background image
31
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
W niedzielę  (13.09.2009) w Rzepiskach - na Grocho-
lowym Potoku odbył się VII Dzień Papieski. Jan Paweł II - 
Papież Wolności, to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, 
który  w całym kraju będziemy obchodzić  w niedziele 11 
października. W Rzepiskach jednak rokrocznie organizu-
je się spotkanie z miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto 
w tym roku Księża Marianie z Lichenia obchodzą 50 lecie 
swojej obecności na Spiszu. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. po której miesz-
kańcy Rzepisk oraz przybyli goście wysłuchali opowieści 
o początkach i dniu dzisiejszym placówki w Rzepiskach, 
która ściśle łączy się z dziejami tej młodej spiskiej parafii. 
Młodzież z jurgowskiego z Małego Teatru Świata, a także 
młodzież z Gimnazjum w Łapszach  Niżnych wystąpiła ze 
spektaklami przybliżającymi sylwetki bł. o. Stanisława Pap-
czyńskiego, założyciela zakonu o. Marianów i Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Publiczności bardzo podobało się przedsta-
wienie  pt. „Kawiarniane wspomnienia” poświęcone Ojcu 
Świętemu, a grupa teatralna „Promyki” wykazała się nie-
zwykłym talentem.  Nie zabrakło również góralskiego śpie-
wu i muzyki. Oklaskami żegnano piękny występ zespoły 
z Cyrhli, a także muzykę Wojtka Boguckiego z Podegrodzia. 
Dzieci z Niedzicy  (Niebieskie nutki) w zabawny sposób po-
pisywały się swoim śpiewem, a ich występ przerywany był 
śmiechem i oklaskami. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 
w Rzepiskach zwróciły uwagę na problem braku żywności 
w biednych krajach Afryki, natomiast grupa teatralna „Wio-
sna” z Rzepisk, wykonała przedstawienie teatralne „Siostra 
Faustyna i Miłosierdzie Boże”, po którym wspólnie odmó-
wiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W trakcie przedstawień odbył się konkurs wiedzy o bł.  
o. Stanisławie Papczyńskim, założycielu zakonu o. Maria-
nów, którzy w tym roku obchodzą 50-o lecie posługi w Rze-
piskach.  Do  finału  dostały  się  grupy  z  Leśnicy,  Rzepisk 
i Brzegów, z których najlepsza okazała się grupa z Brzegów, 
zajmując I miejsce. Między przedstawieniami wystąpili m.in. 
Mali Białcanie i muzyka Janusza Pilnego z Leśnicy, umilając 
czas przybyłym gościom swym niezwykłym śpiewem, tań-
cem, muzyką i góralską poezją. Spotkanie zakończono mo-
dlitwą przez wstawiennictwo  Sługi Bożego Jana Pawła II.
Dzień Papieski w Rzepiskach cieszy się wsparciem Pa-
rafii, Wójta Gminy Sylwestra Pytla, radnych, nauczycie-
li  i sponsorów. Wszystkich cieszy sympatyczna atmosfe-
ra w miejscu spotkania, życzliwość mieszkańców Rzepisk, 
a  także  współpraca  jaka  zawiązała  się  między  szkołami 
z gminy bukowiańskiej ze szkołami z gminy łapszańskiej. 
Warto dodać, że z roku na rok poprawia się organizacja 
w czym duża zasługa Księży Marianów, Danuty Madeja 
(głównego organizatora) i Staszka Łukaszczyka Kołoca,  
pilnującego także i w ty roku porządku na scenie.      dm
VII Dzień Papieski na Rzepiskach