background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
16
Już po raz drugi Powiat Tatrzań-
ski wspólnie z gminami zorganizował
obchody rocznicy odzyskania Niepod-
ległości. Tegoroczne obchody skon-
centrowane były w Gminie Poronin
i rozpoczęły się mszą świętą w inten-
cji Ojczyzny w miejscowym koście-
le parafialnym. Po Mszy uczestnicy
przeszli do sali Gminnego Ośrodka
Kultury. Uczestnicy odśpiewali hymn
narodowy, a Wójt Bronisław Stoch wy-
głosił okolicznościowe przemówienie.
Uroczystość uświetniła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta, zaś Gminny Ośrodek
Kultury przygotował wystawę obrazu-
jącą pobyt Józefa Piłsudskiego na Pod-
halu. Również po raz drugi przeprowa-
dzony został konkurs historyczny dla
młodzieży, w którym mogli uczestni-
czyć gimnazjaliści z terenu całego po-
wiatu tatrzańskiego.
Do finału zakwalifikowały się trzy
gimnazja: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jó-
zefa Tischnera z Zakopanego, Gimna-
zjum im. Legionów Polskich z Poroni-
na i Gimnazjum z Białki Tatrzańskiej.
W składzie komisji konkursowej zna-
leźli się historycy i samorządowcy,
a mianowicie dr Jerzy Roszkowski,
Zbigniew Szeliga, Zbigniew Proszow-
ski, Andrzej Skupień i Adam Kitkow-
ski. Zwycięzcą tegorocznego konkursu
okazała się drużyna gimnazjum z Białki Tatrzańskiej w składzie: Adrianna Zła-
hoda, Katarzyna Pańszczyk, Katarzyna Remiasz. Drugie miejsce przypadło dla
drużyny zakopiańskiego gimnazjum nr 2, a trzecie uczniom gimnazjum z Poro-
nina. Wszystkie drużyny i ich opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe.
Konkurs „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości” wspierają lokalne
władze samorządowe i stowarzyszenia, a celem konkursu jest podniesienie wie-
dzy historycznej wśród młodzieży oraz popularyzacja ważnych dla Narodu wy-
darzeń. Pomysłodawcą konkursu jest Zbigniew Proszowski, radny i jednocześnie
przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu Rady Powiatu Tatrzańskie-
go. Atmosferę uroczystości w pełni oddają galerie zdjęć Łukasza Nodzyńskiego
i Adama Kitkowskiego, które zamieszczono na portalu www.watra.pl W przy-
szłym roku finał konkursu odbędzie się w Zakopanem.
red.
To już pewne, że Bukowina Tatrzańska zorganizuje
w 2010 roku finisz jednego z etapów kolarskiego wyścigu
Tour de Pologne. Ostatnimi czasy wyścig do mety z regu-
ły odbywał się w Zakopanem na stadionie pod skocznią.
Okazało się, że w Bukowinie Tatrzańskiej przedsiębiorcy
założyli komitet organizacyjny i wspólnie podjęli decyzję,
że chcą mieć etap Tour de Pologne. Zaważyła jednak oferta
sponsorska Bukowiańskiego Towarzystwa Geotermalnego,
właściciela term oraz wsparcie ze strony samorządu gmin-
nego. Wszyscy zainteresowani stwierdzili, że inwestowanie
w turystykę daje dobre efekty, a kto stara się o klienta, tego
też klient bardziej ceni.
(red)
Tour de Pologne w Bukowinie Tatrzańskiej
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGG
Podhalańskie i spiskie drogi
do Niepodległości