background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
20
W dniu 29. września br. Urząd Gminy Łapsze Niż-
ne w partnerstwie ze słowacką wsią Osturnia zorganizował
konferencję promującą przewodnik: Spisz – kraina wielu
kultur. Wydanie przewodnika współfinansowała Unia Eu-
ropejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
„Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Wydawcą jest Agencja Fotograficzna Studio F Łukasza Ol-
szewskiego z Tarnowa. Teksty są autorstwa Katarzyny Siko-
ry i Elżbiety Łukuś. Fotografie: Łukasz Olszewski, Elżbieta
Łukuś, Antoni Pacyga, mapki- Agencja Fotograficzna Stu-
dio F, projekt, skład : Agencja Fotograficzna Studio F, Prawa
autorskie zastrzeżone przez Urząd Gminy Łapsze Niżne.
Spis treści przewodnika: Rozdział Spisz – kraina wielu
kultur zawiera podtytuły: Od autorów, Wstęp, Spiskie kalen-
darium, Obrzędowość, Strój spiski, Muzyka i tańce, Gwara,
Kuchnia spiska, Rękodzielnictwo, Architektura. W rozdzia-
le Polski Spisz – opisano 10 wsi : Frydman, Falsztyn, Jur-
gów, Kacwin, Krempachy, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne,
Niedzica, Nowa Biała, Trybsz. Rozdział Słowacki Spisz za-
wiera opis 9. miejscowości – Kieżmarek, Lewocza, Spiska
Stara Wieś, Lendak, Osturnia, Spiskie Hanuszowce, Spi-
skie Podgrodzie, Wielka Frankowa, Źdiar. W rozdziale In-
formator podano: ważne adresy, imprezy kulturalne, mapy,
bazę turystyczną z nazwami miejscowości i adresami kwa-
ter, bibliografię.
Autorzy twierdzą, że zadaniem ich przewodnika jest
próba całościowego spojrzenia na zróżnicowane dziedzic-
two Spisza jako regionu, w którym krzyżowały się różne
SPISZ
– kraina wielu kultur
tradycje narodowe, religijne
i kulturowe.
Konferencję zorganizo-
wano w pensjonacie „ No-
wak” w Łapszach Niżnych
zapraszając liczne grono
osób. Program obejmował:
uroczyste rozpoczęcie kon-
ferencji, prezentację publi-
kacji „ Spisz- kraina wielu
kultur „ występ zespołu „
Mali Spiszacy” z Łapsz Niż-
nych, spożycie poczęstunku
przy muzyce kapeli ludowej
z Łapsz Niżnych.
Gości przywitał wójt
gminy mgr Paweł Dziuban.
Prezentację tekstu przewod-
nika dokonała ubrana w strój spiski mgr Elżbieta Łukuś.
W konferencji uczestniczyli: Prezes Euroregionu „Tatry”
mgr inż. Wendelin Haber, były wójt Gminy Łapsze Niżne
mgr inż. Antoni Kapołka, byli przewodniczący Rady Gminy
Łapsze Niżne mgr Józefa Pawlik i mgr Franciszek Payerhin.
W spotkaniu brali udział radni gminy, przedstawiciele sa-
morządu słowackiej wsi Osturnia ze starostką wsi, dyrek-
torzy szkół, nauczyciele i pracownicy Urzędu Gminy.
Uczestnicy konferencji otrzymali w darze promowany
przewodnik „ Spisz- kraina wielu kultur.
Franciszek PAYERHIN
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Promocja książki
i święto Patrona
Tegoroczna rocznicę śmierci Patrona
Szkoły w Łapszach Niżnych – bł. Ks. Józe-
fa Stanka oprócz uroczystej mszy z udziałem
szkolnych dzieci i apelu pod tablicą pamiąt-
kową Błogosławionego, uświetniła promocja
kolejnej książki ks. z zakonu Pijarów Stefana
Denkiewicza skierowana do młodzieży i doro-
słych. Wiele uwagi w każdej ze swych książek
poświęca autor właściwemu wychowywaniu
najmłodszego pokolenia, dlatego też przybył
w następny dzień ( 26.10.10) na spotkanie
autorskie do łapszańskiej szkoły.
Red
Derenczanie z wizytą
na Podhalu i Spiszu
Po raz czwarty w historii przyjechała do kraju praojców liczna grupa
Derenczan, potomków polskich osadników, którzy prawie trzysta lat temu
osiedlili się na ziemi węgierskiej.
Derenczanie w licznej, 58-osobowej delegacji, pospacerowali po Za-
kopanem i zaglądnęli do Morskiego Oka, które ich urzekło. - Część gru-
py obeszła całe Morskie Oko dookoła, ale było dwóch odważnych, którzy
z Józefem Remiaszem zaszli nad Czarny Staw - relacjonował Jan Budz,
główny organizator pobytu Derenczan na Podhalu. - Pojechali na Kozi-
niec, byli zaszokowani jak pięknie karczma w drewnie się prezentuje.
Zwiedzili stację narciarską w Czarnej Górze, oprowadzał prezes spółki
Stanisław Guczaj, przeżywali krajobrazy i widok na całą panoramę Tatr,
a w towarzystwie o. Huberta Kasztelana z zakonu Cystersów - nową Dro-
gę Krzyżową w Czarnej Górze. Zwiedzili też hitlerowski obóz zagłady
Auschwitz-Birkenau.
Źródło: „Watra”