background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
22
dydaktyczno-wychowawczej, dyskusja, informacje władz
oświatowych. Po zakończeniu konferencji był wspólny
obiad zorganizowany przez szkołę, w której odbywała się
kurso-konferencja.
Oprócz działalności dydaktyczno-wychowawczych
w poszczególnych szkołach nauczyciele Spisza podejmo-
wali działalność kulturalno-społeczną m.in. koleżanki p. Zo-
fia i Helena Łabuda nauczycielki w Nowej Białej z udzia-
łem nauczycieli z Frydmana, Dursztyna, Trybsza, Krempach
i Nowej Białej wyreżyserowały przedstawienie sceniczne
„Śluby panieńskie” A . Fedry. Sztukę tę wystawiono w No-
wym Targu.
Nauczycielki z Krempach opracowały przedstawienie
sceniczne „Stara Baśń”, do którego rekwizyty wykonano we
własnym zakresie wraz z uczniami tejże szkoły.
Oprócz tych działań nauczyciele Spisza organizują spo-
tkanie towarzyskie takie jak ‘’Opłatek z okazji świąt Bożego
Narodzenia. Spotkanie takie odbyło się w szkole podstawo-
wej w Łapszach Niżnych”.Organizatorem była kier. Szkoły
Jadwiga Bryda.
Andrzej Chmiel
Na kurso-konferencje składały się takie elementy jak:
lekcja pokazowa prowadzona przez miejscowego nauczy-
ciela, wymiana poglądów na temat metod i sposób prowa-
dzenia lekcji. Następnym punktem był referat o tematyce
T
rybsz
-
kościół
drewniany
Książka była prezentowa-
na podczas XII Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturalne-
go w Trybszu. Jest to jedyna,
można rzec, monografia o tym
kościółku. Tekst Andrzeja Sko-
rupy jest uzupełniany o foto-
grafie wnętrza świątyni autora
Rafała Monity. Można prześle-
dzić historię zabytku, jego losy
i dzieje powstania polichromii,
a także ich szczegółowy opis,
dodatkowo wzbogacony o rze-
czy przeniesione do nowego
kościoła (zaplecek ambony, ob-
raz św. Elżbiety), jak i ukryte dla zwiedzających (np. mon-
strancja, kielich).
Książka krakowskiego Wydawnictwa Astraia − pierw-
sza ilustrowana monografia drewnianego kościoła − uka-
zuje na ponad 70 fotografiach zachowane do dzisiaj piękno
Spiskiej Sykstyny w Trybszu na Polskim Spiszu. Ta zapo-
mniana wioska, leżąca blisko Białki, granicznej rzeki od-
dzielającej Spisz od Podhala, przy głównej drodze skrywa
skarb znajdujący się na Małopolskim Szlaku Architektury
Drewnianej – drewniany kościół św. Elżbiety z XVI wieku
z polichromią z połowy XVII wieku.
Zdobienia wszystkich ścian drewnianego kościółka −
perły Trybsza − można uznać za Spiską Sykstynę, mimo
że pierwowzór pochodzi z czasów dojrzałego renesansu
włoskiego, ale także tutaj pokrycie ścian bocznych i sufitu,
a przede wszystkim rozplanowanie, pomysł kompozycyj-
ny i wymowa teologiczna stawiają ten skromny z zewnątrz
kościół wśród wybitnych przejawów sztuki barokowej na
Spiszu.
Polichromia w drewnianym kościele w Trybszu pocho-
dzi z połowy XVII w., z czasów baroku, jak pisze jednak
znawca sztuki Podtatrza − Józef Pieniążek − „widać w ob-
razach tych jakieś reminiscencje Giotta i Fra Angelica, i mi-
strzów renesansu”. Patrzymy na dzieło nieznanego dotąd,
a nieprzeciętnego malarza. Dekoracyjne rozplanowanie,
umiejętne komponowanie obrazów, miejscami znakomity
rysunek i malowanie zwłaszcza szat i głów zdradzają do-
brego majstra.
Pozdrawiam serdecznie
Rafał MONITA
PREZENTACJA KSIĄŻKI_____________________________________________________________________
Kierownicy szkół z terenu Spisza
na konferencji we Frydmanie
fot. Elżbieta Wadowska