background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
14
Nowa remiza OSP
w Niedzicy
W dniu 11 października 2009 r. została oddana do
użytku nowa remiza OSP w Niedzicy. Uroczystość rozpo-
częła się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. prała-
ta Tadeusza Juhasa- kapelana straży pożarnej, ks. Mariana
Wanata- byłego proboszcza parafii niedzickiej i ks. Józe-
fa Bednarczyka- byłego wikariusza. Po zakończonej mszy
ks. wikariusz Krzysztof Kasprzak wyraził podziękowania
licznie zebranym za uczestnictwo w Eucharystii. Następ-
nie poczty sztandarowe z szesnastu miejscowości przema-
szerowały pod budynek nowej remizy. Aspirant Piotr Oleś
złożył meldunek komendantowi PSP - Stanisławowi Galicy,
po czym podniesiono biało – czerwoną flagę na maszt. Była
to wzruszająca chwila. Pomimo deszczowej pogody obec-
ność niedziczan dopisała. Całą uroczystość prowadził An-
drzej Wielkiewicz. Powitał on zaproszonych gości: Edwar-
da Siarkę –posła na sejm RP, Stanisława Sorysa – wojewodę
Małopolski, Juliana Kowalczyka i Marka Nowaka- radnych
powiatu Nowy Targ, Stanisława Galicę- Komendanta Po-
wiatowego PSP, druha Jana Kuczkowicza - prezesa Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP, Pawła Dziubana - Wójta
Gminy Łapsze Niże, Antoniego Kapołkę – byłego Wójta
Gminy Łapsze Niżne, Macieja Płachtę – przewodniczącego
Rady Gminy Łapsze Niżne, Grzegorza Podlewskiego –pre-
zesa ZEW Niedzica S.A, Ewę Jaworowską – Mazur- dy-
rektor Muzeum Zespół Zamkowy w Niedzicy, druha Jana
Markulika i Wendelina Fogarasza - delegację z Republiki
Słowacji oraz obecnych księży na czele z kapelanem stra-
ży pożarnej.
Po powitaniu gości, głos zabrał druh Józef Łukuś, przy-
pomniał dzieje niedzickiej straży oraz w jej imieniu wyra-
ził podziękowania wójtom: Antoniemu Kapołce i Pawłowi
Dziubanowi, Radzie Gminy Łapsze Niżne oraz projektan-
towi remizy Januszowi Ptaśowi i niedziczanom za pomoc
w realizacji budowy remizy. Podczas wystąpienia przed-
mówca nakreślił etapy prac związanych z powstawaniem
nowego obiektu. Decyzja w sprawie budowy została podjęta
na posiedzeniu zarządu OSP w 2002 roku. Prace budowlane
rozpoczęły się już wiosną 2003 roku. Prezes zarządu nie-
dzickiej jednostki - Jan Nowak angażował członków straży
do działań. Efektem było podjęcie się pracy społecznie, stra-
żacy przeznaczyli 320 dni, natomiast członkowie wspiera-
jący 22 dni. Również dzieło budowy wsparli mieszkańcy
Niedzicy (34 dni). Łączna suma to 376 dni wykonanych
w czynie społecznym. Finansowo niedzickich strażaków
wsparli też rodacy zza oceanu. Zorganizowali zabawę ta-
neczną połączoną z loterią , na której zebrano - 4.250 $.
W czasie uroczystości poświęcenia remizy wręczo-
no niedzickim strażakom ordery za zasługi na rzecz stra-
ży. Trzy srebrne medale nadane zostały przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Następnie głos za-
brali zaproszeni goście, wśród nich wojewoda Małopolski
Stanisław Sorys, Paweł Dziuban- gospodarz gminy Łapsze
Niżne, ks. Marian Wanat. Padło wiele ciepłych słów pod ad-
resem niedzickiej straży. Uroczystość uświetniła orkiestra
dęta z Łapsz Niżnych. Przecięcia wstęgi dokonali wójtowie,
a księża poświęcili remizę. Delegacje straży z poszczegól-
nych oddziałów wraz z pocztami sztandarowymi przema-
szerowali do budynku „kultury”, w którym poczęstowano
gości obiadem. Niedziczanie z zainteresowaniem zwiedzali
nowe pomieszczenia remizy. Dużym powodzeniem cieszyło
się muzeum OSP w Niedzicy. Obok starych zdjęć, dyplo-
mów, pamiątek można było zobaczyć pierwszy sztandar,
który został przekazany przez prezydenta II Rzeczpospoli-
tej- Ignacego Mościckiego.
Niedziczanie stali w długiej kolejce, aby wpisać się do
księgi pamiątkowej i przekazać finansowy datek na rozwój
niedzickiej straży. Świadczy to o solidarności mieszkańców,
którzy wiedzą jak wiele zawdzięczają OSP w Niedzicy.
Elżbieta Łukuś