background image
35
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
Szanowna Redakcjo
W dniach 20 -23 września tego roku , odbyła się wy-
cieczka zorganizowana przez dyrektora Centrum Kultu-
ry Wilanów p. Roberta Woźniaka, w której uczestniczyli
członkowie zespołów „ Powsinianie” i 30+, w głównej
mierze mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wilanów. Ce-
lem wyjazdu, było poznanie Waszej „ Małej Ojczyzny”,
oraz jej okolic, jak również pogłębienie kontaktów z ze-
społami ludowymi ze Spiszu ( zespół młodzieżowy Kuźnia
Artystyczna z Wilanowa już u Was występował ). Uczest-
nicy wyjazdu byli zauroczeni tym zakątkiem Polski, tak
różnym krajobrazowo od naszego południowego Mazow-
sza. Nieocenioną pomoc w poznaniu historii i kultury tej
ziemi, okazała nam pani mgr Elżbieta Łukuś, której za
pośrednictwem Redakcji „ Na Spiszu”, chciałbym złożyć
gorące podziękowania za przekazaną wiedzę i jej zasób.
Waszymi sprawami zainteresowałem się w 1990 roku, gdy
dotarły do mnie, za pośrednictwem przyjaciół, pierwsze
egzemplarze miesięcznika „ Hale i Dziedziny” . Najwięk-
sze wrażenie zrobił na mnie wrześniowy numer (1991
r.), a w nim artykuły „ Żelarka i Żelarze na Spiszu” Ju-
liana Kowalczyka oraz „Skandal na Spiszu” Andrzeja
Haniaczyka. Od kiedy mam internet śledzę wydarzenia
za jego pośrednictwem, przeglądając strony Waszego pi-
sma, które urzeka mnie piękną szatą graficzną, zasobem
wiedzy historycznej i kultywowaniem tradycji religijnych
i narodowych.
Pozostający pod wrażeniem
Krzysztof Kanabus - Wilanów
Z listów
do r edakcji
Śladami bł. ks. Józefa Stanka
W dniach od 16 do 20 września 2010 roku odbyła się
wycieczka – pielgrzymka po Polsce „Śladami bł. ks. Jó-
zefa Stanka”. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy
VI Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych oraz opieku-
nowie – pani Jolanta Wenit, Wioletta Majerczak oraz dyrek-
tor szkoły Julian Kowalczyk, który również pełnił funkcję
przewodnika wycieczki.
Trasa wycieczki prowadziła przez udokumentowane
miejsca pobytu patrona szkoły. Jej treści krajoznawcze zo-
stały wzbogacone o ciekawe obiekty leżące na trasie prze-
jazdu oraz miejsca i obiekty stolicy związane z jej historią.
Pierwszym programowym przystankiem były Wadowice –
miasto papieskie, następnie Częstochowa (kościół i klasztor
Ojców Paulinów na Jasnej Górze).
Kolejnym punktem wycieczki były Radziejowice,
gdzie zwiedzający obejrzeli zameczek, pałac, modrzewio-
wy dworek i park. W Ołtarzewie znajduje się dom Paloty-
nów z Wyższym Seminarium Duchownym. Tam właśnie
wycieczkowicze otrzymali nocleg i wyżywienie. Z Ołtarze-
wa dojeżdżali do Warszawy by realizować dalsze punkty
programu wycieczki. A były to między innymi: Stare Mia-
sto (Zamek Królewski i jego otoczenie, Pomnik Małego Po-
wstańca, Barbakan, pomnik Jana Kilińskiego, Rynek Stare-
go Miasta), Nowe Miasto, Plac Krasińskich i ulica Miodowa
(Pomnik Powstania Warszawskiego, Pomnik „Bohaterów
Warszawy”, Sąd Najwyższy, Collegium Nobilium, Katedra
polowa Wojska Polskiego), Plac Józefa Piłsudskiego (Park
Józefa Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza), Ogród
Saski, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujaz-
dowskie, Łazienki, Wilanów. Zwiedzano także inne obiek-
ty i miejsca: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum
Wojska Polskiego, Pałac Kultury i Nauki, Kościół Chrystu-
sa Króla na Pradze (tu znajdują się relikwie bł. Ks. Józefa
Stanka).
W niedzielę 19.09.2010r. uczniowie wraz z wychowaw-
cami brali udział we mszy świętej w Kościele Trójcy Świętej
na Czerniakowie w rocznicę śmierci patrona szkoły.
W drodze powrotnej zwiedzano Niepokalanów (Kościół
Matki Bożej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, klasz-
tor z salą pamiątek oraz Muzeum Maksymiliana Kolbe), Ino-
włódź (romański kościółek św. Idziego).
Miło nam poinformować, że redaktor naczelny
naszego pisma - Julian Kowalczyk został wyróżnio-
ny przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Edu-
kacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania.
Gratulujemy.
O tym, że praca społeczna naszych działaczy
z ZPS została doceniona świadczy fakt, że członko-
wie redakcji „Na Spiszu”: Julian Kowalczyk, Jan Budz
– Prezes ZPS, Marian Pukański, Elżbieta Łukuś zostali
uhonorowani statuetką zasłużeni dla Spisza w czasie
uroczystości 90-lecia powrotu dla Polski.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG