background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
28
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zorganizował
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. W tym roku
organizatorzy wytyczyli mini trasę spiską, wybierając do
zwiedzania obiekty godne szczególnej uwagi.
W dniach 15 i 16 maja w Nowej Białej, Trybszu i w Łap-
szach Wyżnych zrealizowano programy przygotowane przez
osoby kompetentnie wyłonione spośród mieszkańców wsi
oraz pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury.
W Nowej Białej program przewidywał: poznanie zabu-
dowy wsi wraz z rezerwatem Przełom Białki, poznanie czę-
ści kobiecego stroju kanafoska, kartunki oraz instrukcję jak
się je nosi, zwiedzanie kościoła p.w. św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej indywidualnie i z przewodnikiem, prezentacja
spiskiego stroju, zwiedzanie Izby Regionalnej. W ramach
warsztatów dla dzieci realizowano temat spiskie puzzle.
Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało do konsump-
cji potrawy regionalne.
Dr Marek Grabski (MEK) zapoznał słuchaczy z treścią
wykładu p.t. „Architektura ludowa Polskiego Spisza”. Wy-
stąpił też regionalny „ Śpis” z Nowej Białej.
W Trybszu głównym obiektem zwiedzania był drew-
niany kościółek pw. św. Elżbiety Węgierskiej, którego we-
wnętrzne ściany i sufit pokryte są najcenniejszą polichromią
przedstawiającą najstarsze wyobrażenie Tatr Bielskich.
Dzieci ze szkoły podstawowej w Trybszu zaprezentowa-
ły inscenizację powstania kościoła w Trybszu oraz uczest-
niczyły w warsztatach „zabytkoznawczych” pt. „Sztuka na
kółkach”. Górskie Stowarzyszenie Turystyczne - koło tere-
nowe „ Spisz” zaproponowało gościom zakup i degustację
dań regionalnych (grulownika, świynceliny). W programie
przewidziano i zrealizowano zwiedzanie kościoła indywi-
dualnie lub z przewodnikiem.
W Łapszach Wyżnych położono nacisk na wyekspo-
nowanie najcenniejszych zabytków, tj. kościoła pod we-
zwaniem św. Piotra i Pawła (fot. powyżej), którego wnętrze
znawcy opisali jako perłę spiskiego rokoka na terenie Pol-
skiego Spisza. W celu głębszego poznania uzasadnienia tego
twierdzenia zaproszono z wykładem pt. „Barok i rokoko
na Spiszu” prof. dr hab. Arona Petnekiego z Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykład wzbudził zainteresowanie licznych
gości i miejscowej ludności. Turyści zwiedzający kościół
byli oczarowani kunsztem rzeźbiarskim wykonawców wnę-
trza kościoła: ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych,
świeczników, ambony, konfesjonału, organów. Wszystkie
elementy snycerskie pokryte są kolorem złotym, co stwarza
wrażenie „ kościoła kapiącego od złota”.
Godnym uwagi i zwiedzenia jest jedyny tego rodzaju
na Polskim Spiszu – iluzjonistyczny – ołtarz namalowany
w 1769 roku w nawie północnej ściany kościoła. Ołtarz po-
święcony jest św. Józefowi. Ks. Proboszcz udostępnił zwie-
dzającym zabytkową monstrancję z XVI wieku, puszkę na
hostię z XV wieku oraz księgę metrykalną z XVII wieku.
Dzieci szkolne w salce obok kościoła przedstawiły wy-
konaną przez siebie makietę przestrzenną Łapsz Wyżnych
pt. „Nasa dziedzina z lotu ptaka”. Koncert orkiestry dętej,
piknik regionalny, spektakl regionalny „Polynie krziza”,
Iluzja i ołtarze błyszczące złotem
Ksiądz proboszcz ks. Czesław Hałgas MS
prezentuje księgę parafialną