background image
3
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
O PIELGRZYMCE  
PO SANKTUARIACH 
POLSKICH KARPAT
15 – 17 maja, 2009 rok
Ze znakiem krzyża świętego i z modlitwą na ustach, 
15 maja rano rozpoczęliśmy pielgrzymkę do miejsc świę-
tych Polskich Karpat. Już o ósmej rano uczestniczyliśmy we 
mszy świętej w bazylice w Limanowej, gdzie Matka Boża 
Bolesna trzyma martwe ciało Jezusa jakby mówiąc do ludzi: 
„przypatrzcie się czy jest boleść większa jako boleść moja?”. 
Po mszy świętej i wystawieniu Najświętszego Sakramentu 
z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, i z nałożeniem rąk 
kapłanów na uczestników pielgrzymki ubogaceni tak ducho-
wo i dziękując łaskami słynącej Matce Bożej Bolesnej za ten 
prezent jaki otrzymaliśmy na rozpoczęcie naszej pielgrzym-
ki, wyruszyliśmy dalej. 
Byliśmy w miejscach, gdzie początek miała historia na-
szego chrześcijaństwa, gdzie święci dawali dowody swojej 
wiary. Odwiedzaliśmy miejsca gdzie żyli święci pustelnicy: 
św. Justus, św. Świerad, św. Urban. Wszyscy trzej pustelnicy 
czynili pokutę i umartwienia. W Lipnicy Murowanej gdzie 
urodził się w 1435 roku św. Szymon z Lipnicy modliliśmy 
się w kościele wybudowanym przez samego króla Kazimie-
rza Wielkiego. Pochowani są tam rodzice św. Urszuli i Marii 
Leduchowskich. Rodzina ta była wyjątkowa, oprócz dwóch 
wspomnianych córek mieli jeszcze syna, który został kar-
dynałem. Św. Szymon miał bardzo czułe serce na ludzkie 
cierpienia, a zwłaszcza na nędzę duchową. Obecnie w każ-
dy czwartek odprawiana jest tam nowenna, a przy kościele 
jest źródełko dzięki któremu można otrzymać wiele łask. 
Kolejny dzień pielgrzymki 16 maja, rozpoczęliśmy mszą 
świętą w kościele w Tuchowie z Matką Bożą Tuchowską 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku, trzymającym w prawej ręce 
róże. Świątynia znajduje się na dość wysokiej górze, nieda-
leko zaś kościoła zobaczyć można ruchomą szopkę. A jest 
to coś pięknego. Gdy się tam wchodziło to czuło się taką 
„Śladami błogosławionego  
księdza Józefa Stanka”
W dniach 17-21 września br. w corocznej wycieczce 
-pielgrzymce „Śladami bł. ks. Józefa Stanka” uczestniczyło 
w tym roku aż 48 uczestników. Oprócz uczniów klasy VI 
Szkoły Podstawowej imienia wyżej wspomnianego Patrona, 
laureatów konkursu imienia błogosławionego ks. J. Stan-
ka z terenu Spisza udział wzięli także dorośli mieszkańcy 
Łapsz. W programie tegorocznej wycieczki znalazły się wi-
zyta w Domu Pallotynów w Wadowicach na Kopcu gdzie 
przebywał wówczas gimnazjalista Józef Stanek, w domu 
rodzinnym Wojtyłów i kościele w Wadowicach, na Jasnej 
Górze w Częstochowie, gdzie znajduje się, oprócz słynne-
go obrazu Matki Bożej, ziemia z miejsc męczeństwa Pola-
ków m.in. z miejsca śmierci ks. Stanka. W czasie 5 dniowej 
wycieczki odwiedziliśmy grób ks. J. Popiełuszki, kościół 
Chrystusa Króla w Warszawie, gdzie znajdują się relikwie 
bł. ks. J. Stanka, miejsce Jego wcześniejszego pochówku na 
cmentarzu na Powązkach oraz Sanktuarium Księży Pijarów 
na Siekierkach gdzie w latach 1943- 49 kilkunastoletniej 
Władzi ukazywała się Matka Boża, oraz kościół i muzeum 
w Niepokalanowie znanym dzięki  świętemu O. Maksymi-
lianowi Kolbe.
Zwiedziliśmy  także  słynne  zabytki  architektury:  Pa-
łac w Radziejowicach, w Wilanowie, Łazienki oraz muzea 
w Żelazowej Woli ( miejsce urodzenia F. Chopina), muzeum 
Wojska Polskiego i Powstania Warszawskiego, które naj-
bardziej oddziałało na zwiedzających, dzięki nowoczesnym 
metodom przekazu. 
Głównym punktem programu był udział w uroczystej 
mszy świętej na Powiślu w Warszawie w niedzielę 20 wrze-
śnia. Wśród wielu pocztów sztandarowych można było roz-
poznać poczet naszej szkoły; chłopcy dziewczęta byli ubra-
ni w regionalne stroje. Noclegi i posiłki nasza grupa miała 
w Ołtarzewie, gdzie przez kilka lat ( do śmierci 1944 roku) 
przebywał ksiądz Józef Stanek.
W tym miejscu w imieniu wszystkich uczestników piel-
grzymko- wycieczki chciałem serdecznie podziękować za 
gościnę, serdeczność osobom z którymi przyszło nam się 
spotkać.  
 
 
 
 
       jk