background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
46
Górale Podhala, Spisza
i Orawy
u stóp Matki Boskiej
Na zakończenie obchodów 105-lecia Związku Góra-
li, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podha-
lan w Ameryce Północnej w dniu 22 października 2009
roku odbyła się wspólna sesja rad powiatów nowotarskiego
i tatrzańskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, którą odprawił
ks. Władysław Zązel w koncelebrze siedmiu księży, czytania
liturgiczne z Pisma Świętego wygłoszone zostały gwarę gó-
ralską, a kazanie wygłosił ks. prałat Tadusz Juchas. Po mszy
zebrani na czele z muzyką góralską, pocztem sztandarowym
Zarządu Głównego ZP i księżmi przeszli pod pomnik Jana
Pawła II w Ogrodzie Różańcowym, gdzie w intencji Jego
rychłej beatyfikacji złożono wieńce i zapalno znicze.
Potem w Domu Podhalańskim odbyła się wspólna sesja
połączonych rad obu powiatów. Obrady zaszczyciło wielu
działaczy regionalnych, burmistrzów i wójtów. Przemówie-
nia wygłosili przewodniczący rady powiatu nowotarskie-
go Jan Krzak i rady powiatu tatrzańskiego Edward Tybor.
Przemawiali również starostowie Krzysztof Faber i An-
drzej Gąsienicka-Makowski. Ten drugi zaznaczył, że cho-
ciaż wspólne spotkanie radnych odbywa się po raz pierwszy
od powstania odrębnych powiatów, współpraca pomiędzy
nimi istnieje i odbywa się bezkonfliktowo. Choć są dwa
powiat to mamy jeden Związek Podhalan, a ze wspólnej
roboty i jej efektów pewnie dziś cieszyłby się sam Włady-
sław Orkan. Jeśli są jakieś sprzycki, to raczej na poziomie
humorystycznym. Zdarza się czasem, że ktoś usprawiedli-
wia spóźnienie do pracy, bo znów przed jego samochodem
wlókł się jakiś KNT, choć wartki KTT mógł sobie wcze-
śniej wyjechać.
Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Maciej
Motor-Grelok przedstawił z kolei historię tej organizacji, jej
najważniejsze dokonania i sylwetki najwybitniejszych człon-
ków. Poinformował, że Związek działa dziś na terenie 12 sub-
regionów (od Żywca po Orawę, Spisz, Pieniny i Nowy Sącz),
skupia ok. 7 tys. członków zrzeszonych w 76 oddziałach.
Współpracuje z lokalnymi organizacjami, m.in. ze Związkiem
Polskiego Spisza. Julian Kowalczyk z kolei w bogatej foto-
graficznej prezentacji przedstawiał najważniejsze imprezy
i sfery działalności zarządu głównego oraz oddziałów Związ-
ku Podhalan.
Następnie zabrał głos prof. dr hab. Stanisław Hodoro-
wicz, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Nowym Targu, członek honorowy ZP. Wygłosił
wykład na temat istoty samorządu, akcentując, że działacz
samorządowy powinien być włodarzem samego siebie, kie-
rować się sumieniem i rozumem, być solidarnym z ludźmi
i otwarty na dialog.
Uroczystości zakończyło wręczenie medali „Zasłużony
dla Podhala” ks. Tadeuszowi Juchasowi i prof. dr Stanisła-
wowi Hodorowiczowi. Starosta tatrzański Andrzej Gąsieni-
ca Makowski i przewodniczący rady powiatu Edwar Tybor
wręczyli z kolei pamiątkowe dyplomy z ciupagami kolegom
z powiatu nowotarskiego – przewodniczącemu Janowi Krza-
kowi, staroście Krzysztofowi Fabrowi, burmistrzowi Nowe-
go Targu Markowi Fryźlewiczowi i prezesowi ZG Związku
Podhalan Maciejowi Motorowi-Grelokowi. Wszyscy zapew-
niali, że nie będzie to pierwsze i ostanie wspólne spotkanie
władz powiatowych, ale nad wspólnymi problemami trzeba
najpierw popracować w komisjach czy zespołach roboczych.
To niezwykłe wydarzenie relacjonowane było w prasie i na
stronach internetowych. Na stronie WWW.watra pl. boga-
tą galerię zdjęć zamieścił pan Piotr Kuczaj. (red)
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), El¿bieta £ukuœ, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza, Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ,
ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, www.drukarniaMK.pl; e-mail: zlecenia@drukarniaMK.pl; mksc@o2.pl