background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
36
Dziewczęta brały udział w pracach 
w okresie żniw w PGR-ach.  W 1950 
z inicjatywy p. J. Schlegel  utworzono 
Ludowy Zespół Sportowy ‘’Spisz” z   
sekcja piłki nożnej. Drużyna piłkarska 
rozgrywała mecze m.in. z LZS ‘’Czar-
ni’’  z  Czarnego  Dunajca  ,  oraz  LZS 
„Lubań’’  z  Maniów.  Klub  Sportowy 
istnieje po dzień dzisiejszy  choć pod 
inną nazwą. 
W latach 1952-53 nasila się agi-
tacja  tworzenia  w  rolnictwie  ‘’Spół-
dzielni  Produkcyjnych’’,  w  Niedzicy 
jako pierwsza w powiecie  powstaje ” 
Rolnicza  Spółdzielnia  Produkcyjna”  
na bazie areału po parcelacji majątku 
dworskiego. Skupiała niewielu rolni-
ków, którzy otrzymali grunty z parce-
lacji. Spółdzielnia  większych efektów 
gospodarczych nie odnotowała.
Pozytywem powstania Spółdziel-
ni  Produkcyjnej  była  elektryfikacja 
wsi, oraz utworzenie Izby porodowej 
i stałego kina. W domach mieszkań-
ców  pojawiają  się  radioodbiorniki 
zasilane prądem i inne urządzenia go-
spodarstwa domowego, choćby pralki 
i odkurzacze.
Na  skutek  wadliwej  gospodarki 
i złego planowania oraz zmian politycz-
nych w roku 1956 Spółdzielnia zostaje 
rozwiązana.
Na  jej  bazie  powstaje  Instytut 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz 
Kółko Rolnicze. Z maszyn Kółka Rol-
niczego korzystają  mieszkańcy wsi.
W latach następnych mechaniza-
cja rolnictwa intensywnie się rozwija. 
Obecnie  w większości  gospodarstw 
jest  ciągnik  z  zestawem  innych  ma-
szyn.  Wielu  mieszkańców  posiada 
samochody osobowe. Życie stało się 
łatwiejsze.
A.Chmiel. Zakopane
Nie brakowało też tragicznych zdarzeń. W Kacwinie zostaje zamordowany kierow-
nik szkoły p. Madej, w Niedzicy zamordowano krawca  p. Murinko, oraz Michała 
Kuziela byłego sołtysa wsi. Latem 1946 roku na posterunku MO ginie trzech 
funkcjonariuszy. Sprawców  tych zdarzeń oczywiście nie wykryto. Wszystkie te 
zbrodnie władza przypisywała żołnierzom ‘’OGNIA’’. 
Z  chwilą ujęcia ’’Ognia’’ przez UB  wszelkie rabunki ustały, co utwierdzało 
mieszkańców Spisza o winie żołnierzy Ognia. Było to na rękę ówczesnej władzy 
ludowej.
W 1949r. we wsi utworzono ‘’powszechną Organizacją SŁUŻBA POLSCE’’ 
Komendantem został p. Andrzejewski  z Nowego Targu.
 Młodzież zrzeszona w SP chodząc po domach zbierała różne książki tworząc 
bibliotekę wiejską.
Młodzież, którą wcielono do brygad SP brała udział  odbudowie Warsza-
wy, budowie Nowej Huty  a także przy budowie magistrali kolejowej Poznań 
– Szczecin.