background image
45
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
Bank wspólnych sił!
Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej rozwi-
ja się niezwykle dynamicznie dzięki dobrej pracy zatrud-
nionych w nim pracowników i właściwej odpowiedzi na
zapotrzebowanie miejscowej ludności. Klienci zadowoleni
są z obsługi, gdyż na każdym stanowisku można dokonać
wpłaty, wypłaty, załatwić przelew i kredyt, sprawdzić na
miejscu stan swojego konto. Wiele spraw klienci załatwia-
ją wprost z domu za pośrednictwem internetu. Tak szybkiej
i sprawnej obsługi często w dużych bankach nie uświadczy-
cie. W sezonie turystycznym bank dostosowuje czas pracy
do potrzeb klientów. Kiedy inne banki zamykają swoje kasy
- BS w Bukowinie obsługuje i w Wigilię, i w Sylwestra. Na
czas zaopatruje w gotówkę bankomaty na stokach narciar-
skich. Kto mimo to nie zdąży odprowadzić gotówki na czas
może to uczynić wykorzystując tzw. „wrzutnię nocną”.
Działalnością banku zarządza zarząd na czele z preze-
sem Edwardem Tyborem. Dzięki dobrej organizacji pracy
co roku wzrasta ilość depozytów (lokat) i kredytów, a ostat-
nich latach podwojona została suma bilansowa. Podwoiła
się również ilość pracowników, ale nie w wyniku przerostów
zatrudnienia, ale wskutek uruchamiania nowych filii i punk-
tów kasowych. Bank ma swoje placówki w Białce Tatrzań-
skiej, Krempachach, Murzasichlu. W 2010 roku uruchomio-
na zostanie palcówka w Groniu-Leśnicy. Nadzór na pracą
banku sprawuje Rada Nadzorcza na czele z przewodniczą-
cym Stanisławem Budzyńskim. Wyniki kontroli ze strony
związku rewizyjnego i nadzoru bankowego przedstawiane
Radzie Nadzorczej banku potwierdzają przestrzeganie stan-
dardów finansowych, a zwłaszcza bezpieczeństwa zdepono-
wanych lokat.
Na stronie internetowej każdy klient znajdzie podstawo-
we informacje o banku. Jego początki były bardzo trudne,
o czym nieraz wspomina Franciszek Chowaniec Suchowion.
Po drugiej wojnie światowej w Kasie Stefczyka w Buko-
winie Tatrzańskiej znajdowało się kilkadziesiąt groszy. Pra-
ca działaczy spółdzielczych zaowocowała jednak po latach.
Dziś bank zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w Warszawie uczestniczy w kredytowaniu prawie wszyst-
kich większych i mniejszych przedsięwzięć gospodarczych,
zwłaszcza na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, ale także
na terenie Podhala i Spisza. Dotyczy to kredytów dla sta-
cji narciarskich, basenów termalnych i pensjonatów. Znajo-
mość rynku lokalnego i ludzi oraz wzajemne zaufanie potę-
gują korzyści w lokalnej społeczności. Zarobione pieniądze
mieszkańcy inwestują na swoim terenie, a wsparcie finan-
sowe daje miejscowy bank, nawet wtedy gdy inne banki od-
mawiają kredytu.
Bank aktywnie wspiera inicjatywy społeczne, sponsoru-
je różne imprezy kulturalne, regionalne i sportowe. Dobrze
układa się współpraca z samorządem terytorialnym. Z jego
usług korzystają nie tylko firmy ale też organizacje społecz-
ne. Organy banku wspierają działalność Związku Podhalan
i Związku Polskiego Spisza. Ze wsparcia korzysta także na
realizację programu Leader+ Stowarzyszenie Rozwoju Spi-
sza i Okolicy oraz Podhalańska Grupa Działania Leader+.
Życzymy więc bankowi, jego zarządowi, radzie i pracowni-
kom dalszych sukcesów w nadchodzącym 2010 roku.
(red)
Od lewej: Józef Górka, Franciszek Chowaniec, Edward Tybor i Stanisław Budzyński