background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
24
pływania na basenie / w Bukowinie Tatrzańskiej /. Ta for-
ma wsparcia przyczyni się do poprawy aktywności wśród
dzieci, pożytecznego wykorzystania wolnego czasu, a także
poprawy bezpieczeństwa dzieci. Na zakończenie projektu
dla uczniów przewidziane są wycieczki przedmiotowe do
różnych interesujących miejsc / muzea, ogród botaniczny,
Kopalnia Soli w Wieliczce /.
W ramach tego projektu Szkoły Podstawowe z terenu
gminy Łapsze Niżne otrzymają nowoczesny sprzęt dydak-
tyczny / projektory, tablice interaktywne, laptopy /.Realizacja
W tym roku największym sukcesem gminy jest dodat-
kowe pozyskanie 2 100 000 zł z Europejskiego Funduszu
Społecznego – Kapitał Ludzki na realizację zajęć pozalek-
cyjnych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie
naszej gminy. Program obejmuje wszystkie dzieci szkół
podstawowych w wieku od 6 do 13 lat. Celem projektu jest
tworzenie warunków równych szans poprzez objęcie kom-
pleksowym wsparciem uczniów szkół podstawowych gmi-
ny Łapsze Niżne w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych w ramach ośmiu grup form wsparcia,
realizowanych w ciągu roku szkolnego 2009/10 i 2010/11
Uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy dzięki
Projektowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki otrzymają możli-
wość podniesienia swojej wiedzy, umiejętności oraz rozwo-
ju. Zaplanowane dla nich różne atrakcyjne formy wsparcia,
konsultacje z pedagogami szkolnymi, uczestnictwo w za-
jęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego,
matematyki, języków obcych, które umożliwią wyrównanie
poziomu wiedzy wśród uczniów, poprawienie wyników na-
uczania. Dalszą formą wsparcia ucznia będą warsztaty poza-
lekcyjne dla uczniów wybitnie zdolnych, którzy będą mieć
możliwość pogłębienia posiadanej wiedzy oraz rozwój klu-
czowych umiejętności.
Następną formą wsparcia będą zajęcia specjalistyczne:
logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci z dys-
leksją. Program zakłada także zajęcia sportowe – naukę
i zamierza rozwijać swoją sprawność ruchową wstępując
do tej klasy.
Aby klasa sportowa nie tylko grała w zawodach szkol-
nych, gdzie jest ich zdecydowanie mało, ale rozgrywały
meczy jak najwięcej zarówno chłopcy jak i dziewczęta
biorą udział w meczach ligowych. Dziewczęta, pod opie-
ką Agnieszki Subik, dzięki uprzejmości Nowosądeckiego
Związku Piłki Siatkowej mogą grać w ich rozgrywkach Są-
deckiej Ligi Szkolnej . W tym roku dziewczęta były w Bar-
cicach, gdzie zjechało się 15 szkół z obrębia Nowego Sącza
i my, jako jedyni z Podhala. Jest to dla zawodniczek super
doświadczenie, sprawdzenie siebie, zobaczenie innych gier
drużyn na tym samym poziomie szkolnym. Grały również
niedawno w Limanowej, gdzie spisały się naprawdę rewela-
cyjnie. Dziewczyny są jeszcze mało ograne, i adrenalina im
jeszcze troszkę przeszkadza, ale duży postęp w ich grze dają
takie właśnie rozgrywki. Podsumowanie ligi jest na końcu
roku szkolnego.
Mam nadzieję, że o kolejnych sukcesach sportowych
gimnazjum, tych dużych i tych małych jeszcze coś czytel-
nicy przeczytają następnym razem.
Agnieszka Subik
Jakie działania na terenie Gminy Łapsze Niżne można uznać za sukces roku 2009?
Z tym pytaniem zwracam się do mgr Pawła Dziubana – wójta gminy.
Osiągnięcia gminy Łapsze Niżne w 2009 roku
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG