background image
19
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
Nowości wydawnicze
TAŃCE
POLSKIEGO SPISZA
Dnia 24 październi-
ka 2010 roku w otoczo-
nym kolorami jesieni
Zamku Dunajec w Nie-
dzicy, odbyła się promo-
cja dawno oczekiwanej
publikacji pt. TAŃCE
POLSKIEGO SPISZA,
zorganizowana przez
wydawcę
Stowarzy-
szenie Rozwoju Spisza
i Okolicy. Wzięli w niej
udział nie tylko auto-
rzy książki, ale przede
wszystkim informatorzy
z terenu Spisza, z którymi przeprowadzone wywiady były
podstawą opisu tradycyjnych tańców Spiszaków, zachowa-
nych w ich pamięci z lat 30 – 60 XX wieku.
Inspiracją autorek opisów tańców było ukazanie się
w 2007 roku książki pt. ZBIÓR PIEŚNI LUDOWYCH
ZAMAGURZA SPISKIEGO, zawierającej m.in. rozdziały
: nuty obrzędowe i nuty taneczne oraz bezwzględna koniecz-
ność udokumentowanego zapisu tradycyjnych tańców Spi-
sza, ochraniającego wiekową tradycję Górali Spiskich.
Publikacja jest pracą zbiorową pod redakcją Juliana Ko-
walczyka – Prezesa wymienionego Stowarzyszenia, w któ-
rej to opis tańców i przeprowadzone wywiady są autorstwa
Lidii Czechowskiej i Michaliny Wojtas; zarys dziejów Spi-
sza – Juliana Kowalczyka; kultura ludowa Spisza – Elżbiety
Łukuś; strój spiski – Józefy Żołądek; płyta DVD – Micha-
ła Sokołowskiego; rysunki sytuacyjne wykonał Stanisław
Błażusiak.
Książka jest przede wszystkim udokumentowanym za-
pisem tradycyjnych tańców Spisza oraz podręcznikiem dla
instruktorów zespołów regionalnych, którzy prezentując
w zespołach regionalnych kulturę w/w regionu nie zapomi-
nali o jej tradycji.
Szczególne podziękowanie kierujemy do osób – in-
formatorów, którzy poświęcili nam swój czas na spotka-
nia i rozmowy. Dużą pomocą przy opisie tańców były ich
zapisy na video z lat 80 i 90-tych XX wieku znajdujące się
w archiwum Małopolskiego Centrum Kultury Ludowej SO-
KÓŁ w Nowym Sączu oraz Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą publikacją,
a instruktorów zespołów regionalnych do korzystania z niej
w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Lidia Czechowska
Jan Paweł II
– Odwaga Swiętości
Tak, Jan Paweł II był nie tylko wielkim Polakiem, ale przede
wszystkim miał odwagę świętości, czego dowodem był każdy
dzień jego życia. A nam jak mało kiedy właśnie dziś brakuje od-
wagi, zwłaszcza odwagi świętości. Jakby na nią nie spojrzeć
świętość to nie tylko rozmodlone twarzy z obrazków. Ale jak po-
kazał Nasz Papież to przede wszystkim codzienność i zwykli lu-
dzie. I o nich pamiętał Nasz Ojciec Święty, bo ustanowił błogo-
sławionymi1338 osób, a świętymi 482.
I dlatego tegoroczny Dzień papieski obchodzony był pod ha-
słem Odwaga świętości, a te słowa miały być wezwaniem wszyst-
kich do świętości i modlitwą zarazem o beatyfikację Sługi Bożego
Jana Pawła II. Wyjątkowo obchodzili ten dzień i Łapszanie. Dzień,
który poprzedziły modlitwy, szczególnie młodzieży podczas co-
dziennej różańcowej mszy świętej. Z tej okazji przygotowano też
konkurs pt.: „Modlitwa do Błogosławionego Księdza Józefa Stan-
ka”. Efektem były proste, a piękne modlitwy od serca, odczy-
tane właśnie podczas Dnia Papieskiego, który w Łapszach Niż-
nych obchodzony był 17 października. W ten pochmurny i dość
chłodny dzień na przekór pogodzie i naturze po nabożeństwie
różańcowym w kaplicy letniej zebrali się Łapszanie, a o godzi-
nie 15.00 dźwiękami Laudatum Domine łapszańska orkiestra
dęta rozpoczęła to niecodzienne nabożeństwo. Radosne i szcze-
re głosiki przedszkolaków pod opieką Pań K. Krzysik i U. Horo-
ba zaśpiewały piosenki dla Ojca Świętego („Na drugi brzeg”),
a kapela Spiska (w składzie: Ryszard Kowalczyk, Piotr Kapołka,
Sylwester Fic i Grzegorz Kowalczyk) zagrali tak, że aż serce le-
ciało do góry. Muzyka przywołała papieskie pielgrzymki szcze-
gólnie te na Podhale. Śpiewała i młodzież gimnazjalna (Dominika
Stańczak z akompaniamentem Dominiki Sowy i Józefa Nowo-
bilskiego) i śpiewały dzieci z Koła Regionalnego Szkoły Pod-
stawowej („Gdy góral umiera zaśpiewała Mari Błachut). Pięknie
prowadzili spotkanie przedstawiciele naszej młodzieży: Materna
Dominika, Młynarczyk Paulina, Radecki Adrian i Stańczak Do-
minika, a wspaniałe i efektywne nagłośnienie jakie zapewnili Wój-
towicz Marian z Tomaszem i Szczepanem Sołtys wzmocniło siłę
i brzmienie papieskich słów. Szczególne ważne były słowa sa-
mego Ojca Świętego z jego homilii podczas pielgrzymek.: „Mu-
sicie być mocni…”, czy „Zanim stąd odejdę…” Wiele pieśni tak
jak te zagrane prze orkiestrę: „ Abba”, „Wadowice” to były wła-
śnie te papieskie, a każda z nich miała jakieś wspomnienie. Jan
Paweł II często powtarzał za Św. Augustynem kto śpiewa dwa
razy się modli. Sam śpiewał. Dlatego w łapszańskim spotkaniu
tyle było muzyki, która najpełniej potrafi wyrazić uczucia i emo-
cje. Na koniec spotkania wszyscy w hołdzie naszego Wielkiemu
rodakowi zaśpiewali tą jedyną ukochaną jego pieśń - Barkę. Jej
słowa i muzyka tworzyły tą szczególną modlitwę, która popłynę-
ła daleko samych Łapsz Niżnych, aż do okien Domu Ojca, skąd
jak wierzymy wszyscy dziś, patrzy na nas i na swoje kochane
góry Sługa Boży Jan Paweł II.
Barbara Kowalczyk