background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
6
O
kOlicznOściOwa
sesja
R
ady
P
Owiatu
t
atRzańskiegO
13.
kwietnia
2010 roku miała
miejsce okoliczno-
ściowa sesja Rady
Powiatu Tatrzańskie-
go w sali konferen-
cyjnej Sanktuarium
na Krzeptówkach.
Podczas sesji prze-
wodniczący Rady
Powiatu Edward Ty-
bor wraz wiceprze-
wodniczącymi Ta-
deuszem Majochem
i Janem Budzem odczytali Listę osób, które zginęły z Pre-
zydentem Lechem Kaczyńskim. Obecni byli burmistrzowie,
wójtowie, urzędnicy i działacze społeczni z terenu powia-
tu. Wspominano Pana Prezydenta, znajomych polityków,
a w szczególności osobę Bronisławy Orawiec-Löffler. Sesja
zakończyła się wpisem do księgi kondolencyjnej.
Zaraz po sesji odprawiona została uroczysta msza świę-
ta koncelebrowana w intencji ofiar tragedii. U stóp ołtarza
odzianego biało-czerwoną flagą zapalono 96 zniczy. Na za-
kończenie uroczystości kościelnej do zebranych przemówił
Starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski, a Edward
Tybor, przewodniczący Rady Powiatu, publicznie odczy-
tał uchwaloną na sesji rezolucję w sprawie: UCZCZENIA
OFIAR MORDU KATYŃSKIEGO I OFIAR KATASTRO-
FY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM. W uroczystości
żałobnej brały także udział poczty sztandarowe szkół i or-
ganizacji społecznych.
(jb)
P
ogrzeb
Ś
P
.
b
ronisławy
o
rawiec
-L
öffLer
Bronisława Orawiec-Löffler zginęła tragicznie w kata-
strofie lotniczej wraz z parą prezydencką i delegacją polskich
władz. Została pochowa-
na z wojskowymi honora-
mi 19 kwietnia 2010 roku
na cmentarzu w Poroninie.
Z zawodu była stomatolo-
giem i długie lata służyła
ludziom w Nowym Tar-
gu i gminie Bukowina Ta-
trzańska. Aktywna dzia-
łaczka Związku Podhalan
i Stowarzyszenia Rodzin
Katyńskich.
Rodzina
Orawców
była zasłużona dla Poro-
nina. Rodzice Bronisławy
byli zaangażowani w ruch
oporu. Ukrywali ludzi poszukiwanych przez gestapo oraz
pomagali w organizacji przerzutu osób przez granicę, za co
byli więzieni. W czasie II wojny światowej w domu Oraw-
ców w Poroninie ukrywał się żołnierz, Franciszek Gajowni-
czek – człowiek, za którego w obozie koncentracyjnym Au-
schwitz-Birkenau w sierpniu 1941 roku oddał życie święty
Maksymilian Maria Kolbe.
Stryjem Bronisławy Orawiec-Löffler był płk. Franci-
szek Orawiec, dowódca 2. Pułku Strzelców Podhalańskich,
zamordowany w 1940 roku w Katyniu przez NKWD. W ro-
dzinie Bronisławy Orawiec-Löffler zachował się list napi-
sany przez płk. Orawca z obozu w Kozielsku, który został
przekazany do IPN w Krakowie. Bronisława Orawiec-
-Löffler przez wiele lat chciała osobiście oddać hołd swoje-
mu stryjowi pochowanemu w katyńskim lesie.
(red)
Delegacja Powiatu Tatrzańskiego: od lewej: Jan Budz,
Andrzej Gut-Kantek i Andrzej Skupień