background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
14
W dniach od 27 do 31 lipca 2009r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach, 
Grocholów Potok realizowany był Projekt Edukacyjny pt .„ Wakacje z językiem 
angielskim”. Zajęcia odbywały się w scenerii górskiej. Prowadzili je studenci 
z wolontariatu studenckiego PROJEKTOR działający w ranach polsko-amery-
kańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia KLANZA. W projekcie wzięli  
udział uczniowie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci 
wzbogaciły słownictwo z zakresu języka angielskiego. Poznawały historie i kul-
turę Wielkiej Brytanii. Wzbogaciły warsztat pracy z zakresu technik plastycz-
nych i technicznych. Miała miejsce również edukacja ruchowa oraz konkursy 
sportowe, plastyczne i  muzyczne zakończone nagrodami, co znacznie wpłynęło 
na uatrakcyjnienie zajęć. Zaprezentowana forma pracy przez studentów-wolon-
tariuszy pozwoliła uczniom spędzić wakacyjny czas przyjemnie i pożytecznie.
Danuta Madeja
Wakacje z językiem angielskim
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Rzepiska
Wystawa „Rzepiska na starej fotografii” zapoczątko-
wuje cykl „imprez”  pod umownym hasłem „100 lat szko-
ły”. W dniu 14 czerwca odbyła się ta impreza. Na wystawie 
zostało zaprezentowane 20 plansz ze starą fotografią tj. ok 
180 zdjęć. Są zdjęcia z okresu międzywojennego i młodsze. 
W ramach wystawy można było zrobić sobie fotkę w starym 
stylu, czyli przy nakastliku.  Wystawa trwała tylko 1 dzień 
ze względów lokalowych. Planuję pokazać zdjęcia w Domu 
Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. Wystawę przyozdo-
biła muzyka zespołu Ciardasie z jej prymistą Marianem Ki-
klą z Czarnej Góry, a także dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Rzepiskach, które recytowały moje wiersze, które 
były dostosowane do atmosfery wystawy. Wiersze wybrała 
i przygotowała recytatorów  Mariola Miśkowicz polonistka 
naszej szkoły.  Wszystkich witał napis „Rzepiska na sta-
rej fotografii”  umocowany na starych deskach a wykona-
ny przez Marię Kilanowicz- Rusnak. Na wystawę przyszło 
sporo osób m. in. radni naszej gminy Józef Górka i Woj-
ciech Bryja i powiatu Jan Budz oraz dyrektorzy i nauczycie-
le naszej gminy. Miłą niespodziankę sprawił  Janusz Tybur  
Moja rodzina „Giercocy” w oknie dziadek Szymom Sarna, 
przed nim babka Anna Sarna, z lewej ciotka Zofia , ciotka 
Antonina, moja mama Helena i wujek Jan uczestnik kampanii 
wrześniowej , wzięty do niewoli niemieckiej spędził  
w niej 1,5 roku
artysta z Pienin, który oglądał wystawę w towarzystwie swo-
jej żony, także artystki. Nie zabrakło też dyrektora Domu 
Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej Bartka Koszarka. Naj-
większą grupę oglądających stanowili mieszkańcy Rzepisk. 
Wyśmienity poczęstunek przygotowały matki z Rady Rodzi-
ców. Pokazanie zdjęć na większym forum już procentuje. 
Wielu ludzi zadeklarowało się poszukać w swoich domach 
zdjęć rodzinnych i przekazanie mi do skanowania. Jest szan-
sa ocalić wspomnienia, ocalić cząstkę tego co było i przeka-
zać następnym pokoleniom. 
Jędrek Rusnak