background image
31
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
Po Józefie, to kozdy gazda nieciyrpliwie ceko na wie-
sne. Ceko z takóm nadziejóm i z takóm radościóm, bo to
wiycie tak, jak z narzecónóm. Dobrze ji z ocók patrzi, takie
ślicne ocka mo jak słónko śmiejónce, farbanke tybytkowym
powysi kolón, ciepło sie robi. Bo to juz koty sie marcujóm,
baby siejóm na pagród-
ce kapuste na rozsade.
Sićko chłopu pochnie
i jaze sie rwie do robo-
ty, i to tyj nojciynzyjsij.
Tak tyz było tego roku
z nasim Frankiym. Paro-
bek ś niego paradny i na
zyniacke go biere. Piyr-
si wiesne zrobiół, coby
dziywki widziały jaki
robotny. Pooroł, posioł
i zaskródlół przed za-
chodym słonka, nei wra-
coł się du domu. Prrrrr,
ho, warknół na kónia,
kie uwidziół spólnika
Jyndrzka jak se siedzi
pod sopóm i kurzi….
- Co Jyndrek porobios ?
- Edy patrzym na zachód…
- A coz tam ciekawego widzis ?
- Nedy na TVN godali, ze przikłod idzie ze wschodu,
a postymp ze zachodu. Co nie bocic juz wskazówek z Mo-
skwy? Teroz móme instrukcje dokładniyjse, z tyj Bruksele.
Na mój dusiu jes co citać, jes o cim myśleć!
- Ty sie Jyndrek politykóm nie zajmuj ino bier sie do
roboty, jo słysoł, ześ juz sićkie owce wytyroł!
- A ty mnie nie uc rozumu. Jo nie taki głupi coby na 40
moik owiec jesce darmo 40 baranók chować.
- A na pieróna ci te barany? Przeciez wseś mioł dwa,
abo trzi. Owce miołeś odgónióne, a jagnióntka to ci sie da-
rzyły, jakby Poniezus za tobóm rucoł. Co drugo bliźniynta,
a nieftore to po trzi miały.
- To nie słysołeś ze majóm ufolić parytet! Nie bes Fra-
nuś samo mlycko dojół i skopce ślywoł do borni. Do kozdyj
krowy bedzies musioł bycka mieć! Bycki bedzies chowoł
darmo bo w przyrodzie równowaga musi być. Jak niy, to
przidóm do ciebie unijne urzyndniki i ci dotacje odbieróm.
Kielo krów, telo byckók i koniec….. Ino ciekawyk, jak te
bycki bedóm ci sie dojić?
- Cosi ci sie pieprzi, Jyndruś… Franek popatrzoł na spól-
nika i wyciógnół cigaretle. - Dej ognia i mnie tu nie pod-
puscoj, bo z tym parytetym to o baby chodzi, a nie o krowy
i nie o owce. Przeciez wiym ze krów to juz nie chowies za
dwa roki….
- Aleś głupi Franuś! Nie citos internetu, to i nie rozu-
mies ! Nie wiys skróny cego mleko w sklepie takie drogie,
a cymu gazda ino grose dostaje ?
- No godoj, ino móndrze, o co to chodzi? - I tu wiycie,
odłozół gazete i tak godo:
- Nie wiys, ze koz-
dym litrze mlyka jes go
ino kwaterka, pół litra
to sóm kosta sóndowe
i urzyndowe, a ćwiortec-
ka podotki. Na zachodzie
juz downo załozyli takie
organizacje non profit,
co zwalcajóm znynca-
nie sie nad krowami. Nie
wolno cicka ani skórłota
dotknóć, bo to jes mole-
stuwanie. Dójarki kozali
rolnikóm pokupić takie
bezdotykowe. Krowa
mo tak jak i u nos kul-
cik w uchu, ale na gło-
wie za rogami jesce cip.
Kie podstawióm tóm ma-
sine pod brzuchym to cip daje impuls do mózgu krowiego
i mleko samo leci, od razu łaciate. Takie biołe jak u nos jes
nie dobre (pozaklasowe), bo pochnie dyskryminacjom raso-
wóm. Ftoryn gazda nimo tyj piekielnyj masiny, to musi pisać
pisma do Bruksele o te kwoty, ale kozóm se płacić za kón-
cesje. Óni mu ta pozwolóm po starodownymu pore krówek
podojić, ale tak coby mu sie nie opłocało krów ryncnie mo-
lestuwać. I jesce gazda dobrowolnie płaci adukatóm, coby
go chroniyli przez tymi towarzystwami obróny zwierząt, bo
kie sprawa trafi do syndu, to trza jesce kore i kosta sóndowe-
go pokryć! Wiys kielo to starości, kie ci psie krwie wlezóm
do sopy, to wse cosi nojdóm, co jes nieprzepisowe. Pół biy-
dy kie jes dojarka. Ale kie gazda doji ryncami, to mu takie
siyłowniki pomiarowe zakładajóm na rynke bez godzine, ci
bar nie ścisko, abo nie za mocno za cicki cióngnie. Jo Fra-
nek przemyśloł sprawe i wolym od razu w sklepie za mleko
przepłacić, bo po co mi tyn cały kołowrotek? Wiys, jo by
tego nie wytrzimoł, ani moje krowy….
- Toś ty pierónie móndry, kie sie nawet na cipak znos.
A co twoja baba co na to?. Przecieście niedowno mació-
ry na prosiynta chowali, a teroz nic w sopie nie kwici. Na
oborze telo było kur i kacek, sićka wóm zozrościyli, a te-
roz prózno obora. Nie zarobis Jyndruś, nie zarobi baba, to
z cego becie zić?
- Dejze mi pokój, bo jo swój rozum móm. Cigón nie
sieje, Cigón nie orze, a dzie popatrzi to jego sićko: niebo,
ziym, kapusta, bób i grule, a jak trza to kacka i kura tyz….
Na wiesne
graf. Stanisław Błażusiak