background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
40
Kto miał już zaszczyt wziąć do ręki
najnowszy numer Prac Pienińskich,
temu nie trzeba ich zachwalać. Na ob-
jętość rocznika składają się 372 strony
o wielowątkowej i wielobarwnej tema-
tyce. Numer poświęcony jest co praw-
da Pieninom, ale i Spiszowi nie poską-
piono miejsca. Znalazły się również
ciekawe prace o tematyce tatrzańskiej.
Uzyskałem też zapewnienie ze stro-
ny kustosza Ryszarda Remiszewskie-
go i wice kustosza Wojciecha Preidla,
że ich miłość do Spiszaków nie gaśnie,
pomimo tego iż Spisz jedną nogą jest
w Pieninach a drugą w Tatrach.
Aby zasygnalizować tematykę spi-
ską z przyczyn praktycznych muszę
się ograniczyć do wskazania autorów
niezwykle ciekawych opracowań oraz
wymienienia tytułów poszczególnych
prac. Tematyką spiską zajmowali się
w kolejności:
- Janusz Kamocki – „Przesuwanie
się granicy narodowościowej polskiej
i słowackiej”
- Elżbieta Łukuś – „Obrzędowość
rodzinna na Polskim Spiszu na prze-
strzeni XX wieku. Chrzest dziecka”
- Agnieszka Szymaszek – „Na-
ukowcy dotarli do dna Jaskini
w Obłazowej”
- Marek Gotkiewicz – „Z myślą
o Spiszu – działalność i prace nauko-
we ojca”
- Tadeusz M.Trajdos - „Ważne odkrycie źródłowe do dziejów Związku
Spisko- Orawskiego”
- Jerzy M. Roszkowski – „Sytuacja gospodarcza na Polskim Spiszu w latach
1920-1925”
- Janusz Tybur – „Polsko słowacka współpraca artystyczna”
- Beata Szkaradzińska – „Most wielkiej potrzeby’, o otwarciu mostu
w Krempachach
- Elżbieta Łukuś – „Chodzenie z koniem – ostatki w Niedzicy”
- Sylwia Plucińska – „Katyń – ocalić od zapomnienia”, o dębie Ignacego
Plucińskiego
- Zofia Łukasz – Poezja. Odchodzący świat i Nienapisany wiersz.
19 nr Prac PieNIŃskich
Wstęp i zakończenie Statutu Towarzystwa Spisko-Orawskiego
odkrytego w Bibliotece Jagiellońskiej przez Tadeusza M. Trajdosa
spisanego własnoręcznie przez ks. Antoniego Sikorę