background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
16
Międzynarodowy
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka – to święto najmłodszych. Każdy rodzic
pragnie dać swojemu dziecku wiele dobra, szczęścia i ra-
dości. Tegoroczny Dzień Dziecka został zorganizowany 6
czerwca 2010 r. na terenie GOK- u w Niedzicy. Słoneczna
pogoda sprawiła, że
wielu osób wzięło
udział w festynie.
Głównymi bohate-
rami byli najmłod-
si
mieszkańcy
naszej gminy. Im-
preza rozpoczę-
ła się regionalnie,
a to za sprawą ze-
społu „Małe Je-
dlicki” z Łapsz
Wyżnych
oraz
,,Dunajca” z Nie-
dzicy. Następnie
tańce i zabawy za-
prezentowała grupa przedszkolna „Serduszka” z Kacwina.
Nie zabrakło na scenie również baletu, który zaprezentowała
grupa ,,Piruet” z Kacwina. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się wśród młodych widzów „SNAKE SHOW”. Był to
pokaz egzotycznych węży: pytona i boa dusiciela. W dalszej
części wystąpili goście ze Słowacji: zespół „Pieniny” i Ma-
żoretki „Nezabudki” ze Spiskiej Starej Wsi. Zespół „Pro-
myczki” z Trybsza wykonał tańce: kowbojski i belgijski.
Z kolei członkowie klubu Jiu – Jitsu w bardzo dynamicz-
ny i żywiołowy sposób zaprezentowali akrobatykę spor-
tową . Koło Misyjne z Niedzicy przedstawiło skecz pt.:
,,Warzywniak”.
Ważnym punktem imprezy był finał ,,Konkursu Talen-
tów”. Na zakończenie festynu zagrały zespoły rockowe:
,,Flashback” i „Autsiders”. Imprezę oraz wiele ciekawych
konkursów prowadziła niezawodna Pani Katarzyna Kuba-
siak. W programie uczestniczyło wiele dzieci, które ak-
tywnie włączały się do udziału w Międzynarodowy Dzień
Dziecka.
Krystyna Milaniak
Talent to podstawa!
Talent to ogromny dar. Podobno każdy go ma, choć nie
każdy jest tego świadomy. Jednak żadna zdolność nie za-
błyśnie w pełni, jeśli nie zostanie wsparta pracowitością.
Przekonali się o tym uczestnicy drugiej edycji KONKUR-
SU TALENTÓW – imprezy organizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
oraz Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza”.
Dnia 20 kwietnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Niedzicy odbyły się gminne eliminacje do tego
konkursu. Jury w składzie: Krzysztof Mikołajczyk - prze-
wodniczący komisji oraz członkowie: Ewa Stachura, Ewa
Szlachtowska, Magdalena Cieślik oraz Magdalena Dunaj-
czan – Dolata miało możliwość obejrzenia i wysłuchania aż
27 scenek lub występów wokalnych, z których jury wyłoni-
ło 11 grup, które zostały zakwalifikowane do finału. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem młodych mieszkańców
Gminy Łapsze Niżne, głównie uczniów. Warto również pod-
kreślić wysoki poziom artystyczny prezentowanych scenek
i śpiewów.
Finał KONKURSU TA-
LENTÓW odbył się 6 czerw-
ca 2010 roku podczas fe-
stynu rodzinnego z okazji
Dnia Dziecka przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Niedzi-
cy. Jury w tym samym składzie
nagrodziło następujące osoby:
I miejsce - Klaudia Mi-
laniak z Frydmana – występ
wokalny oraz gra na gitarze
II miejsce - Józef Jamróz,
Przemysław Magiera z Gim-
nazjum Łapsze Niżne – gra
aktorska, scenka kabaretowa
III miejsce - Maria Bła-
chut z Łapsz Niżnych
– śpiew
Wyróżnienia:
- Karolina Stopa, Mario-
la Święty, Paulina Milaniak - śpiew oraz gra na gitarze
(własna kompozycja)
- nauczyciele z Gimnazjum w Łapszach Niżnych
(Joanna Byczyk, Ewa Krygowska, Paulina Krzysik)
- śpiew
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesu, podzi-
wiamy talent i zachęcamy do kolejnych występów, a tym,
którym w tym roku nie udało się zdobyć nagrody, życzymy,
by się nie zniechęcali i nadal próbowali swych sił.
Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Łapsze Niże, Stowa-
rzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza” oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Niedzicy.
bm