background image
23
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
Każdy z Nas powinien wiedzieć, że sport, a przede
wszystkim sprawność fizyczna, ma duży wpływ na nasze sa-
mopoczucie i na nasze zdrowie. Nauczyciele w gimnazjum
chcą zaszczepić w młodych organizmach chęć do ćwiczeń
fizycznych, gier sportowych i rekreacyjnych. W szkole od
kilku lat są tworzone klasy sportowe, ale nie tylko one maja
mieć to w nawyku, ale każdy uczeń naszego gimnazjum.
W szkole z pomocą nauczycieli wychowania fizycz-
nego. Staramy się brać jak najwięcej udziału w zawodach
międzyszkolnych i promować zarówno sport jak i naszą
szkołę.
Gimnazjum w Łapszach Niżnych bierze udział w za-
wodach organizowanych przez Ośrodek Szczawnica, pod
który podlega. Reprezentacja chłopców, pod opieką Piotra
Koczocika, startowała w halowej piłce nożnej, gdzie zajęła
drugie miejsce. To miejsce zapewniło im awans do zawo-
dów powiatowych, w których również zajęli drugie. Trzeba
im pogratulować walki, a grali w składzie: Paweł Bednarz
/bramkarz/, Szczepan Szewczyk, Patryk Majerczak, Ma-
ciej Błachut, Władek Gelata, Krzysztof Miśkowicz, Jakub
Kuszczak, Paweł Groński, Mateusz Kowalczyk, Krzysztof
Madeja.
Pierwszy raz dziewczyny z naszej szkoły grały w ha-
lową piłkę nożną na zawodach międzyszkolnych. Zostały
wybrane najlepsze piłkarki i naprawdę pokazały, że to nie
tylko sport męski. Walczyły ostro ale skutecznie i fair play.
W zawodach Ośrodka Szczawnicy zajęły pierwsze miejsce,
a najlepszą zawodniczką została nasza uczennica, Paulina
Stanek. Awansowały do zawodów powiatowych, w których
już zajęły czwarte miejsce, ale zaprezentowały się bardzo
dobrze.
Piłkarkami nożnymi pod opieką Agnieszki Subik, były:
Agnieszka Timek /bramkarz/, Wioletta Rzepiszczak, Pauli-
na Stanek, Agata Tymek, Zofia Rataj, Barbara Rataj, Kata-
rzyna Pojedziniec, Aneta Pastuszek, Aneta Szaflarska, Mar-
celina Łojek.
Wielkim sukcesem dla gimnazjum jest zwycięstwo dru-
żyny unihokeistek pod opieką Arkadiusza Pysza. Dziew-
czyny wygrały bez żadnych problemów zawody powiatowe
awansując tym od razu do zawodów o Mistrzostwo Woje-
wódzkie, na które zjechało osiem drużyn z każdego powiatu
naszego województwa. Nasze dziewczyny wygrały wszyst-
kie mecze i tym sposobem wygrały Gimnazjada Wojewódz-
twa Małopolskiego otrzymując medale, puchar i dyplom.
Najlepszą zawodniczką zawodów została nasza reprezen-
tantka, Paulina Dębska. Mistrzynie grały składem: Wiolet-
ta Rzepiszczak, Paulina Dębska, Kowalczyk Anna, Timek
Agnieszka, Tymek Agata, Kłak Katarzyna, Materna Domi-
nika, Pirchała Michalina, Sowa Marta, Stanek Paulina.
I na tym rozgrywki w zawodach szkolnych się zakoń-
czyły, dalsza ich część w drugim semestrze a będą to zawo-
dy w piłkę siatkową, piłkę ręczną, w których będziemy ki-
bicowali naszym.
Na pewno każdy wie, że w szkole jest oddział klasy
sportowej, dla dziewcząt-piłka siatkowa a dla chłopców-
piłka nożna. Pomimo, że zainteresowanie wśród uczniów
szkół podstawowych tymi klasami w ostatnim roku zmalały,
mamy nadzieję, że część z nich chce być sprawnym
Sport w Gimnazjum w Łapszach Niżnych