background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
38
oraz zaproszona kapela z Krościenka.
Seniorów muzyki spiskiej reprezentował świetny, rado-
sny duet z Kacwina.
Na „podkowie „ połączone kapele wykonały zgodnie
i bardzo dżwięcznie wiele melodii spiskich, które nieod-
parcie prowokowały uczestników spotkania do wtórowania
grającym, śpiewem zbiorowym. Na sali panowała radosna
atmosfera a wielu uczestników wyrażało bardzo duże za-
dowolenie ze spotkania mając nadzieję na następny „ Wie-
cor z muzykom śpiskom” Gospodarze ugościli wszystkich
smacznymi posiłkami i popitkami, a zaproszeni goście na-
wet ruszyli ochoczo w „ tany „.
Na zakończenie nastąpiło wręczenie uczestnikom pa-
miątkowych dyplomów i upominków w postaci ręcznie
wykonanych ozdób choinkowych, za co jeszcze raz bardzo
dziękujemy całemu Zespołowi „ Zielony Jawor „. Dziękuje-
my również Pani Dyrektor Zamku w Niedzicy Ewie Jawo-
rowskiej – Mazur za wręczone nam suweniry.
Ponieważ spotkanie odbywało się przed Świętami Bo-
żego Narodzenia to wszyscy uczestnicy zaśpiewali kolę-
dę Cicha Noc.
Szczególne podziękowania składamy organizatorom
Marii Wnęk i Janowi Szwartz oraz wszystkim osobom bio-
rącym udział w goszczeniu i obsłudze gości. Dziękujemy
hojnym sponsorom.
Do następnego spotkania.
Franciszek PAYERHIN
WIECÓR
Z MUZYKOM ŚPISKÓM
W zaproszeniu napisano, że celem tego przedsięwzięcia
jest spotkanie instrumentalistów i kapel ludowych wielu po-
koleń, którym muzyka spiska jest bliska i leży na sercu, dla-
tego organizatorzy zaprosili najstarszych spiskich muzyków,
którzy są wzorem stylu spiskiego jak również młodszych,
którzy ten styl kontynuują.
Wspólne spiskie granie odbyło się 6. grudnia 2009
roku. Zaczęło się o godzinie 16. w siedzibie Zespołu Re-
gionalnego „ Zielony Jawor „ w Wiejskim Domu Kultury
w Krempachach.
Program obejmował : powitanie przybyłych gości, wy-
stęp Zespołu Regionalnego” Zielony Jawor” z Krempach,
prezentacja kapel z poszczególnych miejscowości, Koncert
Seniorów muzyki spiskiej, wspólne granie „Na podkowie”,
wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków.
Gości powitała kierowniczka Zespołu „Zielony Jawor”
–Maria Wnęk w asyście Jana Szwartza.
Zespół Regionalny „Zielony Jawor” zaprezentował cie-
kawy układ taneczny do muzyki melodii spiskich. W pre-
zentacji kapel zagrali muzykańci z Kacwina, Łapsz Niżnych,
Czarnej Góry, Jurgowa, Nowej Biały, Frydmana i Krempach