background image
11
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
miejscu. Nie muszę przypominać, że naszymi ogromnymi atutami są góry,
ale też możliwość wypoczynku nad wodą przy uprawianiu sportów wodnych.
Gmina, czysta ekologicznie, dysponuje oprócz przepięknego krajobrazu, spek-
takularnymi miejscami do zwiedzania jak zamek „Dunajec” w Niedzicy czy
kościoły z okresu średniowiecza. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na
gminę Łapsze Niżne, na bazę noclegową oraz agroturystykę. Bardzo ważnym
dla nas zadaniem jest promocja regionu i - jak państwo widzicie - czynimy to
doskonale. W tym miejscu gorąco dziękuję wszystkim pracownikom za pracę
na rzecz promocji regionu, a szczególnie pani Dorocie Wasielak - młodszemu
referentowi ds. obsługi sekretariatu i promocji gminy. Joanna Jaróg, dyrek-
tor sprzedaży i marketingu ZEW Niedzica SA: - Cieszymy się z kolejnego
sukcesu, jaki spotyka Centrum Turystyki i Rekreacji przy Zespole Elektrowni
Wodnych w Niedzicy. Obecna nagroda - jak również te z okresów poprzednich
- świadczą, że jakość naszej oferty, w tym przypadku gastronomicznej, spełnia
oczekiwania naszych klientów. Mocne strony restauracji Dwór to z pewnością
serwowane potrawy oraz swoisty klimat, jaki stwarzają wnętrza tej restauracji
zlokalizowanej w urokliwym miejscu Pienin.
Wśród 21 osób i instytucji, nagrodzonych Odznaką Honorową Mi-
nistra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki” znalazła się piątka
z Podhala. Odznaczenie otrzymali: Stanisław Chmiel rekomendowany przez
Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Członek Zarządu Stowarzy-
szenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich, inspektor kategoryzacji
wszystkich plebiscytowych katego-
riach. To co najmniej dziwne, bo sa-
modzielni górale rzadko korzystają
z „funduszy unijnych”. I tak: wyróż-
nienie w kategorii „miejscowość”
zdobyły: gmina Łapsze Niżne i mia-
sto Szczawnica; w kategorii „baza
noclegowa” - pensjonat Nowak
w Łapszach Niżnych; w kategorii
„baza gastronomiczna” - karczma
U Polowacy w Szczawnicy i restau-
racja Dwór w Niedzicy, należąca do
Zespołu Elektrowni Wodnych Nie-
dzica SA, a w kategorii „gospodar-
stwo agroturystyczne” - Stachurów-
ka Leszka Stachury w Kacwinie, zaś
specjalne wyróżnienie kapituły ple-
biscytu otrzymały tężnie solankowe
w Rabce-Zdroju.
Wyróżnienia dla Termy i Saba-
łowych Bajań nie są dla mnie zasko-
czeniem – powiedział wójt Sylwester
Pytel. Poziom jaki reprezentują jest
bardzo wysoki a frekwencja na base-
nach i na festiwalu przeszła oczeki-
wania. Właśnie baseny termalne oraz
Tatry z Morskim Okiem i znakomite
ośrodki narciarskie i imprezy organi-
zowane przez Bukowiańskie Cen-
trum Kultury DOM LUDOWY to
największe atrakcje gminy. Specjal-
ne wyróżnienie dla Białki Tatrzańskiej
jest dla mnie szczególnie miłe ponie-
waż mieszkam tam i zawsze marzy-
łem i robiłem co mogłem, aby Biał-
ka została zauważona na turystycznej
mapie Małopolski i całego kraju.
Teraz nie muszę nikomu tłumaczyć
gdzie leży Białka Tatrzańska, a kie-
dyś to było konieczne.
Paweł Dziuban, wójt gminy
Łapsze Niżne: - Cieszę się ogromnie,
iż gmina Łapsze Niżne po raz kolej-
ny odnosi sukces w tak prestiżowym
konkursie. Uzyskujemy po raz kolej-
ny wyróżnienie w zakresie najbardziej
atrakcyjnych miejsc Małopolski. Ma-
jąc na uwadze fakt, iż jeszcze nie tak
dawno, bo 15 lat temu, gmina miała
wciąż dominujący charakter rolni-
czy, teraz, po wynikach tego konkur-
su, gdzie uzyskała trzy wyróżnienia
w kategoriach: gmina, agroturystyka
i baza noclegowa, możemy stwierdzić,
iż stajemy się mekką dla tych, którzy
chcą wypocząć w spokoju i pięknym