background image
25
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
projektu możliwa jest dzięki współfinansowaniu przez Unię
Europejską poprzez Europejski Fundusz Społeczny.
Wszystkie dodatkowe zajęcia uczniów, łącznie z opieką
pedagogiczną, są całkowicie bezpłatne.
Uczeń może w każdej chwili zrezygnować z uczestnic-
twa w wybranym przez siebie programie. Obsługa programu
jest realizowana przez miejscowych nauczycieli. Do zajęć
specjalistycznych zatrudniani są specjaliści z zewnątrz.
W roku ubiegłym otrzymaliśmy ponad 2 ooo ooo zł
dodatkowych środków finansowych na utworzenie sied-
miu punktów przedszkolnych i przedszkoli we wszystkich
wsiach gminy. W tym roku gmina realizuje drugą część tego
programu. Być może uda się przedłużyć program na następ-
ne dwa lata.
Pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym lub w przed-
szkolu jest całkowicie bezpłatny, dzięki czemu wszyst-
kie dzieci otrzymały szansę na korzystanie z tych punk-
tów przedszkolnych i przedszkoli, co zapewne zaowocuje
w znacznym przyspieszeniu rozwoju maluchów.
Żywienie dzieci w przedszkolach i punktach przedszkol-
nych powierzono firmie kateringowej.
Posiłki dowożone są z restauracji Hajduk z Niedzicy-
Zamku.
Należy podkreślić, że w gronie starających się o zdo-
bycie środków finansowych istnieje ogromna konkurencja,
dlatego pozyskanie dodatkowych pieniędzy należy uznać za
duży sukces Gminy. Na 300 wniosków złożonych na zajęcia
pozalekcyjne pozytywnie załatwiono 25 wniosków, w tym
wniosek naszej Gminy.
Wszelką informację na temat realizacji programów z po-
zyskanych środków finansowych można znaleźć na gminnej
stronie internetowej na bieżąco aktualizowanej.
Uważamy również za sukces pozyskanie 1 500 000 zł.
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/ na trzy
duże inwestycje:
1/ budowa remizy- świetlicy we Frydmanie / w tym
roku stan surowy zamknięty /
2/ remont i gruntowna modernizacja budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury w Niedzicy.
3/ przebudowa nabytego od GS budynku na świetlicę
w Łapszach Wyżnych oraz uporządkowanie i poszerzenie
terenu wokół budynku /minicentrum wsi /.
Uzyskaliśmy 1 200 000 zł na naprawę dróg po powo-
dziach, które wykorzystaliśmy na wykonanie dojazdów do
pól. W każdej miejscowości wykonano 1-3 dojazdów
Skorzystaliśmy również z Programu Poprawy Dróg
Rolnych, przywracając starej drodze do Trybsza biegnącej
przez Trybszankę, możliwość dojazdu do uprawnych pól.
W Trybszu utwardzono ulicę Polanki. W sumie wyko-
nano 14 takich dróg za 960 000 zł.
Przyjęła się zasada, że remont dróg powiatowych wy-
konuje się z udziałem finansowym gmin. Na tej zasadzie re-
montowano drogę Łapszanka – Jurgów. Partycypacja Gmi-
ny Łapsze Niżne wyniosła w tym roku 250 000 zł. Remont
następnego odcinka tej drogi zostanie wykonany w roku
przyszłym, pod warunkiem, że Powiatowy Zarząd Dróg
otrzyma na to pieniądze.
W tym roku Powiatowy Zarząd Dróg kontynuował prze-
budowę drogi powiatowej Łapsze Wyżne – Trybsz. Na ten
cel Gmina dołożyła w sumie 420 000 zł.
Na drodze powiatowej w pobliżu szkół, w każdej miej-
scowości wykonano elementy poprawiające bezpieczeństwo
młodzieży szkolnej /wysepki zwalniające z pełnym ozna-
kowaniem, akustyczne oznakowania, poprzeczne pasy dro-
gowe na przejściach dla pieszych/. Wydatek Gminy na ten
cel wyniósł 64 000 zł.
Trybsz, jako jedyna wieś w gminie, została całkowi-
cie skanalizowana za kwotę 1 155 000 zł. Zniszczona na-
wierzchnia drogi będzie odbudowana w przyszłym roku, po
przebudowie dwóch mostów.
Uważam za wielkie osiągnięcie – wykonanie przebudo-
wy i remont całego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
zgodnie z aktualnymi wymogami w służbie zdrowia. Otwar-
cie Ośrodka i jego poświęcenie nastąpi 10. grudnia b.r.
Jeszcze chcę dodać, że do Małopolskiego Programu
Operacyjnego złożyliśmy wniosek na dofinansowanie bu-
dowy hali gimnastycznej o wymiarach 12 X 24 m. w Ka-
cwinie. Całkowity
koszt budowy ma wynieść 2 500 000 zł. Jesteśmy już
po I. Etapie budowy. Wykonaliśmy fundamenty, zaplecze
w stanie surowym. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to ca-
łość prac wykonamy w ciągu dwóch lat. Mamy duże szanse
na zdobycie potrzebnych pieniędzy.
Bardzo ważną sprawą jest wykonanie nowego oświe-
tlenia ulicznego. Przeszliśmy z białych lamp na lampy żółte,
sodowe, bardziej ekonomiczne i efektowne. Całość przed-
sięwzięcia kosztowała 800 000 zł, ale już wiemy, że zaosz-
czędzimy na tym rocznie około 30% wydatków na oświe-
tlenie uliczne.
Czy i kiedy Gmina przewiduje kanalizację letniskowej
wsi Łapszanka ?
To trudne zadanie. Ja to dość kiepsko widzę. Przedsię-
biorstwo Komunalne działa na zasadzie rynku, dlatego ka-
nalizacja małych miejscowości, takich jak Falsztyn i Łap-
szanka jest dalekosiężna, bo nie ekonomiczna. Ponadto
Łapszanka jest położona w bardzo trudnym terenie do bu-
dowy kanalizacji.
Dodam jeszcze, że zrealizowaliśmy budowę linii wodo-
ciągowej we wsi Falsztyn. Ponad 6. kilometrowy odcinek
wodociągu i hydrofornię już wybudowano a przyłącza zo-
staną wykonane niebawem. Nie kryję swojej dumy i zado-
wolenia, że udało nam się wykonać inwestycję planowaną
już od 20. lat.
Nadal będziemy poszukiwać środków finansowych
na realizację kolejnych zadań, m.in. na budowę Centrum
Kultury Spiskiej w Łapszach Niżnych, w którym znajdzie
się miejsce na bibliotekę gminną i na zbiory dorobku Jana
Plucińskiego.
Dziękuję za obszerną informację
Franciszek PAYERHIN