background image
3
„Na Spiszu” nr 4 (73) 2009 r.
Szkoła Podstawowa w Krempachach 18 listopada
2009r. została opanowana przez bardzo liczną rzeszę dzie-
ci i młodzieży ze szkół spiskich i podhalańskich. Cały nowo
odremontowany budynek szkoły został udostępniony dla
uczestników Konkursu Wiedzy o Spiszu (szkoły podstawo-
we) i IX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Spiszu i Pod-
halu (szkoły gimnazjalne). Konkurs, składający się
z trzech części, rozpoczął się o godzinie 9.00. Pani
Dyrektor Szkoły Lidia Kamoń ciepło i serdecz-
nie przywitała wszystkich, życząc 100% odpo-
wiedzi. Chórek przygotowany przez pana Józe-
fa Pierzgę rozpoczął spiskie zmagania. Napięcie
stresowe przed testem krajoznawczym skutecznie
rozładowały Ola Brzyzek (kl. VI) i Agnieszka Pa-
luch (kl. VI) skeczem Maciejowa i Wojciechowa.
Młode aktorki wspaniale wczuły się w role, zy-
skując aplauz zgromadzonych na sali. Test kra-
joznawczy najlepiej napisała drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Nowej Białej (opiekun – Jadwiga
Sokołowska). Na drugim miejscu z tą samą licz-
bą punktów uplasowały się aż trzy drużyny: dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Krempachach, ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Kingi w Czar-
nej Górze i ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kró-
lowej Jadwigi w Czarnej Górze. Trzecie miejsce
zajęły cztery drużyny: ze Szkoły Podstawowej im. Św. Elż-
biety Węgierskiej w Trybszu, ze Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Staszica w Dursztynie, ze Szkoły Podstawowej
im. Bronisława Czecha we Frydmanie, ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Miasta Nowego
Targu w Nowym Targu. Tak wyrównany poziom w długo-
letniej historii konkursu zdarzył się po raz pierwszy. Indy-
widualnie najlepiej odpowiedzieli na pytania: Jakub Złahoda
z Czarnej Góry, Karolina Sołtys z Nowej Białej, Martyna
Sołtys z Dursztyna. W IX Regionalnym Konkursie Wiedzy
o Spiszu i Podhalu dla szkół gimnazjalnych, podobnie jak
w ubiegłym roku, najlepsi okazali się wychowankowie pani
Elżbiety Łukuś czyli gimnazjaliści z Łapsz Niżnych. Dru-
gie miejsce uzyskała drużyna z Gimnazjum nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Nowym Targu. Trzecie miejsce przypa-
dło Gimnazjum z Frydmana, a czwarte Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Krempachach. Indywidualnie najlepszą wie-
dzą krajoznawczą wykazała się Anna Mróz z Gimnazjum nr
1 w Nowym Targu. Drugie miejsce zajął Jakub Kossakow-
ski z Gimnazjum we Frydmanie, a trzecie Grzegorz Ma-
jerczak z Gimnazjum w Łapszach Niżnych. Konkurs Re-
cytatorski W konkursie recytatorskim zaprezentowało się
dwunastu uczestników (dziewięciu ze szkół podstawowych
i trzech z gimnazjum). Komisja w składzie: Elżbieta Łukuś,
Aleksandra Kachniarz i Ryszard Kowalczyk oceniała uczest-
ników w dwóch kategoriach - poezji i gwary. Brała pod uwa-
gę między innymi czystość gwary, stopień opanowania tek-
stu, prezencję (zachowanie stroju regionalnego). Wśród
uczniów szkół podstawowych w kategorii poezji pierwsze
miejsce zajęła Ewelina Budz z Trybsza, drugie Jakub Zyg-
mund z Krempach, a trzecie Magdalena Długa z Nowej Bia-
łej. W kategorii gawędy pierwsze miejsce przypadło Kami-
lowi Bratkowskiemu z Dursztyna, drugie Krystynie Sołtys
z Niedzicy, a wyróżnienie Izabeli Brynczce z Frydmana i Ju-
stynie Jacherze z Łapsz Wyżnych. Wśród gimnazjalistów
najlepsza w kategorii poezji okazała się Katarzyna Mrożek
z Nowego Targu, a w kategorii gawędy Mateusz Magie-
ra z Łapsz Niżnych (pierwsze miejsce) i Marcelina Wnęk
z Gimnazjum w Krempachach (drugie miejsce).
Po części pisemnej i recytatorskiej przyszedł czas na
zwiedzanie Krempach z typową spiską zabudową wsi oraz
dwoma cennymi zabytkami sakralnymi: kościołem parafial-
nym św. Marcina i kościołem cmentarnym św. Walentego.
Wiele serca w organizację imprezy włożyły panie: Anna
Chmielowiec i Leokadia Surma z miejscowej szkoły. Przy-
gotowały wystrój sali gimnastycznej, urządziły kącik re-
gionalny prezentujący stare sprzęty spiskie, czuwały nad
sprawnym przebiegiem całej imprezy, która w jesiennym
kalendarzu pracy szkół jest od dawna obecna. Dzięki spon-
sorom, którymi byli: Urząd Gminy Nowy Targ, ZG Związku
Polskiego Spisza, Oddział PTTK Gorce w Nowym Targu,
GS w Bukowinie Tatrzańskiej, sponsorzy prywatni, wszy-
scy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe lub rzeczowe.
Poczęstunek przygotowała Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Krempachach.
Celina Sordyl
Konkurs wiedzy o Spiszu i Podhalu
Witojcie u nos – w Krempachach