background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
42
wielu hektolitrów wody i nie zmarnować tysięcy kilowatów
energii elektrycznej.
Frekwencja na trasach narciarskich Górkowego Wier-
chu świadczy o tym, że Jurgów już na stałe wdarł się do czo-
łówki stacji narciarskich w Polsce. Dobrze przygotowane
trasy, właściwa reklama i zarządzanie interesem sprawiły,
że na parkingu można spotkać nie tylko gości z Polski, ale
też z zagranicy. Nie brakowało nawet narciarzy ze Słowacji,
którym przypadły do gustu polskie trasy. Jurgowski ośrodek
już po raz drugi gościł na zawodach samorządowców z całe-
go powiatu tatrzańskiego. Gościom sprzyja dobra atmosfera
oraz niezwykłe usytuowanie ośrodka w sąsiedztwie szała-
sów pasterskich i Majestatu Tatr.
Wiele pozytywnych emocji a zarazem reklamy stwa-
rzały relacje na żywo transmitowane z Jurgowa w Telewizji
POLSAT prowadzone przez Tomasza Skowrońskiego.
Malkontenci marudzą, że daleko jeszcze do Kotelnicy
Białczańskiej, że brakuje tego, czy tamtego. Ale przecież
nawet przysłowiowy Kraków nie od razu zbudowano… Na
następny sezon planowana jest budowa nowego wyciągu
krzesełkowego, specjalnej trasy dla snowboardzistów i bar-
dzo oczekiwanej karczmy.
JBK
O Spiszu w IPN
W styczniowy numerze nr 1-2 (nr 108-109/2010) Biuletynu Instytuty Pamięci Narodowej (IPN) ukazały się dwa cieka-
we artykuły odnoszące się w pewnym zakresie do dziejów Polskiego Spisza. W jednym Maciej Korkuć w opracowaniu pt.
„Słowacki udział w wojnie. Okupacja Polskiego Spiszu i Orawy” wraca do kwestii udziału faszystowskiego rządu J. Tiso
w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku. O zawartości tekstu świadczą już same podtytuły: Entuzjazm bez pokrycia,
Przyjaciele Wermachtu, Honor i nagrody, Wymiatanie polskości, Opieka nie dla wszystkich i Powojenne granice. Mogli-
byśmy coś do tego dorzucić, niemniej opisane fakty i wydarzenia to poważny materiał. Dzięki temu wielu ludzi w Polsce
może się dowiedzieć prawdy a nie powielać stereotypowe opinie, bez znajomości sytuacji jak zaistniała w tym czasie na
terenie okupowanego terytorium Polskiego Spisza.
Uzupełnieniem i zarazem dopełnieniem wcześniej sygnalizowanego artykułu jest zamieszczona w tym samym nume-
rze biuletynu praca Michała Wenklara pt. „Na flankach Podhala – Trudny powrót Spisza i Orawy do Polski po II wojnie
światowej”. Przytoczono w niej negatywne wobec Polaków postawy słowackich „filanców” i „Hlinkowej Gardy”. Mate-
riał ten pozwala zrozumieć nastawienie ludności wobec partyzanckich kontrybucji, a także wykorzystywanie przez władze
słowackie negatywnych zjawisk w czasie wojny i po jej zakończeniu, aby konfliktować ludność na Orawie i Spiszu oraz
nastawiać ją przeciw Polsce. Antypolska zapiekłość doprowadziła niestety do przypadków śmiertelnych. Winnymi śmier-
ci nie są ci którzy strzelali, ale ci którzy zasiali w głowach narodowo-faszystowską ideologię.
JB
„Hawrań” najlepszy
w Małopolsce
Od sześciu lat o miano najlepszej „stacji” walczą wszyst-
kie wyciągi prowadzące usługi dla narciarzy na terenie Ma-
łopolski. Celem plebiscytu, organizowanego przez Samorząd
Województwa Małopolskiego, Małopolską Organizację Tu-
rystyczną, TVP Kraków, Radio Kraków Małopolska, „Ga-
zetę Krakowską” oraz PZU jest wyłonienie oraz promocja
najlepszych stacji narciarskich w regionie. Patronat honoro-
wy nad przedsięwzięciem sprawuje marszałek Małopolski.
Tegoroczna edycja trwała od 12 grudnia do 27 lutego.
Nagrody przyznawano w trzech kategoriach: duża stacji
narciarska, mała stacja oraz pojedynczy wyciąg. W grupie
dużych stacji narciarskich w VI edycji plebiscytu „Najlep-
sza Stacja Narciarska Małopolski 2009/2010 - Bezpiecznie
i Rozważnie” zwyciężyła spółka „Hawrań” w Jurgowie. Na-
grodę Główną Marszałka Województwa Małopolskiego -
wręczył Marek Sowa, członek Zarządu Województwa a sta-
tuetkę odebrał Józef Milan Modła, prezes zarządu spółki.
Tegoroczna uroczysta gala miała miejsce na terenie stacji
narciarskiej Ryterski Raj w Rytrze.
Na zwycięzcę spada cały splendor, ale też miły obowią-
zek przeprowadzenia gali w przyszłym roku. Z tym wią-
że się promocja gminy Bukowina Tatrzańska, co ucieszyło
obecnego na uroczystości Wójta Gminy Sylwestra Pytla.
Jest to też wyróżnienie wsi Jurgów, a także całego Spisza.
Tegoroczny sezon zimowy udowodnił, że stacje narciarskie
w dolinie Białki dobrze przygotowały się do sezonu. Pomi-
mo niezwykle trudnych warunków pogodowych w okresie
sylwestrowym na trasach udało się utrzymać śnieg na wła-
ściwym poziomie. Niezwykle przydatnym jest w tym wy-
padku system naśnieżania zamontowany na trasach każdej
stacji, również w Jurgowie. Trzeba jednak na czas reagować
i wykazać się dużym wyczuciem, aby nie wylać na darmo
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG