background image
25
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
Nazwa zadania: „Budowa budynku sali gimnastycz-
nej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w miejscowo-
ści Kacwin – I etap” : 
Zamówienie obejmuje wykonanie części budynku (fun-
damentów i części parteru w zakresie zaplecza) sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej w Kacwinie. 
Zakres rzeczowy zamówienia: 
1) Wykonanie wykopu jamistego pod lokalizacje budynku 
sali gimnastycznej, 
2) Wykonanie wykopu liniowego pod fundament budynku 
sali gimnastycznej, 
3) Wykonanie ław i ścian fundamentowych betonowych, 
4) Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  poziomych 
i pionowych, 
5) Wykonanie ścian z pustaka ceramicznego poryzowanego, 
6) Wykonanie stropu żelbetowego,
Nazwa zadania: „Budowa budynku świetlicy wraz 
z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 
Frydman – II etap”
Zamówienie obejmuje wykonanie części budynku (pod-
dasza i dachu) świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży 
Pożarnej we Frydmanie. Zakres rzeczowy zamówienia: 
1) wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych kondy-
gnacji poddasza, 
2) wykonanie stropu żelbetowego wraz z ryglowo – słupo-
wym układem konstrukcyjnym, 
3) wykonanie konstrukcji więźby dachowej, 
4) wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami.
Firma Manstel wykonuje zadanie z przetargu nieogra-
niczonego pn.: ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Łapsze Niżne. Zamówienie obejmuje mo-
dernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łapsze 
Niżne wraz z usługą zorganizowania finansowania przez 
Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych 
oszczędności w opłatach za energię elektryczną. 
2. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) wymianę istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, 
mocowania, haki 
2) wymianę istniejących elementów zasilających i zabezpie-
czeń – przewody od granicy stron, skrzynki   bezpieczni-
kowe, bezpieczniki 
3) wymianę  istniejących punktów świetlnych – oprawy 
i źródła światła w miejscach aktualnego zawieszenia 
4) wyniesienie układów pomiaru energii i sterowania oświe-
tleniem poza stacje transformatorowe i skrzynie stacyjne 
stacji transformatorowych napowietrznych 
5) wymianę sterowania oświetleniem na sterowanie zegara-
mi astronomicznymi 
6) dobudowę punktów świetlnych na istniejących konstruk-
cjach wsporczych i w ramach istniejącego zasilania 
7) utylizację zdemontowanych źródeł światła 
8) zorganizowanie sfinansowania inwestycji przez instytu-
cję finansującą działająca w oparciu o   Prawo Bankowe 
(kredyt, leasing).
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn „ Remont ul. Jana Pawła II  w miejscowości Łapsze Niż-
ne” – dotacja Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie 
w kwocie 200 000 zł. Wysokość oferty najniższej wynosi 
549.000
Uruchomienie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nie-
dzicy – wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem ścian” 
został złożony wniosek do MRPO w zakresie działania 
„Odnowa i rozwój wsi”.
Informacja  pn.  „Remont  pomieszczeń  przedszkola 
w Łapszach Niżnych” – środki w wysokości 140 000 zł 
o trzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w ramach realizacji projektu pn. „Dziecięce listy do świa-
ta”.  Termin wykonania 31.07.2009r
Dorota Wasielak
Młodszy referent ds. obsługi 
Sekretariatu i Promocji Gminy
– MATERIAŁ SPONSOROWANY –
Odnowiony budynek „starej” szkoły.
Łapsze Niżne, sierpień 2009 r.
Obecne inwestycje w Gminie Łapsze Niżne