background image
35
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
odnoszących  się  do  lat  drugiej  wojny 
światowej, nie ma o tym żadnej wzmian-
ki. W polskich podręcznikach szkolnych 
wszystkich stopni nauczania nie ma ani 
słowa  o  udziale  w  napaści  na  Polskę 
trzech  słowackich  dywizji,  lotnictwa 
bojowego  i  bojówek  paramilitarnych 
Gwardii Hlinki. Członkowie tej gwardii 
zostali przeszkoleni przez instruktorów  
z SA i SS.
Według ,,Oxford Reference Dictio-
nary’’ z 1991 r. ,,faszyzm to politycz-
ny, totalitarny system skrajnej prawicy, 
lub poglądy tego typu’’. Encyklopedia 
Americana z 1984 r. określa istnieją-
ce od marca 1939 do kwietnia 1945 r. 
państwo słowackie terminem ,,klery-
kofaszystowska Republika Słowacka’’. 
Avro Manhattan w pracy ,,The Catho-
lic Church against the twentieth centu-
ry’’ na stronach 293-294 pisze na temat 
ks. Tiso: ,,naśladował nazistów nawet 
w  ich  prześladowaniach  Żydów’’. 
W grudniu 1941 r. Ministerstwo Infor-
macji Rządu Polskiego na Emigracji, 
pod przewodnictwem gen. W. Sikor-
skiego, w anglojęzycznej wersji Ma-
łego Słownika Statystycznego Polski 
wrzesień 1939 - czerwiec 1941 infor-
muje o tym, że członek Paktu Osi, Sło-
wacja zaanektowała we wrześniu 1939 
obszar Polski, równy 724 km kw., za-
mieszkały przez 30 tys. ludności.
W roku zniesienia w Polsce cenzu-
ry tj. po zamknięciu rozdziału ,,PRL’’ 
(w 1989 r.), polskie tłumaczenie tego 
dokumentu,  opublikowane  przez 
Główny  Urząd  Statystyczny,  nie  zo-
stało uwzględnione w zalecanych pod-
ręcznikach historii i w programach na-
uczania. Przytoczona publikacja GUS 
stanowiła pierwsze po 1989 r. urzędo-
we potwierdzenie udziału faszystow-
skiej Słowacji w zbrodniczej napaści 
wspólnie z hitlerowskim Wehrmach-
tem  i  Luftwaffe  na  ziemie  państwa 
polskiego.
Tyle na ten temat napisał dr Jacek 
E. Wilczur - historyk, politolog, wykła-
dowca akademicki, kierownik Zespołu 
Badawczo-Naukowego do dziejów oku-
pacji radzieckiej i niemieckiej wschod-
nich ziem Rzeczypospolitej. Artykuł ze 
skrótami  redakcji  pochodzi  z  archi-
wum WWW.alternatywa.com
...Gdy nadeszła wolność  
– czyli ważniejsze wydarzenia w Niedzicy 
po zakończeniu wojny
W regionie Spisza wojna w styczniu  1945r. się zakończyła. Od zachodu 
słychać było odgłosy walk, które toczyły się na  Orawie.  W tym czasie granice 
wielu już zapomniało i przedwojennych granicach państwa. Niektórym zdawało 
się, że granice nie są ustalone, a  Spisz to ziemia niczyja. Wiosną granicę ustaloną 
w 1938 roku obsadzili Rosjanie, głównie funkcjonariusze  NKWD.
Jednak to nie rozwiązało wszystkich problemów. Kwitł przemyt. Z polski na 
Słowacje przenoszono najczęściej sól, zaś w odwrotnym kierunku cukier i pieprz. 
Kilku przemytników przypłaciło to życiem.
W miesiącach letnich granicę obsa-
dzono wracającymi oddziałami II-giej 
Armii  Wojska  Polskiego,  z  których 
utworzono WOP.
W  lipcu  1945  roku  do  Niedzicy 
przybyła  Kompania WOP  i  w  drodze 
do Kacwina zatrzymała się przy ostat-
nich zabudowaniach Niedzicy na krótki 
odpoczynek. Gospodarz, u którego się 
zatrzymali  dał  koniom  siana  i  wody, 
zaś  żołnierzom  coś  do  zjedzenia. Tu 
dowiedział się, że wielu mieszkańców  
Kacwina będzie stawiać opór. W tej sy-
tuacji dowódca  kompanii wydał komen-
dę,  aby  przy  użyciu  działka  ostrzelać 
wieś. Na  prośbę gospodarza, u którego 
miał miejsce postój odstąpiono od tego 
zamiaru. Na drugi dzień w obliczu całej 
kompanii WOP, mieszkańcy Kacwina 
zrezygnowali  z oporu. Wojsko bez przeszkód obsadziło placówkę.
Zimą we wsi powstaje posterunek  MO. Mimo tego życie mieszkańców wcale 
nie jest bezpieczniejsze. Nocami grasują bandy, rabując bogatszych gospodarzy.