background image
41
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
10 czerwca 2009 roku w Sali konferencyjnej Urzę-
du  Miasta  Zakopane  miała  miejsce  uroczysta  sesja 
upamiętniająca 90. rocznicę podpisania przez Romana 
Dmowskiego i Ignace-
go Jana Paderewskiego 
Traktatu Wersalskiego 
kończącego  pierwszą 
wojnę światową. 
O rg a n i z a t o r a m i 
konferencji były Towa-
rzystwo  Gimnastyczne 
„Sokół” w Zakopanem, 
Związek Polskiego Spi-
sza, Towarzystwo Przy-
jaciół  Orawy,  Związek 
Podhalan Zarząd Główny 
oraz Klub im. Władysła-
wa Zamoyskiego w Za-
kopanem.  Konferencje 
poprowadził Adam Kit-
kowski - prezes Tatrzańskiego Klubu Niezależnych. 
Podczas uroczystości referaty wygłosili: Jan Budz „Nasi 
gazdowie  w  Paryżu”  (Spisza  i  Orawy  droga  do  Polski)  
oraz Jerzy Roszkowski „Traktat Wersalski, a polityka nie-
miecka wobec Polski 1919 - 1939”. Odbył się także pokaz 
filmu dokumentalnego Leszka Myczki zrealizowanego przez 
opolski oddział TVP: „Roman Dmowski - niedokończona 
kariera”, a następnie inscenizacja „Myśli Piotra Borowe-
go” w wykonaniu Zespołu „Orawiacy” w Lipnicy Wielkiej. 
Inscenizacja  wywarła  na  obecnych  ogromne  wrażenie, 
a młodzież nagrodzono gromkimi oklaskami.
Na osobną refleksję zasługuje osoba Romana Dmowskie-
go, którego idee i pomyły polityczne z różnych powodów są 
aktualnie pomijane milczeniem, a niektóre kręgi nie kryją 
Zakopane: „Powrót Polski na mapę”  
- 90. rocznica podpisana Traktatu Wersalskiego
wobec nich wrogości.  Nie zmieni to faktu, że był to niezwy-
kły mąż stanu i człowiek dbający konsekwentnie o interesy 
Polski. Był wybitnym przedstawicielem ruchu Narodowej 
Demokracji  zwanej  popularnie  „Endecją”. Współcześni 
Polacy zasługują na to, aby jego poglądy i cele do których 
dążył były powszechnie znane, nawet jeśli niektóre z nich 
poddawane są krytyce . W wielu bowiem wypadkach wnioski 
tego polityka okazują się niezwykle aktualne także i dziś.
Niepoprawność polityczna polskich elit powoduje, że 
również wielce zasłużone dla polskości Spisza i Orawy syl-
wetki Piotra Borowego, Wojciecha Halczyna, Ferdynanda 
Machaya, Jana Bednarskiego, Kazimierza Przerwy – Tet-
majera  i  innych  działaczy  podhalańskich  również  budzą 
niechęć! Charyzmatycznego Piotra Borowego, zwany Apo-
stołem Orawy, który musiał opuścić rodzinne Rabczyce uho-
norowano po śmierci pamiątkową tablicą na ścianie kościoła 
w Lipnicy Wielkiej. Tablicę tę zniszczyli słowaccy faszyści 
w 1939 roku. Tablicę udało się odrestaurować i uroczyście  
Kadr z archiwalnego filmu dokumentującego  
pobyt polskiej delegacji w Paryżu w 1919 r.  
Od lewej: Piotr Borowy, obok - Wojciech Halczyn
Adam Kitkowski i Jan Budz na sali urzędu miasta
Kadr z archiwalnego filmu dokumentującego  
pobyt polskiej delegacji w Paryżu w 1919 r.  
Od lewej: Piotr Borowy, obok - Wojciech Halczyn