background image
7
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
WIELKIE SPISKIE GRANIE  
– ZAGRAŁO PO RAZ 
DRUGI
12 lipca w Łapszach Niżnych po raz drugi już zagrało 
„Wielkie Spiskie Granie” – nietypowy koncert charytatyw-
ny, którego celem podobnie jak rok temu była zbiórka pie-
niędzy na zakup sprzętu do rehabilitacji do Poradni Reha-
bilitacyjnej jaka powstanie w remontowanym łapszańskim 
budynku Ośrodka Zdrowia. Taki koncert nie odbył by się 
gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielkiej liczby różnych 
osób. Poza samymi oficjalnymi organizatorami (Urząd Gmi-
ny i Gminny Ośrodek Kultury oraz organizujący Białą Nie-
dzielę - Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych), pomysło-
dawcą i koordynatorem tego przedsięwzięcia był łapszański 
zespół „Sztab” w składzie Szczepan i Tomasz Sołtys, Ala 
i Marian (Brylant) Wójtowicz wraz z Barbarą Kowalczyk. 
Same jednak chęci i 
pom
ysł bez podstaw materialnych i fi-
nansowych nie wystarczą, mimo ze koszty koncertu, były 
mocno „ścięte” z racji tej, że był to koncert charytatywny. 
Ale koszty, choć niewielkie musiały być i tu trzeba szcze-
gólnie podkreślić zaangażowanie sponsorów i darczyńców. 
A było ich wielu. 
To że na placu w środku wsi pojawiła się tak profe-
sjonalna scena jaką wszyscy widzieliśmy to zasługa firmy 
„Amadeusz” z Nowego Sącza, zaś równie profesjonalne na-
głośnienie to duma firmy FS Audio Pana Marka Suberlaka 
(mieszkańca Łapsz Niżnych), który dodajmy tylko nagła-
śniał takie imprezy jak koncerty dla Jana Pawła II, czy zna-
ne w kraju festiwale. Serdeczne dzięki Panie Marku. Pogo-
da jest zawsze rzeczą najmniej pewną, stąd w tym roku na 
placu pojawił się wielki namiot, a to stało się dzięki Grupie 
Żywiec S.A. i współpracy z Restauracją i Pensjonatem Łu-
kasza Nowaka i sklepem „U Władka” Władysława Nowaka, 
którzy zajęli się całą świetnie prowadzoną organizacją stoisk 
z napojami. Oczywiście jak napoje to i coś do jedzenia i tu 
niezastąpiony jak i rok temu okazał się niedzicki Pensjonat 
H.A.T.A oferujący wszystkie smakołyki, jakie dusza zapra-
gnie. Wielkie dzięki Paniom: Helenie i Agacie, i szczególnie 
Panu Antoniemu! Dziękujemy też przy tej okazji łapszań-
skiej Piekarni „Łapszanka” nie tylko za chleb.
 Ale idąc dalej nie samym chlebem człowiek żyje. Trzeba 
coś dla ducha. Gwiazdą koncertu był występ zespołu „Bra-
thanki”, zgromadził on prawdziwie wielkie tłumy. Gościem 
zaś specjalnym był Pan Zbigniew Książek, również miesz-
kaniec Łapsz Niżnych i autor większości tekstów piosenek 
zespołu „Brathanki”. Na scenie wystąpiły również zespoły: 
„Black Seven”, „SZTAB”, „DETOX” z Krakowa,  kabaret 
„Truteń”, klown, oglądaliśmy finał „Konkursu Talentów”, 
kręciła się loteria fantowa z cennymi nagrodami, a nocne 
niebo rozświetlił pokaz sztucznych ogni, jakich Spisz nie 
widział. Nie byłoby tego wszystkiego bez pomocy finan-
sowej takich osób i firm jak: Muzeum i Zespół Zamkowy 
w Niedzicy z Panią Ewą Jaworowską – Mazur na czele, Ze-
spół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z Panem Preze-
sem Grzegorzem Podlewskim, Firma Handlowo Usługowa 
„ANKAR” z Grzegorzem i Renatą Kuruc na czele. Wszyscy 
oni z wielkim sercem i serdecznością wspierali organizato-
rów. Dziękujemy za „słodką” i serdeczną pomoc Zakłado-
wi Cukierniczemu Pani Ireny Kiedziuch z Łapsz Wyżnych, 
a przy tej okazji i Państwu Magdalenie i Henrykowi Kała-
fut. Dziękujemy właścicielom Ośrodka Wczasowego „Pod 
Trzema Koronami” i Zakładu Usługowo - Handlowego Pań-
stwu Andrzejowi i Marcie Madeja z Niedzicy. Dziękujemy  
Konkurs talentów rozstrzygnięty
Główna nagroda - quad - wylosowana
Koncert zespołu „Brathanki”