background image
21
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
PODSUMOWANIE KADENCJI NASZYCH WÓJTÓW 2006–2010
Mijają cztery lata, odkąd został Pan Wójtem. Czy 
mógłby Pan przybliżyć czytelnikom gazety "Na Spiszu" 
najważniejsze  inwestycje,  które  zostały  zrealizowane 
w gminie Bukowina Tatrzańska.
- Na pewno sukcesem było zakończenie rewitalizacji i od-
danie do użytku naszym najmłodszym mieszkańcom Przed-
szkola Samorządowego w Jurgowie. Przy szkole w Jurgowie
powstał jeden z pierwszych w Małopolsce Kompleksów Spor-
towych ORLIK 2012. Szkoła nr 2 w Czarnej Górze otrzyma
lada moment nową salę gimnastyczną i nową bibliotekę.
Zakończyły się prace przy realizacji naszej „schetynówki”
czyli drogi gminnej na Sądel w Leśnicy. Po wykończeniu
sali gimnastycznej i adaptacji części pomieszczeń na nowo-
czesną nową siedzibę wiejskiego ośrodka zdrowia w Leśni-
cy rozpoczęliśmy prace wykończeniowe wnętrza części edu-
kacyjnej nowego obiektu Gimnazjum w tej miejscowości,
aby jak najszybciej oddać do młodzieży. Chodniki z oświe-
tleniem otrzymało centrum Brzegów a także ul. Głodowski
Wiech czy tzw. Pod Stancyjom w Bukowinie Tatrzańskiej,
a nowe oświetlenie powstaje też
właśnie w Białce Tatrzańskiej.
Udało się też wybudować drogi
gminne do strategicznych inwe-
stycji turystycznych takich jak
Terma Bukowina Tatrzańska”
czy Ośrodek NarciarskiKozi-
niec” w Czarnej Górze. Impo-
nująca jest też ilość zmodernizo-
wanych i zaasfaltowanych w tej
kadencji dróg dojazdowych do osiedli na terenie gminy. Na
realizację czekają 2 sale gimnastyczne i oczyszczalnia ście-
ków z kanalizacją w Białce oraz kanalizacja w Jurgowie do
których to przedsięwzięć przygotowaliśmy pełną dokumen-
tację projektową. Tych udanych drobniejszych inwestycji
jest sporo i długo by wymieniać….
Czy Gmina czyniła starania o środki pozabudżeto-
we (m.in. z funduszy unijnych), ile i pozyskano i na ja-
kie zadania?
- Nasz wniosek do programu „Infrastruktura i Środowi-
sko” na kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej
w gminie jak wiele takich projektów w Małopolsce wypadł
z listy indykatywnej i aby móc walczyć w konkursach mu-
sieliśmy jak najbardziej zaawansować prace nad projektem
– od 2008 roku wybraliśmy technologię oczyszczalni i po
opracowaniu programu funkcjonalno –użytkowego i prze-
targu przystąpiliśmy do opracowania projektu oczyszczalni
w Białce i aktualizacji kanalizacji w Jurgowie, które są na
ukończeniu. Występowaliśmy też z wnioskiem o dofinanso-
wanie budowy sali gimnastycznej i przedszkola w Bukowinie
Tatrzańskiej z Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego z działania obejmującego rozwój bazy edukacyj-
no – sportowej, ale nasz wniosek nie znalazł uznania
Sylwester Pytel
– Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska