background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
8
również za pomoc finansową PHU Studio 9 S.C. Wiesławo-
wi i Markowi Gąsior z Nowego targu, Firmie ,,Imbud” Pana 
Ignacego Śledzia z Naszawic, Państwu Helenie i Kazimie-
rzowi Dziwiszom z Domu Wczasowego ,,Kinga” z Kacwi-
na, Pani Jolancie Bogackiej za pyszne lody. Firmie „Pinea” 
Pana Marka Kowalczyka, Państwu Marii, Elżbiecie i An-
drzejowi Jachera, Panu Janowi Magiera z Firmy ,,Magie-
ra” z Kacwina. Państwu Beacie i Tadeuszowu Karkoszka 
z Łapsz Niżnych, Firmie Pana Jana  Kowalczyk z Niedzicy, 
Pani Elżbiecie Święty z  Pubu i  Kwiaciarni w Niedzicy, fir-
mie Pana Franciszka Kopaczki z Kacwina, firmie „Radbud” 
Bogdana Radeckiego z Kacwina,  Firmie  Oriflame Grzego-
rza Kowalczyka z Niedzicy i Gminnej Spółdzielni „SCH” 
Łapsz Niżnych.
Dalej podziękowania należą się Państwu Irenie i Grze-
gorzowi Piotrowskim z Kacwina, Panu Franciszkowi Knu-
telskiemu, Panu Stanisławowi Kępa (Sklep Spożywczo – 
Przemysłowy w Łapszach Niżnych), Panu Janowi Molitorys 
(Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Kacwinie), Panu Anto-
niemu Molitorys (Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Ka-
cwinie), Państwu Irenie i Piotrowi Bizub (Sklep  Przemysło-
wy -  Wielobranżowy w Trybszu), Państwu Modłom (Sklep 
Spożywczo – Przemysłowy w Trybszu), Pani Alinie Bafia 
(Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Trybszu), Panu Janowi 
Budz z Firmy Handlowej z Łapsz Wyżnych i Państwu Brzo-
stowskim z Nowego Targu.
Koncert zgromadził wielkie tłumy mieszkańców i go-
ści, konieczne było zapewnienie im bezpieczeństwa, i tu po-
dziękować pragniemy Ochotniczej Straży pożarnej z Łapsz 
Niżnych, Straży Granicznej i Policji. Szczególne dzięki pa-
nom z profesjonalnej firmy ochroniarskiej z ZEW Niedzi-
ca. O porządek i ład na terenie koncertu przed i po zadbał 
nasz ZGKM. Dzięki zaś znakomitym fachowcom od elek-
tryczności w osobach Panów: Józefa Sołtysa i jego synów 
oraz Jacka Kowalczyka, a również firmie „Janed” Jana Ko-
walczyk i Edwarda Kowalczyk prąd płynął równo. Ważnym 
zaznaczenia jest też fakt, iż koncert miał miejsce na placu 
będącym własnością Wspólnoty Leśnej „Urbar” Łapsze Niż-
ne – dziękujemy. 
Tegoroczne Wielkie Spiskie Granie przeszło do histo-
rii, ale zostało uwiecznione na zdjęciach przez znakomitego  
Kaspra Włodarczyka (też mieszkańca Łapsz i na dodatek 
ubiegłorocznego  zwycięzcy  loterii  fantowej).Wspaniałe 
chwile z koncertu zostały utrwalone też przez Studio Pre-
stige Jakuba Jamróz z Niedzicy i płyta ze zdjęciami jak i fil-
mem będzie pamiątką dla zainteresowanych osób.
Tak duża impreza potrzebowała też wielu rąk do pracy 
i tu pragniemy podziękować całej rzeszy wolontariuszy. Naj-
młodszą stanowili łapszańscy gimnazjaliści, którzy w liczbie 
54 kwestowali pod kościołami z puszkami. Uczennice: Ka-
rolina Krzysiaczek, Elżbieta Milaniak i Patrycja Majerczyk  
pomagały w organizacji loterii fantowej Pani Justynie  Ga-
lik.   A uczennice,: Rzepiszczak Ewa, Pirchała Michalina, 
Rzepiszczak Wioleta,  Kowalczyk Anna, Milaniak Mariola, 
Łopata Alicja, Kornaś Anna, Tymek Agata, Timek Agniesz-
ka, Pawlica Iwona, Pawlica Katarzyna, którzy z wielkim 
sercem i zaangażowaniem pomagali  w organizacji koncer-
tu. Niezbędna była również silna męska ręka i tu wielkie 
dzięki Wolontariuszom: Maciejowi Majerczakowi, Macie-
jowi Rzepiszczakowi, Sylwestrowi Fic, Markowi Nowak, 
Basi Piotrowskiej, Ani Kuruc, Łukaszowi Kępa, Kasi Kępa 
z Krakowa, Kamilowi Kowalczyk, Krzysztofowi Wójtowicz 
z Pieniążkowic, Pawłowi Chmiel, Piotrowi Wida oraz wo-
lontariuszom obsługującym rollbary. Podsumowując: w bez-
pośrednie prace przy organizacji koncertu zaangażowanych 
było około 120 osób. Wszystkim im bardzo dziękujemy.
Można narzekać na współczesne trudne czas, na brak 
czasu i pieniędzy, na to, że ludzie myślą tylko o sobie, ale 
jak pokazało już drugie „Wielkie Spiskie Granie” można 
zrobić coś z niczego, coś co zostanie na lata i będzie słu-
żyło nam wszystkim. Bo jeśli każdy zrobi choć trochę i jak 
to wszystko razem połączymy to będzie już bardzo wiele. 
Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomogli w organizacji koncertu - wszystkim serdecznie 
dziękujemy.
Kiedy w niebo strzelały sztuczne ognie, można było 
zapatrzeć się górę, nacieszyć oczy i być dumnym z tego, 
że jesteśmy właśnie w tym punkcie na Ziemi i mieszka-
my w pięknym miejscu, gdzie już po raz drugi zdarzyło się 
„Wielkie Spiskie Granie”.
 Organizatorzy
Orkiestra dęta z Łapsz Niżnych
Kabaret „Truteń”
Orkiestra dęta z Łapsz Niżnych
Kabaret „Truteń”