background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
30
Ojcu Świyntymu
Ziymia Polsko to öna wydała
Karola co pisoł sie Wojtyła.
I wnet Cie nas Ojce Świynty,
Hej świyntym obwołała.
Przidź ze dziś do Zömku Niedziyckiego
Haf panowie z świata dalekiego
Haf cekajöm Cie panowie
Hej z rodu madziarskiego.
Byli öni tu kiedy panami,
A Tyś nad wsićkiymi narodami
A Ty ześ nas Ojce Świynty
Hej röwno z Aniołami.
Folöm Ciebie wsićka Niedziycanie
Za to Twoje ojcowskie posłanie,
Za to ze pamiyntos o nos
Hej tam na Watykanie
Mos serce prze wsićkif w świecie ludzi
Kozdy cłowiek w Tobie miłość budzi
Kozdy cłowiek Ojce Świynty
Hej z Toböm się nawröci.
Celina Galik
znajomość przeszłości oraz umiejętność poprawnego mó-
wienia i pisania w ojczystym języku. Socjologowie zwracają
natomiast uwagę, że istnieje wprost proporcjonalna zależ-
ność między agresją słowną i wulgaryzacją języka a prze-
mocą fizyczną i wulgarnością zachowań.
3. Obronić język i kulturę polską
Zwracając uwagę na niebezpieczeństwa, dostrzegamy
także zjawiska pozytywne. Są pośród nas ludzie i grupy spo-
łeczne, którym leży na sercu dobro ojczystej kultury wyraża-
nej w języku. Dziękujemy tym polskim twórcom, pisarzom,
poetom, dramaturgom, reżyserom i aktorom, którzy żyjąc
dzięki słowu, równocześnie dbają, by ich zamysł i myśl
zostały oddane w piękny, zachwycający sposób, budujący
przestrzeń wzajemnego ubogacenia i dobra. Dziękujemy ka-
płanom, którzy przekazując Słowo Boże troszczą się także
o językowe piękno przekazu.
Z wdzięcznością myślimy o polonistach, nauczycielach
akademickich i szkolnych, którzy starają się przekazać nie
częściową jedynie, lecz pełną znajomość języka polskie-
go oraz obudzić zainteresowanie lekturą arcydzieł literatury
polskiej. Pamiętamy również o bibliotekarzach, którzy wie-
le wysiłku wkładają w promowanie polskiej literatury i jej
twórców przez organizowanie wystaw, konkursów, lekcji
bibliotecznych, spotkań autorskich czy dyskusyjnych klu-
bów czytelników. (….)
Z serdecznym podziękowaniem zwracamy się do tych
rodzin, które pomimo trudności troszczą się o wychowa-
nie dzieci w naszej bogatej kulturze chrześcijańskiej i dbają
o piękno języka polskiego. Zachęcamy wszystkie rodziny,
by były szkołą posługiwania się językiem szacunku, praw-
dy, dobra i miłości.
Jednocześnie kierujemy apel do wszystkich Polaków,
w kraju i za granicą, aby zaangażowali się w inicjatywy
zmierzające do obrony kultury i piękna polszczyzny. Jego
motywacją powinno być poczucie godności osobistej, sza-
cunek dla samego siebie, dla naszych bliźnich, dla kraju oj-
czystego i jego kultury, która ujmuje i budzi uznanie pozna-
jących ją cudzoziemców.
„Wyrazem naszego szacunku do człowieka – mówił kie-
dyś Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – jest posługiwanie
się mową ojczystą, przemawianie językiem czystym, pięk-
nym, takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć
całą treść, by zamknąć ją w słowie. A co nie da się zamknąć
w słowie, będzie się obficie przelewało, tworząc więź słów
z myślą i duchem, ducha z miłością. Dopiero wtedy będzie
to poezja, będzie to kultura, będzie to słowo pożywne jak
pokarm. Takie właśnie słowo potrzebne jest współcześnie”.
(4)
Niech więc mówienie na co dzień pięknym językiem
polskim stanie się troską nas wszystkich, a szczególnie osób
publicznych na każdym poziomie i stanowisku. Od gminne-
go samorządu do ministerstwa, a szczególnie w radiu i w te-
lewizji; także w domu i na ulicy.
Wzorem niech będzie dla nas Czcigodny Sługa Boży Jan
Paweł II, niezrównany Mistrz polskiej mowy, który pięknym
językiem mówił do nas przez całe lata jako Piotr naszych
czasów, przypominając o wzajemnej miłości i pojednaniu,
o wierności Bogu i człowiekowi.
Wszystkim, którzy podejmują szlachetny wysiłek moral-
nego odrodzenia naszej Ojczyzny i tworzenia, w duchu Ewan-
gelii, kultury życia codziennego, godnej człowieka, Polaka
i chrześcijanina, udzielamy Bożego błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
Jasna Góra, 26 listopada 2009 r.
Przypisy:
1. M. Konopnicka, Co Ojczyzna?, w: Śpiewnik historyczny, War-
szawa 1919, s. 3.
2. C.K. Norwid, Język-ojczysty, w: Pisma wybrane, t. 1, War-
szawa 1968, s. 320.
3. Por. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie
w siedzibie UNESCO, 2 VI 1980 r., 14, w: Tenże, Nauczanie papie-
skie, III, 1, Poznań-Warszawa 1985, s. 732.
4. S. Kard. Wyszyński, Z rozważań nad kulturą ojczystą, Poznań
1979, s. 244.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG