background image
27
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
– MATERIAŁ SPONSOROWANY –
z późnobarokową polichromią przedstawiającą sceny biblij-
ne Starego i Nowego Testamentu oraz jeden z najstarszych 
na polskim Podtatrzu kościół św. Stanisława z XIII/XIV w. 
we Frydmanie
Zabytkowe kapliczki, z których jedna Usytuowana jest 
na przełęczy w Łapszance, skąd rozpościera się przepiękna 
panorama Tatr.
Spiską Kalwarię wybudowaną w 50 rocznicę obecności 
zakonu pijarów w Łapszach Niżnych z miejscami upamięt-
niającymi życie błogosławionego ks. Józefa Stanka
Węgierski kasztel obronny z XVI w. oraz dwupiętrowe 
piwnice we Frydmanie, w których przechowywano wino 
sprowadzone z Węgier
Rezerwaty przyrodnicze: „Zielone Skałki” w Falsztynie, 
„Niebieska Dolina” w Łapszach Niżnych, przełom Białki 
w Trybszu.
Unikatowy tartak wodny w Kacwinie, usytuowany na 
wysokim  brzegu  rzeki  przy  malowniczym  wodospadzie 
„Pod Mynarzką”
Przystań żeglarską, plażę i kąpielisko strzeżone „Zama-
jerz”
Wyciągi narciarskie w Niedzicy w Kacwinie
Rejsy z Niedzicy po Jeziorze Czorsztyńskim statkami: 
„Biała Dama”, „Harnaś”, „Dunajec” oraz gondolami
Cykliczne imprezy kulturalne: „Spiskie Zwyki”, „Spi-
sko Watra” oraz sportowe: wędkarskie – „Puchar Głowatki”, 
żeglarskie – „Regaty o Zielona Wstęgę Jeziora Czorsztyń-
skiego”
GMINA ŁAPSZE NIżNE
34-442 Łapsze Niżne 
ul. Jana Pawła II 20 
tel. 018 26 59 310 fax. 018 26 59 315
 
www.lapszenizne.pl e-mail: gmina@lapszenizne.pl
Gmina Łapsze Niżne położona jest w południowej czę-
ści województwa Małopolskiego na Spiszu pomiedzy Pod-
halem a Pieninami. Posiada duże znaczenie dla ruchu tury-
stycznego. Oryginalny krajobraz, odrębne zwyczaje, stroje, 
styl architektoniczny, a wreszcie słynna stara warownia wę-
gierska – Zamek Dunajec w Niedzicy nad jeziorem czorsz-
tyńskim to główne walory turystyczne. Zwolennicy aktyw-
nego wypoczynku mogą wędrować szlakami turystycznymi 
w Pieninach Spiskich i Magurze, aktywnie wypoczywać na 
rowerze, uprawiać sporty wodne na Jeziorze Czorsztyńskim. 
Urozmaicone zaplecze noclegowe od gospodarstw agrotury-
stycznych po komnaty zamkowe stanowi idealna bazę wy-
padową w pobliskie Pieniny, tatry i Gorce.
Warto zobaczyć:
Zamek Dunajec w Niedzicy, którego górna część po-
chodzi z IV w., a w całości zachowany renesansowy zamek 
dolny z 1600 r. Zbudowany jest na wapiennej skale 75 m 
nad poziomem Dunajca i 566 m n.p.m. 
Cmentarz Salomonów – miejsce pochówku członków 
rodziny ostatnich właścicieli Zamku
Zaporę w Niedzicy oddana do użytku w 1997 r. oraz pa-
wilon informacyjno-wystawowy na koronie zapory
Liczne zabytki architektury sakralnej m.in. drewnia-
ny kościółek św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu z 1567 r. 
MOJA SZKOŁA 
-MOJE OKNO NA ŚWIAT
Gmina 
Łap-
sze  Niżne  w  okre-
sie  od  01.09.2009  do 
31.08.2011  realizu-
je projekt pn. „MOJA 
S Z K O Ł A - M O J E 
OKNO NA ŚWIAT”
Przedmiotem  pro-
jektu jest realizacja w 2 
lata szkolne programów 
rozwojowych  7  szkół 
podstawowych z terenu 
gminy  Łapsze  Niżne. 
Problemem tych typo-
wo  wiejskich  obsza-
rów jest kumulacja zja-
wisk  ograniczających  
fot. Internet
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego