background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
22
Moja szkoła,
moje okno na świat
To tytuł dużego projektu ogłoszonego przez Urząd Gmi-
ny Łapsze Niżne i realizowanego przez kilka szkół na te-
renie gminy. – Projekt jest ogromnym przedsięwzięciem
zaplanowanym na dwa lata, z udziałem wielu nauczycieli.
W ramach projektu dzieci mają w ciągu tygodnia różnego
rodzaju zajęcia pozalek-
cyjne, począwszy od bar-
dzo ambitnych przedmio-
towych, poprzez typowo
sportowe – mówi Ju-
lian Kowalczyk, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej
im. Bł. ks. Józefa Stanka
w Łapszach Niżnych.
W naszej szkole program
obejmuje
wszystkich
uczniów i nauczycieli,
zajęcia trwają codzien-
nie praktycznie do godz.
17, są tak zorganizowa-
ne i zróżnicowane, żeby
uczniom przynosiły satys-
fakcję. Z projektu współfinansowanego przez UE są środ-
ki na zakup pomocy do nauki i opłacenie zajęć nauczycie-
lom. Koordynatorem tego projektu w szkole łapszańskiej
jest polonistka Ewa Zarzycka, która z satysfakcją podkre-
śla: – Dostaliśmy pomoce dydaktyczne, przewidziane są wy-
cieczki szkolne i zaplanowane zostały zajęcia specjalistyczne
dla uczniów: z logopedą, pedagogiem czy korekcyjne. Spo-
dziewam się po tym programie wyraźnego wzrostu wiedzy
i umiejętności uczniów, jak i podniesienia poziomu aktywno-
ści ruchowej i lepszego, efektywniejszego sposobu spędzania
czasu. Pani Ewa nie ukrywa, że chciałaby polepszenia wa-
runków uczenia się: - Dzieci mieszkające na wsi nie mają
dostępu do wielu rzeczy, które mają uczniowie w miastach.
Chciałabym, żeby nasi uczniowie zobaczyli i poznali wię-
cej oraz mieli się czym pochwalić. Bardzo mi na tym zależy.
Oczywiście, takie możliwości niektóre dzieci już miały, ale
nie wszystkie, natomiast ten program pozwala im bezpłat-
nie wyrównać te różnice. Dyrektor szkoły Julian Kowal-
czyk podkreśla w rozmowie dobrą współpracę z Urzędem
Gminy jako organu prowadzącego, dzięki któremu można
pozyskać wiele środków unijnych na realizację programów.
Wiadomo, szkoły nie mają samodzielności finansowej i nie
mogą dysponować wkładem własnym w tego rodzaju przed-
sięwzięcia, a gmina w tym pomaga. Drugi projekt obec-
nie realizowany w tej szkole zatytułowany jest „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”; jego koor-
dynatorem została Aneta Kaszycka. – Jest to program mi-
nisterialny realizowany w klasach pierwszych, mamy na to
50 godzin, dostaliśmy piękne pomoce dydaktyczne, dzieci
mają dodatkowe zajęcia po trzy godz. tygodniowo, a pro-
gram poza dostarczeniem nowych pouczających zabawek
i nowych doświadczeń pozwala dzieciom pracować nad swo-
imi słabymi stronami; mogą one odkryć, co lubią i rozwijać
swoje zainteresowania – powiedziała koordynatorka tego
projektu, a zarazem pierwszy nauczyciel prowadzący zaję-
cia. W grudniu rusza drugi etap, kolejny nauczyciel zosta-
nie przeszkolony i poprowadzi zajęcia, program przechodzi
przez trzy pierwsze klasy. Niedawno w szkole zakończony
został projekt nauki pływania, w którym uczestniczyła cała
szkoła, a w trakcie realizowania jest projekt „Świetlica”, któ-
ry pozwolił wyposażyć świetlicę w nowe rzeczy i pomoce.
W łapszańskiej szkole wykorzystuje się z pożytkiem unijne
środki finansowe.
Ryszard M. Remiszewski