background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
24
PODSUMOWANIE KADENCJI NASZYCH WÓJTÓW 2006–2010
Zbliża się koniec kadencji 2007 – 2010. Podsumowu-
jąc ten okres proszę o przybliżenie czytelnikom najważ-
niejszych zadań, które zostały zaplanowane i zrealizowane 
w gminie Łapsze Niżne.
Największymi wyzwaniami były: rozbudowa sieci wodocią-
gowej w miejscowościach Frydman i Falsztyn. Na ten cel gmina
emitowała obligacje w wysokości 4. milionów zł. ,które będą
spłacane dopiero od 2012 roku. Zadanie rozbudowy sieci wo-
dociągowej zostało zakończone w 2009 roku. Obecnie trwają
prace przyłączania gospodarstw domowych do sieci.
Drugim poważnym zadaniem była generalna rozbudowa
budynku Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych zgodnie z zale-
ceniami Sanepidu. Rozbudowę rozpoczęto w 2007 roku (przygo-
towanie dokumentacji) a prace remontowe trwały 2 lata. Koszt
realizacji tego zadania wyniósł 2 300 000 zł. Dzięki rozbudo-
wie Ośrodka Zdrowia zostaną uruchomione dodatkowe gabi-
nety specjalistyczne, w tym gabinety do rehabilitacji i winda
dla niepełnosprawnych.
Zaskakującym problemem była konieczność spłacenia
roszczeń firmy wykonującej zakończenie inwestycji „ Budowa
hali sportowej w Niedzicy „w wysokości 900 000 zł. Inwestycja
była zaplanowana i realizowana w poprzedniej kadencji pod
rządami wójta Antoniego Kapołki. Całkowity koszt budowy hali
sportowej wyniósł 6 500 000 zł.
W ciągu obecnej kadencji (2006 – 2010) wydatki inwesty-
cyjne gminy oraz wydatki na rzecz dróg powiatowych ( party-
cypacja) wyniosły 26 279 828,52 zł.
Czego nie udało się zrealizować
W stosunku do mojego programu wyborczego nie udało mi
się zrealizować zadania utworzenia Centrum Informacji Tury-
stycznej w ramach potencjalnych środków unijnych. Niestety
nie został uruchomiony program finansowania takich centrów.
Zadanie, które nie do końca mogła zrealizować gmina to roz-
budowa sieci kanalizacyjnej. Obecnie - jak wiemy – sieć kana-
lizacyjna została przekazana do spółki międzygminnej – Pod-
halańskie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Nowym
Targu. Zadania w zakresie oczyszczania ścieków spoczęły na
barkach tej spółki, która zaczyna je realizować. Ruszyły prace
projektowe mające na celu przygotowanie inwestycji rozbudo-
wy sieci kanalizacyjnej w Kacwinie, Łapszach Niżnych, oraz
w Łapszach Wyżnych. Wykonano w 100% kanalizację w Tryb-
szu za ponad milion zł.
Co zmieniło się w ciągu ostatnich czterech lat
Zmieniło się bardzo wiele. Dzięki pozyskaniu funduszy
unijnych oraz innych środków zewnętrznych zrealizowaliśmy
inwestycje na ponad 26 milionów zł. W infrastrukturze dro-
gowo – mostowej wykonaliśmy ponad 12 kilometrów dróg
gminnych, przebudowaliśmy 3 obiekty mostowe w Łapszach
Wywiad z wójtem Gminy Łapsze Niżne
Pawłem Dziubanem
Niżnych i w Łapszach Wyżnych ,wy-
budowaliśmy 2300 metrów chodni-
ków w Trybszu, w Łapszach Wyżnych
, w Łapszach Niżnych, Niedzicy oraz
w Falsztynie. Przebudowaliśmy 25
kilometrów dróg powiatowych. Niektóre inwestycje są obec-
nie w trakcie robót. Wybudowaliśmy oraz rozbudowaliśmy
trzy budynki remiz OSP: w Niedzicy , w Niedzicy – Zamku,
Trybszu oraz we Frydmanie. Zdecydowanie poprawiła się es-
tetyka centrów wsi we Frydmanie, Niedzicy oraz w Łapszach
Wyżnych i Łapszach Niżnych poprzez odnowienie budynków
komunalnych, które stały się centrami kulturalno-społecznymi
jak budynki świetlicy i remizy we Frydmanie, remizy w Niedzi-
cy, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy, budynek
Biblioteki Gminnej w Łapszach Niżnych, czy budynek świetlicy
w Łapszach Wyżnych. W latach 2008 – 2010 na terenie gmi-
ny działało 7 przedszkoli i punktów przedszkolnych urucho-
mionych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedszkola były zupełnie bezpłatne. Obecnie dzięki finanso-
waniu gminnemu istnieją trzy pełne przedszkola w Niedzicy,
Kacwinie i Łapszach Niżnych oraz trzy punkty przedszkolne
w Trybszu, Łapszach Wyżnych oraz Łapszance. Do kalendarza
imprez kulturalnych doszły zupełnie nowe wydarzenia jak Wiel-
kie Spiskie Granie, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Majówka
Spiska, Festyn piłkarsko – rodzinny. Szkoły zostały wyposażo-
ne w najnowocześniejszy sprzęt audio – wizualny oraz pomoce
dydaktyczne w związku z realizacją projektu „ Moja szkoła -
Moje okno na świat”. Projekt jest realizowany w latach 2009
– 2010 – 2011 we wszystkich szkołach podstawowych Gminy
Łapsze Niżne. Wysokość środków jakie gmina pozyskała z Ka-
pitału Ludzkiego wynosi 2 054 000 zł. Gmina bardzo poważnie
traktuje bezpieczeństwo mieszkańców i dlatego zainstalowano
przy szkołach położonych przy drogach powiatowych urządze-
nia, które mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa w tych
wyjątkowych miejscach. Zrealizowano zadanie modernizacji
systemu oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową sieci za kwo-
tę 800 tysięcy zł, co spowodowało obniżenie kosztów oświe-
tlenia ulic. Zmienia się otoczenie i estetyka sołectw dzięki pro-
gramom unijnym.
Na koniec proszę się pochwalić wielkością pozyskanych
dla gminy zewnętrznych środków finansowych
W ciągu czteroletniej kadencji pozyskałem dla gminy środ-
ki zewnętrzne w wysokości
12 964 000 zł. Środki te wraz z budżetowymi wpływami
finansowymi zostały wykorzystane na inwestycje mające służyć
naszym mieszkańcom.
DZIĘKUJĘ  ZA  ROZMOWĘ                                             
Franciszek PAYERHIN