background image
25
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
Na uniwersytecie Wileńskim od kilku lat działa Katedra
Filologii Polskiej. Istnieje polska prasa. Duże emocje wśród
Polaków budzi pisownia nazwisk, które obecnie zapisywa-
ne są w transkrypcji litewskiej i z litewskimi końcówkami.
Liczba Polaków na Litwie zmniejsza się. W Wilnie jest 27
kościołów i 7 cerkwi. Należy wspomnieć:
Katedrę św. Stanisława. To miejsce historycznych wy-
darzeń, a obchody 600-lecia chrztu Litwy, było otwarcie
uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919 r. a 2 lip-
ca 1927 r. koronowano cudowny obraz M.B. Ostrobram-
skiej, w których brał udział marszałek Piłsudzki i prezy-
dent Mościcki.
Następny kościół św. Ducha i klasztor dominikanów.
Jest to jedyny całkowicie polski kościół w Wilnie. Tu w 1993
roku Jan Paweł II spotkał się z Polakami mieszkającymi na
Litwie.
Kościół św. Teresy (Ostrobramski) i klasztor karmelitów
bosych XVII w. Po śmierci Piłsudskiego (12 maja 1935r.)
w kościele św. Teres przechowywane było serce marszał-
ka, a w podziemiach szczątki jego matki. Stąd przeniesio-
no szczątki Piłsudskich na cmentarz na Rossie. W kościele
św. Teresy nabożeństwa odprawiane są w języku polskim
i litewskim tak jak w kaplicy Ostrobramskiej. Kościół po-
łączony jest z kaplicą Ostrobramską. Ostra Brama jest dla
chrześcijan najświętszym miejscem Wilna. Obraz Jasnej
Góry najważniejszym sanktuarium maryjnym w całej daw-
nej Rzeczpospolitej. Od poł. XVII w. uchodzi ten obraz za
cudowny. Słynny na całej Litwie i za granicą.
W Wilnie jest kilka cmentarzy. Należy wspomnieć
cmentarz na Rossie, jest jednym z największych cmentarzy
wileńskich. Na pomnikach prawie same polskie nazwiska.
Na Rossie znalazło spoczynek wiele osób zasłużonych dla
kultury polskiej jak i litewskiej np. matka marszałka Piłsud-
skiego i złożone w srebrnej urnie serce jej syna . Na płycie
jest tylko wyryty prosty krzyż i napis „Matka i serce syna”
Po zwiedzaniu Wilna dyrektor i nauczyciele szkoły po-
czątkowej i przedszkola „Wilia” zaprosili nas na obiado -
kolację. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Tam
też nocowaliśmy. W następny dzień w drodze powrotnej
zwiedziliśmy Kowno-Troki. Pełni wrażeń i miłych przeżyć
wróciliśmy do Polski.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy:
Wigry - Klasztor Kamedułów
Św. Lipka – to niewielka miejscowość położona w po-
bliżu Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa. Znajduje się tu Sank-
tuarium Maryjne. To obiekt zabytkowy niezwykłej warto-
ści, zaliczany do najwspanialszych obrazów późnego baroku
w Polsce. Z powodu licznych grup pielgrzymów, „Święta
Lipka” często nazwana jest „Częstochową Północy” .
Olsztyn – Bazylika św. Jakuba Apostoła. W średnio-
wieczu miasto obwarowane było murami. W 2003 jedna
z bram została odrestaurowana. M. Roparmir napisał tu swa
rozprawę o monecie, tu dokonał obserwacji ruchu planet.
M.K. w latach 1516 – 1521 z krótka przerwą był admini-
stratorem. Przygotował obron e Olsztyna przed najazdem
Krzyżackim.
Gietrzwałd – w kościele znajduje się obraz MB Gie-
trzwałdskiej. Tu od 27 czerwca do 16 września 1877 trwały
objawienia MB. 2 lutego 1970 roku papież Paweł VI nadał
kościołowi tytuł i godność Bazyliki Mniejszej.
Stoczek Warmiński - miejsce uwięzienia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w latach 1953 – 54. Tu właśnie Pry-
mas Tysiąclecia ułożył „Akt Osobistego Oddania się Matce
Najświętszej” i dokonał tego 8 grudnia 1953 roku. Znajduje
się tu Sanktuarium Matki Pokoju.
Warszawa głównym miejscem kultu księdza Jerzego
Popiełuszki jest kościół Stanisława Kostki na Żoliborzu, tu
jest też Muzeum J P. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się
na Placu Piłsudskiego w Warszawie 6 czerwca br.
Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekier-
kach. 3 maja 1943 roku 12 – letnia Władzia mieszkająca
ze swoimi rodzicami w sąsiadującym domu pierwszy raz
zobaczyła MB na tle korony drzewa, która prosiła o modli-
twę. Widzenia powtarzały się w czasie ostatniego widzenia
Maryja powiedziała: „to jest miejsce święte, należy je czcić
i szanować”. Podczas późniejszych widzeń ukazywały się
znaki, napisy symbole. Były też przepowiednie przekaza-
ne przez Maryję Władzi, które spełniły się. Między inny-
mi o oddaniu w opiekę tego miejsca księżom szkolnym
Pijarom.