background image
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
12
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, wiceprezes zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, laureat
plebiscytu „Koalicja Marek Ziem Górskich” w kategorii
„Mały Przedsiębiorca”, od wielu lat związany z rozwo-
jem agroturystyki i turystyki wiejskiej na terenie Pienin.
Krzysztof Król-Łęgowski dyrektor Tatrzańskiej Agen-
cji Rozwoju, Promocji i Kultury rekomendowany przez
Małopolską Izbę Turystyki, , organizator Tatrzańskiego
Forum Gospodarczego, współtwórca certyfikatu „Marka
Tatrzańska”, realizator wielu projektów turystycznych,
np. „Szlaku Oscypkowego”, „Szlaku Dziedzictwa Kultu-
rowego Podtatrza”, koordynator imprez turystycznych ta-
kich jak „Wielka Majówka Tatrzańska” oraz „Tatrzańskie
Wici”. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich re-
komendowane przez Małopolską Organizację Turystycz-
ną. Od 1934 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju turystyki
w regionie, organizuje spływ Przełomem Dunajca - jedną
z kluczowych atrakcji turystycznych Małopolski, konso-
liduje branżę turystyczną, przyczynia się do aktywizacji
gospodarczej społeczności lokalnej. Stowarzyszenie za-
angażowane jest m.in. w promocję atrakcji turystycznych
regionu podczas targów turystycznych, organizację licz-
nych imprez promocyjnych, np. otwarcie letniego sezo-
nu turystycznego, spływ łodziami flisackimi do Gdańska
i spływ po Sanie. Obecnie zrzesza 600 członków. Paweł
Skawiński dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego,
rekomendowany przez Małopolską Izbę Turystyki. Prze-
wodnik tatrzański i wysokogórski, instruktor narciarstwa,
ratownik TOPR, instruktor przewodnictwa, wykładowca,
członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Tatrzań-
skich, zasłużony w kształtowaniu pozytywnych relacji
pomiędzy udostępnieniem turystycznym a ochroną przy-
rody w TPN oraz w propagowaniu zrównoważonej tury-
styki w Tatrach. Karol Marek Zachwieja członek zarzą-
du Głównego Związku Podhalan, rekomendowany przez
Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich
w Nowym Sączu. Pracownik Przedsiębiorstwa Usług Ho-
telarskich i Turystycznych „Kraków”, Zarządu Stowarzy-
szenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich, Zarzą-
du Małopolskiej Izby Rolniczej, zaangażowany w rozwój
i promocję agroturystyki w Małopolsce.
Wśród 19 osób i instytucji, nagrodzonych Dyplo-
mem Marszałka Województwa Małopolskiego „Za
wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie
Małopolskim znalazł się m.in.: Andrzej Mikołajewicz
rekomendowany przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego, Departamentu Promocji i Turystyki.
Współtwórca i współrealizator wielu projektów z zakresu
rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, m.in. „Pod-
noszenie jakości usług agroturystycznych w Małopolsce”,
w wyniku realizacji którego skategoryzowanych zostało
ok. 200 gospodarstw agroturystycznych z Małopolski.
Współorganizator imprez promocyjnych gminy Czorsz-
tyn, np. „Rozpoczęcia sezonu turystycznego”, „Konkursu
Potraw Regionalnych”, „Święta Królowej Dunajca” itp.
Wśród 11 osób i instytucji, nagrodzonych „Parzeni-
cami” - honorowymi nagrodami Małopolskiej Izby Tury-
styki znalazło się aż siedmioro przedstawicieli Podhala:
Paweł Skawiński dyrektor Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego - za szczególne osiągnięcia na rzecz propago-
wania i rozwoju turystyki na terenie małopolski. Potrafi
umiejętnie łączyć ochronę przyrody TPN z udostępnia-
niem tego szczególnie chronionego obszaru dla turystów.
Kazimierz Furczoń prezes Tatrzańsko-Beskidzkiej Spół-
dzielni Producentów „Gazdowie” - za osiągnięcia na rzecz
propagowania rozwoju turystyki na terenie małopolski.
Jest bacą od 30 lat. Jego dzieło to produkt regionalny, któ-
ry uzyskał certyfikat europejski „Bryndza Podhalańska”.
Jako jedyny w Polsce otrzymał certyfikat unijny na produk-
cję oscypków. Jest konsultantem ds. rolnictwa i owczar-
stwa Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz
Marszałka Województwa Małopolskiego. Krzysztof Król-
Łęgowski prezes Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promo-
cji i Kultury w Zakopanem - za szczególne osiągnięcia na
rzecz promowania i rozwoju turystyki na terenie Mało-
polski. Agencja prowadzi wielokierunkową działalność,
uwzględniającą indywidualne i zbiorowe formy uczest-
nictwa w kulturze oraz promuje turystykę i kulturę Podha-
la, prezentuje Małopolskę na targach turystycznych krajo-
wych i międzynarodowych (Moskwa, Kijów, Budapeszt,
Londyn, Berlin). Pensjonat „Bania- Białka Tatrzańska
- za najlepszą ofertę usług hotelarskich i gastronomicz-
nych. Pensjonat, położony w centrum Białki Tatrzańskiej,
do dyspozycji gości oferuje 150 miejsc noclegowych, re-
staurację, saunę, jacuzzi, kort tenisowy, letni basen oraz
drink-bar, obok znajdują się wyciągi narciarskie o różnym
stopniu trudności oraz obszerne, bezpłatne parkingi. Pol-
skie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich - za szczegól-
ne osiągnięcia na rzecz propagowania i rozwoju turystyki
na terenie Małopolski. W tegorocznym sezonie ze spływu
skorzystało 280 tys. turystów. Prezes Stowarzyszenia - Jan
Sienkiewicz – zainicjował nietypowe akcje promocyjne,
np. spływ tratwami do Gdańska czy spływ kandydatek na
Miss Świata. Nasza redakcja dołącza się do gratulacji dla
wszystkich nagodzonych i wyróżnionych. red.