background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
26
Oficjalnie Ksiądz Prymas powierza miejsce objawień
zakonowi pijarów 16 listopada 1980 roku. Zaczął się czas
o teren rozbudowy kaplicy oraz tworzenia wspólnoty zakon-
nej i parafialnej. Pierwszym rektorem wspólnoty pijarskiej
był o. Józef Joniec SP – został mianowany proboszczem
parafii. Zginął pod Smoleńskiem. Tam też pracuje ksiądz
Jakub Wojciechowski. Przy sanktuarium jest Szkoła Pod-
stawowa i Gimnazjum.
Niepokalanów- Sanktuarium Niepokalanej Wszechpo-
średniczki Łask.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1939r. , którą przerwała
wojna, kontynuowano w latach 1948-1954. Nad wszystkimi
wejściami do kościoła znajdują się płaskorzeźby świętych
franciszkańskich oraz świętych odznaczających się szcze-
gólnym nabożeństwem do MB. Wewnątrz świątyni wita nas
Niepokalana, która wskazując na Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie zaprasza do modlitwy. W 1980
kościół w Niepokalanowie został wyniesiony do godności
bazyliki mniejszej, a 25 marca 2004r otrzymał tytuł ogól-
nopolskiego Sanktuarium. W budynku, gdzie przed wojną
była pralnia i stolarnia urządzono muzeum poświęcone św.
Maksymilianowi Kolbe. Najdroższym miejscem dla każde-
go mieszkańca Niepokalanów jest stara kaplica dziś Sanktu-
arium św. Maksymiliana. Na pierwszym piętrze domu znaj-
dują się cela, w której od 1936r. mieszkał św. Maksymilian.
W 1941r. został aresztowany. W niepokalanowskim sanktu-
arium istnieje nietypowa Kalwaria, którą każdy z pielgrzy-
mów może obejrzeć, nie chodząc po pątniczych ścieżkach.
Uroku całej pielgrzymko-wycieczce dodawała ładna po-
goda i dobre humory zgranej – dobranej grupy. Pełni wrażeń
wracaliśmy do domu.
Z sentymentem wspominać będziemy 8 dniowy pobyt
na pielgrzymce, który zawsze pozostanie nam w pamięci.
Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi M. Skotnickiemu
za podjęcie się zorganizowania, oraz p. Pietkiewiczowi za
przewodnictwo.
Na podstawie własnych materiałów i przewodnika
A. Pietkiewicza opracowała Ludmiła Kowalczyk, zdjęcia ks.
M. Skotnicki
W roku 1980 zapoczątkowano odbudowę samorządu
jako władzy publicznej w Polsce. Przystąpiono do decentra-
lizacji państwa, decentralizacji władzy publicznej z organów
władzy państwowej na organy władzy samorządowej moż-
liwie najniższego szczebla na rzecz lokalnych społeczności.
Reaktywowany w 1990 roku samorząd gminny był pierw-
szym przejawem decentralizacji państwa. Założono, że naj-
bliżej obywateli jest gmina, to w niej powinno być skoncen-
trowane kierowanie zasadniczą częścią spraw publicznych.
Rozwój samorządności stworzył społecznościom lokalnym
możliwość udziału w sprawowaniu władzy i samodzielne-
go decydowania o własnych sprawach. Możliwość ta urze-
czywistniła się 27.maja 1990 roku. W tym dniu w Polsce
we wszystkich gminach odbyły się pierwsze po II. wojnie
światowej wolne wybory samorządowe, które zmieniły ota-
czającą nas rzeczywistość. Społeczeństwo wybrało spośród
siebie swoich przedstawicieli do rad gminnych - radnych -,
którzy z kolei wybrali wójta gminy i zarząd gminy na okres
czterech lat / kadencja /.
W 2010 roku we wszystkich gminach w Polsce ob-
chodzono uroczystości dwudziestolecia samorządności. W
gminie Łapsze Niżne Jubileusz XX.Lecia odbył się w dniu
15. czerwca w Łapszach Niżnych w pensjonacie Nowaka.
Na Jubileusz wójt gminy Paweł Dziuban i przewodniczący
Rady Gminy Maciej Płachta zaprosili liczne grono uczest-
ników, w tym wszystkich proboszczów parafii w gminie,
posła na sejm Andrzeja Guta Mostowego, starostę powiatu
nowotarskiego Krzysztofa Fabera, wójtów poprzednich ka-
dencji Wendelina Habera i Antoniego Kapołkę, przewodni-
czących Rad Gminy Franciszka Payerhina i Józefę Pawlik,
20-lecie samorządności
radnych pięciu kolejnych kadencji, sołtysów wsi w gminie
Łapsze Niżne, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz kierow-
ników jednostek organizacyjnych gminy. Starostę powiatu
reprezentował Bogusław Waksmundzki.
Przebieg Akademii : Odśpiewano hymn państwowy.
Przybyłych zaproszonych Gości przywitał i słowo wstępne
wraz z historią samorządności przedstawił sekretarz Rady
Gminy Robert Wodziak
Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy
Paweł Dziuban
Odznaczenia państwowe,t.j. Złote Krzyże Zasługi wy-
różnionym Marii Waniczek i Antoniemu Kapołce wręczyli
Poseł na Sejm RP - Andrzej Gut Mostowy, oraz wójt Pa-
weł Dziuban.