background image
37
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
Podziwiamy parafie, które zasłynęły z powołań kapłań-
skich. Często dumą napawa posiadanie księdza w kręgu naj-
bliższych: w rodzinie, wśród znajomych. W dziejach wielu
miejscowości odnotowano fakt przynajmniej kilka powołań
do stanu kapłańskiego czy zakonnego. Do nich należą też
wsie na polskim Spiszu. Łapsze Niżne może pochwalić się
nawet błogosławionym – ks. Józefem Stankiem (zginął w Po-
wstaniu Warszawskim 1944r.), w swej parafialnej historii
ma też biskupa o nazwisku Łapszański, który żył w XIX w.
Łapsze Wyżne ma też powód do dumy, liczba powołań jest
szczególnie imponująca a rodziny Gryglaków i Majercza-
ków z Łapsz Wyżnych są przykładem rodzin o wyjątkowym
darze powołań. Dzięki uprzejmości Michaliny i Heleny Bi-
ziak z Łapsz Wyżnych, które udostępniły wspomnienia mat-
ki i babci Anny Sutor z domu Gryglak i same zebrały wiele
cennych informacji oraz dzięki zapiskom w dokumentach pa-
rafialnych mogłem poznać niezwykłe dzieje kilkunastu księży
i zakonnic rodem z Łapsz Wyżnych. Niżej przedstawiam wy-
kaz wszystkich znanych nam księży wywodzących się z Łapsz
Wyżnych. Sylwetki 7 księży urodzonych w XIX w. zostały
szczegółowiej przedstawione na podstawie dostępnych infor-
macji. Na łamach kolejnych numerów naszego pisma przed-
stawimy jeszcze biogramy przynajmniej niektórych pozosta-
łych księży, żyjących i pracujących w XX w. i obecnie.
Wykaz księży rodaków z Łapsz Wyżnych
Ksiądz Gryglak Józef (od Bartka) ur. 1844 r. (stryj
A. Sutor), wstąpił do zakonu Dominikanów, gdzie przy-
jął imię Wojciech. Sekularyzował się (wystąpił z zakonu)
i został kapelanem
wojskowym. Praco-
wał na Bukowinie
(dzisiejsza Rumu-
nia) a jakiś czas po
roku 1900 mieszkał
w Nowej Białej. Po-
chowany we Fryd-
manie, jego grobem
opiekuje się krewna
po bracie Małgorza-
ta Pisarczyk (córka
Józefa i Józefiny
Brynczka).
W Księdze fun-
dacyjnej Łapsz Wy-
żnych wśród „imion
tych, którzy uczyni-
li dla kościoła dary
począwszy od 16
lipca 1873” zapisa-
no pod numerem kolejnym 8: „A.R.D. Josephus Griglyak
Dominicanus obtulit 50 fl.” Ksiądz Józef pracował także we
Lwowie. Tam zabrał swych bratanków: Andrzeja i Michała
i kierował ich nauką.
ks. Kiedziuch Jan, ur. 1850 r. Wstąpił do Karmelitów
i tam zmienił imię chrzestne na zakonne: Klemens. Wyświę-
cony w roku 1872 r. Był prowincjałem zakonu. Również
i o nim wspomina zapis Księgi fundacyjnej, że na ustawie-
nie krzyża przy kościele ofiarował 20 koron.
ks. Gryglak Stanisław, ur. 1864 prawdopodobnie inne
imię chrzestne, gdyż Stanisław nosi w zakonie karmelitań-
skim, do którego wstąpił, wyświęcony na kapłana 1887 r.
Był przeorem klasztoru karmelitów we Lwowie.
Ks. Biziak Franciszek, ur. ur. 25 czerwca 1877 r., syn
Pawła i Marii. Imię zakonne Andrzej. Był przeorem karme-
litów w Sąsiadowicznie i Pilśnie.
Diakon Gryglak Andrzej urodzony 30 lipca 1879 roku,
zmarł jako diakon we wtorek przed prymicjami 3 lipca 1902
roku, po wycieczce w Tatry. Pogrzeb odbył się w dniu wy-
znaczonym na prymicje.
Ks. Biziak Wendelin, ur. 1879, syn Mikołaja i Anny,
kapłan diecezji koszyckiej na Słowacji. Był 2 lata klerykiem
we Lwowie, potem przeszedł do Koszyc i tam został wy-
święcony na kapłana. Zmarł 4 sierpnia 1949 r.
Ks. Malinay Wincenty, ur. 13 lutego 1882 r. Studiował
na Spiszu, wyświęcony w Spiskiej Kapitule w 1905 r. był
proboszczem parafii Nemec Lupća na Słowacji.
Ks. Gryglak Michał ur.1891r. syn Andrzeja i Katarzy-
ny Majerczak – obszerna biografia w następnym numerze
ks. Rudolf Gryglak syn Walentego (USA), w tej ro-
dzinie jest też siostra zakonna.
Izydor  Gryglak siostrzeniec ks. Michała Gryglaka
zmarł zbyt młodo aby zrealizować powołanie kapłańskie
ks. Paweł Majerczak ur. 1904 r. kuzyn ks. Michała
Gryglaka.
Ks. Brawiak  Jan ur. 1911 (od Skorupki)
Parafia w księży bogata
ks. Józef Gryglak z Łapsz Wyżnych,
pochowany we Frydmanie,
fot. z arch. rodziny M. Biziak
Diakon Andrzej Gryglak, fot. z arch. rodziny M. Biziak