background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
20
Otwarcie i poświęcenie
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łapszach Niżnych
w dniu 10 grudnia 2009 roku
Na uroczyste poświęcenie SPGOZ przybył Ks. Kar-
dynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski witany
serdecznie przez księdza proboszcza Mariusza Skotnickie-
go , wójta gminy Łapsze Niżne Pawła Dziubana, kierow-
niczkę SPGOZ doktor Bożenę Koczocik, posła na sejm
Edwarda Siarkę, starostę nowotarskiego Krzysztofa Fabe-
ra, przewodniczącego Rady Gminy Macieja Płachtę, vice
wójta Antoniego Sowę, uczniów Szkoły Podstawowej im.
Bł. Księdza Józefa Stanka z Łapsz Niżnych, Orkiestrę Dętą
oraz zgromadzoną ludność.
Uroczystość rozpoczęła się odprawieniem mszy św.
koncelebrowanej w intencji chorych mieszkańców gmi-
ny, w Kaplicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Kwiry-
na. Uczestniczący w mszy św. wysłuchali homilii Księdza
Kardynała Dziwisza i przyjęli Komunię Świętą. Następ-
nie uczestnicy uroczystości przeszli z kościoła do budyn-
ku SPGOZ .
Wójt Gminy, przecinając wraz z posłem Edwardem Siar-
ką, starostą Krzysztofem Faberem, kierowniczką SPGOZ
Bożeną Koczocik, Przewodniczącym Rady Gminy Macie-
jem Płachtą, biało-czerwoną wstęgę, oddali SPGOS pra-
cownikom służby zdrowia, aby dobrze służył mieszkańcom
gminy.
Do budynku weszli zaproszeni goście –księża probosz-
czowie parafii gminy, Radni Gminy Łapsze Niżne, z-ca Wój-
ta Antoni Sowa, przedstawiciel partnerskiej gminy Gnie-
wino Krzysztof Kochan, skarbnik gminy Jacek Jachymiak,
sekretarz gminy Robert Wodziak, powiatowi radni Marek
Nowak, Julian Kowalczyk, lekarze, pielęgniarki, personel
medyczny.
Kierownik Delegatury NFZ w Nowym Targu Krystyna
Węglarz, dyrektor PPIS w Nowym Targu Jolanta Bakalarz,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym
Targu Gabriela Guzik, Naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Jan Wierzbiński, Komendant Placówki Służby Granicznej
w Sromowcach Wyżnych ppłk Dariusz Gózicki, Dyrektor
Muzeum – Zespołu Zamkowego w Niedzicy Ewa Jaworow-
ska- Mazur, projektanci, inspektorzy nadzoru, wykonawcy
i podwykonawcy modernizacji budynku SPGOZ, wszyscy
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, wszy-
scy kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, wszyscy
sołtysi z terenu gminy, przedstawiciele prasy lokalnej, byli
Przewodniczący Rady Gminy Józefa Pawlik i Franciszek
Payerhin, poprzedni wójt gminy Antoni Kapołka.
Uroczystość uświetniały: Gminna Orkiestra Dęta
z Łapsz Niżnych oraz regionalny zespół muzyczny z Łapsz
Niżnych.
Po powitaniu przybyłych Gości przez Sekretarza Gmi-
ny Roberta Wodziaka, wójt Paweł Dziuban w swoim wy-
stąpieniu opowiedział o trudnościach i niedociągnięciach
zaistniałych w ciągu przebudowy budynku odbywającej się
bez wstrzymania działalności Ośrodka Zdrowia.
Inwestycja po kilku próbach pozyskania zewnętrznych
środków finansowych ruszyła dopiero w sierpniu 2008 roku.
fot. jk