background image
27
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Dyplomy okolicznościowe radnym i sołtysom wręczyli
Wójt Gminy Paweł Dziuban w asyście Przewodniczącego
Rady Gminy Macieja Płachty.
Wyróżnieni medalami podziękowali za przyzna-
nie im odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego.
Interesującą część artystyczną zaprezentowali ucznio-
wie gimnazjum we Frydmanie. Uroczyste spotkanie jubile-
uszowe zakończono wspólnym obiadem, podczas którego
była okazja porozmawiać i powspominać o czasach prze-
żytych w ciągu ostatnich 20 lat oraz posłuchać muzyki wy-
konanej przez Kapelę Spiską z Łapsz Niżnych.
W ciągu minionych 20 lat w pracach samorządu gmin-
nego w Łapszach Niżnych brało udział 59 radnych / w
tym wielu w kilku kadencjach /, trzech wójtów : Wendelin
Haber /dwie kadencje/, Antoni Kapołka / dwie kadencje /,
Paweł Dziuban .
Radzie Gminy przewodziło kolejno czterech Przewod-
niczących: Franciszek Iglar -dwie kadencje, Franciszek Pay-
erhin, Józefa Pawlik, Maciej Płachta.
Dla pamięci odnotowuję nazwiska radnych z okresu 20
lat / 1990 - 2010 /.: Bandyk Zofia, Błachut Dominik, Budz
Maria, Bylina Jan, Bogaczyk Zofia, Bizub Andrzej, Brzyżek
Eugeniusz, Barnasz Jan, Bogdał Antoni, Bizub Piotr, Du-
najczan Anna, Florek Franciszek, Funket Aniela, Gryglak
Jan, Grywalski Józef, Iglar Franciszek, Jurgowska Danuta,
Jezierczak Józef, Jadamiec Helena, Janeczek Henryk, Ku-
ruc Józef, Kromka Antoni, Kopaczka Jan, Kiedziuch Jan,
Kutarnia Jacek, Klukoszowska Maria, Łukuś Józef, Mąka
Franciszek, Molitorys Jan, Markowicz Jan, Milaniak Józef,
Malec Wojciech, Nalepka Anna, Nowak Józef , Nowobil-
ski Franciszek, Noworolski Jan, Ostrowski Jerzy, Pawlik
Józefa, Payerhin Franciszek, Pichniarczyk Milan, Prelich Jó-
zef, Rataj Jan, Rusnaczyk Feliks, Rynkiewicz Mieczysław,
Skubisz Stanisław, Sołtys Ludwik, Sołtys Antoni, Stanek
Krzysztof, Sołtys Franciszek, Stanek Teresa, Stańczak Jan,
Sołtys Agnieszka, Sowa Józef, Tkaczyk Stanisław, Ujwa-
ry Maria, Willman Józef, Wadowski Jan, Wójcik Stefan,
Wójcik Zofia
Tekst i foto Franciszek PAYERHIN
XI Przegląd Dorobku
Artystycznego Szkół
Gminy Łapsze Niżne
W dniu 20 maja 2010 r. odbył się XI Przegląd Dorob-
ku Artystycznego Szkół Gminy Łapsze Niżne. Do kon-
kursu zgłosiło się sześć szkół z terenu naszej gminy. Przed-
stawienia były zróżnicowane o bogatej tematyce. Świat
bajki i dziecięcych marzeń zaprezentowali w przedstawie-
niu „Kopciuszek” uczniowie szkoły podstawowej z Łapsz
Niżnych. Z kolei najmłodsi z Frydmana, ukazali losy ,,Kró-
lewny Snieżki”. Natomiast w widowisku pt. ,,Sen Dorotki”
uczniowie młodzi niedziczanie zaprezentowali - jak łatwo
można zmienić swoje życie na lepsze. Na przeglądzie nie
zabrakło też scenek humorystycznych. O tym, że istnieją
,,Mądre rady Baby Jagi” przekonywała młodzież z Łapsz
Wyżnych. Natomiast jak trudny może się okazać ,,Wybór
księżniczek” udowodnili uczniowie z Trybsza. Młodzież
z Gimnazjum w Łapszach Niżnych przedstawiła skecz pt.
„Drzwi”. Mimo wielu wesołych i zabawnych widowisk nie
zabrakło również nastroju dramatyzmu i grozy. W taką at-
mosferę wprowadzili uczniowie ze szkoły podstawowej we
Frydmanie, zaprezentowali dramat Adama Mickiewicza pt.:
,,Dziady” cz. II.
Wszystkie prezentacje obejrzała i oceniła komisja arty-
styczna. Każda szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom oraz
nagrody rzeczowe.
Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury
w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.
Krystyna Milaniak