background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
32
W gminie Łapsze Niżne kolejny raz realizowany jest
edukacyjny projekt unijny pn: „Moja Szkoła - Moje okno
na świat”, dzięki któremu dzieci z terenu Gminy Łapsze
Niżne odbędą ciekawe, a zarazem przedmiotowe wyciecz-
ki w bardzo atrakcyjne miejsca. Pierwszymi miejscami ja-
kie dzieciaki odwiedziły (8-9 maja) był Ogród Botaniczny
wraz z Muzeum Etnograficznym w Krakowie oraz Kopal-
nia Soli w Bochni. Była to dwudniowa wycieczka. Wpierw
dzieci wraz z opiekunami udały się do Ogrodu Botaniczne-
go, gdzie mogli podziwiać tysiące różnych gatunków roślin,
następnie udali się do Bochni i nocowały w podziemiach
kopalni. Do dyspozycji wycieczkowicze mieli plac zabaw,
boisko oraz spotkała ich niespodzianka w postaci dyskote-
ki, wszystko to odbywało się 250 metrów pod powierzch-
nią ziemi. Drugiego dnia pobytu dzieci odbyły ścieżkę mię-
dzy przedmiotową, zwiedziły kopalnie kolejką. Podczas
całej wycieczki, uczestnicy mieli zapewnione wyżywie-
nie. Wycieczka była organizowana dla 100 beneficjentów
warsztatów pozalekcyjnych, przyrodniczo-ekologicznych.
„Odkryć, Poznać, Zrozumieć”.
Kolejnym miejscem, które odwiedziły dzieci łapszań-
skiej gminy to Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
(12,13,20 maja). Uczestnicy obejrzeli wystawę „Z dziejów
Polskiej motoryzacji” oraz odbyli lekcję muzealną „Dlacze-
go samolot lata”. Wszystko w ramach zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych „Równać w górę”, które zaplanowano dla
ponad 100 uczestników warsztatów matematycznych.
Następnym miejscem na bogatej mapie wycieczek pro-
jektowych jest Obserwatorium Astronomiczne w Niepo-
łomicach. Jest to dwudniowa wycieczka, 98 dzieci nocuje
w Obserwatorium, gdzie odbywają prelekcje z przeźrocza-
mi oraz spędzają noc obserwacyjną (Piknik pod Gwiaz-
dami) przy niepołomickich teleskopach. Wszystko dzięki
warsztatom pozalekcyjnym „Odkryć, Poznać, Zrozumieć”
z matematyki.
Ostatnim przystankiem w roku szkolnym 2009/2010
była wyprawa do Tatrzańskiego parku Narodowego, do do-
lin tatrzańskich. Dzieci klas szóstych z terenu Gminy Łapsze
Niżne odbyły wycieczkę krajoznawczą, która nie tylko miała
pokazać walory naszej krainy, ale także zintegrować mło-
dzież, która nowy rok szkolny rozpocznie już gimnazjum.
Wycieczki realizowane w ramach projektu: „Moja szko-
ła - Moje okno na świat” są współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
.
Piotr Miśkowicz
Asystent Projektu „Moja Szkoła-Moje okno na Świat”
przy Zespole Realizacji Projektów Unijnych
w UG Łapsze Niżne
Na przestrzeni lat łapszańscy Żydzi współtworzyli histo-
rię wsi. Dziś pamiętają o ich obecności tylko najstarsi miesz-
kańcy. Namacalnym śladem ich życia są fragmenty płyt na
cmentarzu żydowskim w Krymerwizie. Niestety przez lata
kirkut zarósł krzakami, wiele maceb uległo zniszczeniu.
W ubiegłym roku szkolnym Gimnazjum w Łapszach
Niżnych brało udział w projekcie ,,Historia i kultura ży-
dowska jako element wielokulturowości regionu” zorga-
nizowanym przez fundację Dzieci Pienin w Krościenku n/
Dunajcem. Celem było zgromadzenie informacji o miesz-
kańcach wyznania mojżeszowego w regionie Spisza i Pie-
nin. Pojawił się wówczas pomysł, aby odnaleźć zapomnia-
ny żydowski cmentarz w Krymerwizie w Łapszach Niżnych,
a następnie go oczyścić i ogrodzić. Niestety rok szkolny mi-
nął, a plan pozostał niezrealizowany. Zadanie to udało się
dopiero wykonać w maju 2010 roku. Dzięki pomocy Barba-
ry i Franciszka Kowalczyków oraz łapszańskich gimnazja-
listów miejsce pochówku zostało uporządkowane. Wycięto
drobne krzewy, pousuwano zalegające gałęzie, oczyszczo-
no ocalałe od zniszczenia płyty nagrobne, a fragment tere-
nu, na którym znaleziono groby prowizorycznie ogrodzono.
W czasie prac porządkowych odnaleziono pięć płyt nagrob-
nych i trzy fundamenty betonowe. Z pewnością nie wszyst-
kie maceby zostały znalezione, wiele z nich może być jesz-
cze przykryte grubą warstwą ziemi. Pomimo to udało się na
nowo przypomnieć, że społeczność spiską również tworzy-
li Żydzi. Gimnazjaliści natomiast mieli możliwość uczest-
niczenia w żywej lekcji historii, zwłaszcza, kiedy sterczący
z ziemi kamień okazywał się nagrobną płytą, pokrytą he-
brajskim pismem...
Elżbieta Łukuś
Na początek Ogród Botaniczny, Kopalnia Soli w Bochni…
Dzieci w podziemiach kopalni soli w Wieliczce
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG