background image
17
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Podczas Gminnych Dożynek i Pożegnania Lata ogło-
szono wyniki konkursu „Najbardziej zadbane obejście go-
spodarcze”, którego celem jest  poprawa estetycznego wy-
glądu obejść i całej Gminy. Czas trwania konkursu: maj 
– wrzesień 2009r. 
Jury  w  składzie:  Józefa  Pawlik    -  Przew.  Komisji, 
Agnieszka Sołtys, Henryk Janeczek, Marta Kubasek, Bar-
bara  Stanek,  do-
konała na terenie 
całej Gminy Łap-
sze  Niżne  lustra-
cji    wszystkich 
zagród, gdzie oce-
niano: urządzenie 
ogródka  (upra-
wa  tradycyjnych 
kwiatów, ich róż-
norodność), ogól-
ne  utrzymanie 
zagrody  i  prze-
strzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łapsze Niżne: podpisana umowa na odbiór 
odpadów komunalnych niezaleganie w opłatach za odbiór 
odpadów komunalnych.
Komisja nagrodziła: Biegun Cecylię, Łapsze Wyżne, ul. 
Św. Floriana 179, Jendrusiak Reginę, Łapszanka 2a, Wak-
smańską Małgorzatę, Trybsz, ul. Św. Elżbiety 114, Kawę 
Zofię, Frydman,  ul. Jana III Sobieskiego 38, Neupauer Ire-
nę, Niedzica, ul. 3 Maja 220, Kuchtę Martę, Kacwin, ul. 
Glinik 8
Komisja wyróżniła:
Kowalczyk Małgorzatę, Łapsze Niżne, ul. Długa 111; 
Tynus Bernadetę, Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 80; Go-
golę Stanisławę, Łapsze Wyżne, ul. Św. Floriana 41; Soł-
tys Bożenę, Łapszanka 75; Pawlik Helenę, Trybsz, ul. Św. 
Elżbiety 163; Iglar Józefę, Frydman, ul. Jana Pawła II 23; 
Rusnaczyk Jolantę, Falsztyn 15; Faron Danielę, Niedzica - 
Zamek 26; Pojedyniec Marię, Niedzica, ul. Św. Rozalii 2; 
Górę Elżbietę, Kacwin, ul. Jana Pawła II 11.  
red.
Trwają prace przy budowie nowego muru wokół kościoła 
parafialnego w Łapszach Niżnych. Koordynacją prac zajmuje 
się Rada Parafialna z proboszczem Mariuszem Skotnickim 
na czele. 
 
 
 
red. fot. jk
Remont trwa...
Jury konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy
Zadbany dom w Łapszach Wyżnych
W imieniu proboszcza i Rady Parafialnej Łapsze Niżne in-
formujemy, że na spiskiej kalwarii w Łapszach są budowane 
nowe stacje drogi krzyżowej w regionalnym stylu. Zastąpią 
one tymczasowe tablice wykonane kilka lat temu. Sponso-
rami każdej stacji są poszczególne rodziny z Łapsz.
red.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Zmiany na drodze krzyżowej
W imieniu proboszcza i Rady Parafialnej Łapsze Niżne in-
formujemy, że na spiskiej kalwarii w Łapszach są budowane 
nowe stacje drogi krzyżowej w regionalnym stylu. Zastąpią 
one tymczasowe tablice wykonane kilka lat temu. Sponso-
rami każdej stacji są poszczególne rodziny z Łapsz.
red.