background image
47
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
Prezydent z górolami
Pochwalił uczestników Zjazdu (przedstawicieli Góralszczy-
zny Polskiej) za kultywowane tu od pokoleń wartości – pa-
triotyzmu, przywiązania do tradycji, silnej tożsamości. –
Polska należy do Europy, ale jest jej częścią niepodległą,
jest nadal wolnym państwem, powiedział. Słowa Prezydenta
przyjęto z satysfakcją i gromkimi brawami. Tadeusz Juchas,
kustosz sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, otrzy-
mał z rąk prezydenta Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski. Prezydent odwiedził także Ludźmierz – był w bazy-
lice i złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Ogro-
dzie Różańcowym. Spotkał się też z krakowskim metropolitą
kard. Stanisławem Dziwiszem. Z satysfakcją musimy od-
notować zaangażowa-
nie i rolę jaką w orga-
nizacji Zjazdu Związku
Podhalan odegrał Ju-
lian Kowalczyk, nasz
redaktor naczelny. Mi-
łym zaskoczeniem jest
przyznanie Stanisła-
wowi Budzyńskiemu
z Bukowiny Tatrzań-
skiej, wieloletniemu
członkowi redakcji „Na
Spiszu” tytułu Honoro-
wego Członka Związku
Podhalan. Ich praca dla
wspólnego dobra Pod-
hala i Spisza, ich posta-
wa, wiedza i wytrwa-
łość są wzorem do naśladowania dla wielu z nas. Korzystając
z okazji gratulujemy osiągnięć wszystkim członkom Związ-
ku Podhalan oraz członkom Zarządu Głównego na czele
z prezesem Maciejem Motorem - Grelokiem. Życzymy za-
razem podtrzymywania idei na wysokim poziomie, szacun-
ku do ludzi i spraw regionu, a także współdziałania ponad
podziałami i rozwiązywania problemów z tymi, dla których
ponad wszystkim jest Bóg, Honor i Ojczyzna.
red
Tegoroczny Zjazd Związku Podhalan miał wyjątkowy
charakter i odbywał się w trzech częściach. Wiosną w Za-
kopanem, latem w a w listopadzie w Nowym Targu. Tym
razem poprzedziła go Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „GÓRALE W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
1769-1989”, którą wsparło Polskie Towarzystw Historycz-
ne, Oddział w Nowym Targu, a wartościowe referaty wygło-
siło wielu znakomitych prelegentów. W czasie konferencji
w Miejskim Ośrodku kultury otwarto wystawę dokumentu-
jącą rasistowskie badania przeprowadzane na mieszkańcach
Podhala w czasie okupacji hitlerowskiej. Niezwykle waż-
nym elementem obchodów był udział Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którego na nowotar-
skim rynku chlebem i solą powitał Alojzy Lichosyt, prezes
nowotarskiego oddziału Związku Podhalan oraz burmistrz
miasta Marek Fryźlewicz. Po krótkim przemówieniu Lech
Kaczyński złożył wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wła-
dysława Orkana oraz przed budynkiem odremontowanego
ratusza pod tablicą poświęconą Ojcu Świętemu Janowi Paw-
łowi II. Potem udał się do Miejskiego Ośrodka Kultury, by
uczestniczyć w Nadzwyczajnym Zjeździe Związku Podha-
lan. W okolicznościowym przemówieniu podkreślał, że do-
cenia i rozumie zasługi Podhalan dla Polski, polskości, dla
walki w obronie zagrożonych przez dwa pokolenia wartości.