background image
17
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
typowe tańce dla Spisza. Z łatwością przyswoili sobie bab-
ski, kilka kroków czardasza, polki, walczyk oraz mazur -
taniec przeznaczony dla chłopców. Seminarzyści przeja-
wiali aktywne uczestnictwo, zadawali wiele pytań, co ma
swoje uzasadnienie. Wiele zespołów w różnych regionach
Polski wykonuje spiskie tańce. Pragnie je tańczyć zgodnie
z zasadami obowiązującymi w danym regionie, z którego
taniec pochodzi.
Podczas wieczornego koncertu wystąpiła łapszańska ka-
pela. Muzykanci zagrali wprost do serca…. A dźwięki mu-
zyki głęboko zapadły do wnuka cłowieka.
Organizatorem Limanowskiej Słazy jest Limanow-
ski Dom Kultury oraz Małopolskie Centrum Kultury „So-
kół” w Nowym Sączu. Koordynatorem Ogólnopolskiego
Seminarium Folklorystycznego była Pani Zofia Skwar-
ło, która z wielką pieczołowitością czuwała na wszelkimi
szczegółami.
Warto podkreślić, że Spisz ma wielkie wsparcie w Ma-
łopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Dział
folklorystyki promuje nasz region, czego dowodem może
być seminarium poświęcone kulturze Spisza.
Elżbieta Łukuś
Limanowska Słaza od 35 lat gości miłośników folkloru,
muzyki, śpiewu i tańców w Limanowej. Jej zasadniczym
celem jest ochrona bogactwa kultury ludowej lachów, za-
górzan i górali. Limanowska Słaza to festiwal o ogromnym
potencjale ludzkim, a ponadto barwny, inspirowany życiem
wsi i jej zwyczajami. Obok prezentacji na scenie regional-
nych zespołów, które ocenia komisja artystyczna, odbywa
się równocześnie Ogólnopolskie Seminarium Folklorystycz-
ne. W ramach, którego prowadzone są warsztaty dla chore-
ografów i instruktorów zespołów. Seminarzyści poznają co
roku inny region, uczą się tańców charakterystycznych dla
danego terenu. W tym roku głównym tematem było dzie-
dzictwo kulturowe Spisza. Instruktorzy tańca rozpoczęli po-
znawanie Spisza od wizyty w Niedzicy (5 listopad 2009 r.),
podczas, której zwiedzili zamek Dunajec i kościół św. Bar-
tłomieja. Następnie zajęcia odbywały się w GOK- u w Nie-
dzicy. Gości powitała Pani dyrektor Krystyna Milaniak.
Uczestnicy seminarium poznali smak spiskich wypieków
oraz melodię i śpiew spiskiej kapeli. Wysłuchali również
ciekawego wykładu Juliana Kowalczyka na temat „ Zarys
historii i etnografii polskiego Spisza. Strój i ubiór górali spi-
skich. Charakterystyka gwary”. Po zgłębieniu wiedzy o re-
gionie przyszedł czas na prezentację zwyczajów, spiskich
tańców przez zespół regionalny „Czardasz”. Członkowie
zespołu przybliżyli specyfikę regionu, przedstawili zwy-
czaj związany z ostatnią nocą dziewczyny przed jej zamąż-
pójściem, zwanym „dobranockom”.
Ubogaceni seminarzyści późnym wieczorem wracali do
Limanowej. Następnego dnia Pani Aleksandra Szurmiak –
Bogucka przedstawiła zagadnienie dotyczące „Niektórych
problemów związanych z muzyką spiską”. Z kolei Pani Mi-
chalina Wojtas na przykładzie archiwalnych nagrań omówi-
ła „Pokaz par tanecznych ze Spisza”. Po wprowadzeniu teo-
rii odbyły się zajęcia praktyczne. Instruktorzy poznawali
Spisz na Limanowskiej Słazie
Bohaterów Warszawy, Dom Ludowy oraz Baseny Termalne
w Bukowinie Tatrzańskiej. Krótka wizyta przedstawicieli na-
szej gminy stała się dobrą okazją do nawiązania pierwszych
rozmów o wspólnych przedsięwzięciach. (s)
16 października 2009 roku w Ośrodku Wypoczynko-
wym „U Dziubasów” w Białce Tatrzańskiej, podczas wspól-
nej sesji, radni Gminy Kalisz Pomorski wraz z radnymi
Gminy Bukowina Tatrzańska podjęli decyzję o podpisaniu
umowy partnerskiej, pomiędzy reprezentowanymi przez sie-
bie gminami. W imieniu gminy Kalisz Pomorski podpisy
pod umową złożyli Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał
Hypki oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaliszu Po-
morskim Halina Ginalska, zaś gminę Bukowina Tatrzańska
reprezentowali Wójt Gminy Sylwester Pytel oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Franciszek Waliczek.
Przedstawiciele gminy Kalisz Pomorski z Burmistrzem
Michałem Hypkim przebywali w Bukowinie Tatrzańskiej od
czwartku do soboty. Podczas wizyty nasza delegacja zwie-
dziła Zespół Szkół - Szkołę Podstawową i Gimnazjum im.
Bukowina Tatrzańska z nowym partnerem