background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
28
rozwój  edukacji.  Potrzeba  realizacji  projektu  wypływa  
z problemu kluczowego-nierówność szans w dostępie do 
rynku usług edukacyjnych z różnych przyczyn: np. spo-
łeczno ekonomicznych (oddalenie od ośrodków miejskich 
(ok.30-50km), w których bogatsza oferta edukacyjno-kul-
turalna., lepsza baza dydaktyczna, wyższa jakość nauczania 
powoduje wyższe koszty edukacji pozalekcyjnej dla rodzi-
ców, którzy w większości mają trudną sytuację materialną 
i rodzinną (a brak środków to brak chęci). Szkoły w związ-
ku z brakiem dodatkowych nakładów na oświatę posiadają 
ubogą ofertę zajęć dodatkowych i nie stymulują do wyboru 
samodzielnych ścieżek rozwoju. To przekłada się na jakość 
i atrakcyjność procesu nauczania, dysproporcje w osiągnię-
ciach uczniów w poszczególnych szkołach i między szko-
łami w gminie oraz w stosunku do szkół miejskich, następ-
stwem czego: nierówna rywalizacja na kolejnych etapach 
kształcenia. Szkoły o ubogiej ofercie form wsparcia i słabo 
wyposażone w nowości dydaktyczne-tracą na wizerunku 
w środowiskach lokalnych. Celem ogólnym projektu jest 
zatem tworzenie warunków równych szans poprzez obję-
cie kompleksowym wsparciem 799 uczniów z 7 szkół pod-
– MATERIAŁ SPONSOROWANY –
stawowych gminy Łapsze Niżne. w zakresie dodatkowych, 
cyklicznych intensywnych zajęć pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych w ramach 8 różnych grup form wsparcia, realizo-
wanych na przestrzeni roku szk. 2009/10 i 2010/11. W jego 
osiągnięciu pomocne będą cele szczegółowe: -wzbogacenie 
oferty edukacyjnej lokalnych placówek oświatowych po-
przez nowatorskie formy nauczania i dostęp do atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych; podniesienie znaczenia roli szkół, 
harmonijny ich rozwój; -rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów; -pobudzenie aspiracji edukacyjnych, zaintereso-
wań, umiejętności ułatwiających dalszą edukację; -zapobie-
ganie wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu, komplekso-
m(np. miasto-wieś); kształtowanie w właściwych postaw; 
-wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego. 
Proponowane formy wsparcia i metody ich wdrażania 
angażują uczniów do czynnego udziału w zdobywaniu wie-
dzy, rozwijają kreatywność, o przesunięcie akcentu z ilości 
materiału na rzetelność i efektywność realizacji (zwłaszcza 
w zakresie przed. matematyczno-przyrodniczych). Reali-
zacja programów rozwojowych szkół zapewni dostępność 
usług edukacyjnych na obszarach wiejskich, wpłynie na ni-
welację nierówności wewnątrz szkół i poprawę opieki pre-
wencyjnej uczniów zagrożonych patologiami
Projekt jest skierowany do 799 uczniów zamieszkują-
cych i uczących się na terenie małopolski i 7 szkół podsta-
wowych, realizujących kształcenie ogólne, których organem 
prowadzącym jest Gmina Łapsze Niżne. Obejmuje zatem 
uczniów typowo wiejskiej, przygranicznej podgórskiej gmi-
ny o charakterze rolniczym z niewykorzystanym potencja-
łem  turystycznym.  Projektodawca  zakłada  natomiast,  że 
każdy uczeń będzie zrekrutowany do co najmniej jednego 
zadania. 
OG£OsZeNie
Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że Projekt „I etap 
budowy Sali gimnastycznej w Niedzicy” uzyskał dofinanso-
wanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój 
lokalny, Działanie 3.5, Poddziałanie 3.5.1 współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt został zrealizowany od 18 lipca 2005r. do 31 
października 2006r. (zakończenie finansowe realizacji Pro-
jektu: 31 grudzień 2008r.).
Całkowita wartość Projektu wyniosła 5.132.332,37PLN, 
w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wynoszą: 655.860,00PLN. Wkład własny Gminy 
wyniósł  4.476.472,37zł,  w  tym  z  budżetu  gminy  kwota 
w wysokości 3.576.472,37PLN oraz współfinansowanie ze 
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwo-
cie 900.000,00PLN.
Wójt Gminy Łapsze Niżne
     mgr Paweł Dziuban
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG