background image
21
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
W 1953 roku w miesiącu lipcu przed państwową Komi-
sją Egzaminacyjną w Krakowie zdałem egzamin dojrzało-
ści. Stałem się pełnoprawnym nauczycielem na tamte czasy.
W listopadzie 1953 roku zostałem powołany do odbywania
zasadniczej służby wojskowej, po odbyciu której, zostałem
zatrudniony w szkole powszechnej ze słowackim językiem
nauczania w Łapszach Niżnych.
Od 1 września 1956 roku objąłem stanowisko kierow-
nika szkoły ze słowackim Językiem Nauczania w Krempa-
chach, gdzie pracowałem do 31 sierpnia 1967 roku. W latach
1956-1967 powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświa-
towych w Nowym Targu organizował kurso-konferencje na-
uczycieli. Takie kurso-konferencje raz w miesiącu odbywały
się również na Spiszu w coraz to innej miejscowości.
Słuchacze kursu nauczycielskiego
Uczniowie kl. VIII-mej z autorem
Powrót z konferencji w Dursztynie
Opłatek z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie takie odbyło się w szkole podstawowej w Łapszach Niżnych