background image
21
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
Dzięki dobrej współpracy personelu medycznego z Kierow-
nikiem Ośrodka lek. Bożeną Koczocik oraz z firmami wy-
konawczymi INWEST, JANEX, firmą Józefa Sołtysa, Ośro-
dek Zdrowia aczkolwiek w trudnych warunkach, cały czas
funkcjonował.
Koszt modernizacji wyniósł ponad dwa miliony zł. Uzy-
skaliśmy nowoczesny, na poziomie europejskim ośrodek
zdrowia, dostępny przez osoby starsze i niepełnospraw-
ne, wyposażony w pełni zautomatyzowaną kotłownie eko-
logiczną zasilaną biomasą oraz kolektorami słonecznymi.
Wsparcie organizacyjne i finansowe udzielone Gminie przez
Starostę Nowego Targu pozwoliło zakupić windę osobo-
wą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Wójt podkreślił, że dzięki społecznemu
zaangażowaniu ludzi dobrej woli, którzy już dwukrotnie zor-
ganizowali i przeprowadzili w Łapszach Niżnych koncerty
muzyczne pod nazwą Wielkie Spiskie Granie, udało się ze-
brać środki finansowe na wyposażenie Poradni Rehabilita-
cyjnej, która zacznie funkcjonować w 2010 roku.
W czasie przeznaczonym na wystąpienia zaproszonych
gości, głos zabrali: Poseł na sejm RP Edward Siarka, Sta-
rosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Przedstawi-
ciel Partnerskiej Gminy Krzysztof Kochan.
Po przemówieniach , Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
wręczył wójtowi Pawłowi Dziubanowi płaskorzeźbę ilustru-
jącą postać Papieża Jana Pawła II , z prośbą o umieszczenie
jej na odpowiednim miejscu. Wójt Paweł Dziuban wręczył
Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten podpisany przez
Ks. Kardynała pozostał w SPGOZ.
Ksiądz Kardynał, poświęcił cały obiekt SPGOZ, krzyż
i opłatki, które zostały spożyte przez uczestników podczas
składania sobie wzajemnie życzeń świątecznych.
Końcowym akordem tej wspaniałej uroczystości było
przejście jej uczestników do pensjonatu i restauracji Włady-
sława Nowaka na proszony wspólny, jak się okazało, bar-
dzo smaczny obiad.
Na pożegnanie Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz
odchodzących gości orkiestra dęta odegrała kilka utworów
muzycznych, w tym melodie spiskie.
Wszyscy uczestnicy spotkania są zauroczeni bardzo cie-
płym i życzliwym stosunkiem Ks. Kardynała do zwykłych
mieszkańców Metropolii.
Wójtowi Gminy Pawłowi Dziubanowi gratulujemy suk-
cesu i życzymy dalszych, wspaniałych osiągnięć.
Tekst i zdjęcia Franciszek PAYERHIN
Nowe oblicze
Kalwarii Spiskiej
W szare i jesienne wieczory z daleka widać świecący
złotym blaskiem krzyż na łapszańskiej Kalwarii Spiskiej ,
która tego roku wzbogacona została o nowe i oryginalne ka-
pliczki. Zaprojektowane przez Pana Eugeniusza Gryglaka
wykonane i ufundowane zostały przez parafian. Kapliczki
jak na nasz region przystało wykonane są w drewnie jodło-
wo świerkowym, w stylu podhalańskim z elementami spi-
skimi. Stoją mocno na betonowym fundamencie obłożonym
dekoracyjnym kamieniem. Ich szczyt wieńczy daszek wyko-
nany z gonta, nad nim wysoko zaś widnieje mały krzyżyk.
Uwagę skupia obraz przedstawiający kolejne stacje Męki
Pańskiej. W naturalnie pomalowanym drewnie widać deli-
katne zdobienia i rzeźbienia. Całość wygląda bardzo efek-
townie i doskonale wkomponowuje się w zalesione wzgórze
kalwarii. Wokół samego krzyża, który jest dwunastą stacją
Drogi Krzyżowej ułożono ozdobne kamienie, a pod samym
krzyżem umieszczono naturalnej wielkości woskowe posta-
cie Matki Bożej i Świętego Jana. W miejscu stacji czterna-
stej wybudowano grób z kamienia. Dróżki na Kalwarii wy-
sypano drobnym kamieniem, a pod samym szczytem aby
ułatwić pielgrzymom wejście i zejście ułożono drewniane
schodki. Na pewno nasza Spiska Kalwaria - duma miesz-
kańców Łapsz Niżnych stała się przez to jeszcze piękniejsza
i jest jeszcze bardziej wymownym dowodem wiary i zaan-
gażowania mieszkańców i pielgrzymów.
Pielgrzym
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG