background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
30
Boże Ciało
W czwartek 3 czerwca łapszańscy wierni i księża od-
wiedzili cztery ołtarze na ulicy Długiej. Pogoda dopisała
więc uczestnicy spokojnie mogli przemierzyć kilku kilome-
trową trasę tegorocznej procesji.
JK
X – lecie nadania imienia
błogosławionego księdza Józefa
Stanka Szkole Podstawowej
w Łapszach Niżnych
W niedzielę 13 czerwca 2010 roku mieszkańcy Łapsz
i okolicy świętowali jubileusz X – lecie nadania imienia bło-
gosławionego księdza Józefa Stanka Szkole Podstawowej
w Łapszach Niżnych. Uroczystości rozpoczął krótki pro-
gram artystyczny w wykonaniu łapszańskich dzieci po czym
wszyscy mogli uczestniczyć w uroczystej mszy świętej. Tra-
dycyjnie od wielu lat, gościem honorowym był postulator be-
atyfikacji, a obecnie kanonizacji patrona łapszańskiej szkoły
– ks. Henryk Ketliński. Przybył do Łapsz z przedstawicie-
lami Pallotynów z Warszawy i Ołtarzewa, gdzie przebywał
błogosławiony Stanek, aż do swojej tragicznej śmierci. We
mszy świętej wzięły udział poczty sztandarowe: Armii Kra-
jowej „Kryska”, Związku Podhalan Oddział Spiski, miej-
scowej Straży Pożarnej oraz SP w Łapszach Niżnych. Ho-
milię wygłosił wspomniany ks. Ketliński, msze uświetniły
śpiewy regionalnych pieśni religijnych w wykonaniu scholii
i pozostałych wiernych oraz gra orkiestry dętej. Miejsce ho-
norowe w letniej kaplicy zajęły relikwie błogosławionego,
które w uroczystej procesji nieśli przedstawiciele rodziny
Stanków. Uroczystości religijne zakończyły: modlitwa pod
tablicą pamiątkową bł. Ks. Józefa Stanka, złożenie wiązanki
kwiatów i wspólne odśpiewanie hymnu Polski.
Po południu od 15.00 na boisku sportowym koło szko-
ły wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w festynie
szkolnym. Wśród atrakcji były: występy uczniów, łapszań-
skiej orkiestr dętej, zespołu „Sztab”, rozgrywki i konkursy
sportowe, loteria fantowa, pokaz jazdy konnej, prezentacja
umiejętności strażaków, zjeżdżalnia, trampolina, potrawy
kulinarne itp. Pogoda sprzyjała więc frekwencja była bar-
dzo wysoka, a dzięki oświetleniu terenu festyn zakończył
się dopiero w późnych godzinach nocnych.
JK
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG