background image
11
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
II Spiska Majówka
odbyła się 3 maja bieżącego roku przy  GOK w Niedzicy.  Program był bardzo urozmaicony,  widzowie mogli posłuchać 
Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych,  rockowej muzyki w wykonaniu  zespołów: Black Seven, Sztab oraz poznać muzykę Kar-
pat, dźwięki bałkańskich melodii prezentował zespół „AWIŚTA”. Nie zabrakło również spiskiego akcentu, zespół Czardasz 
wykonał spiskie tańce i melodie. Publiczność miała możliwość przeniesienia  się w czasy, kiedy Wikingowie grasowali po 
Europie, a to za sprawą Wczesnośredniowiecznej Drużyny Wikińskiej „ Horda Włóczni i Młota” , która przedstawiła  walkę 
wojów połączoną  z pogrzebem wodza.  Obok muzycznych atrakcji miały miejsce  liczne zabawy i konkursy prowadzone 
przez konferansjerkę Panią Katarzynę Kubasiak.    
 
 
 
 
 
 
red.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
W  dniu  20.05.2009  r.  
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Łapszach Niżnych z sie-
dzibą w Niedzicy miał miejsce 
Przegląd Dorobku Artystycz-
nego Gminy Łapsze Niżne. 
Komisja w składzie: Kry-
styna Mroczkowska, Elżbieta 
Pawlica – Caja, Józefa Żołądek 
obejrzała i oceniła pięć przed-
stawień  teatralnych  w  kate-
gorii  szkół  podstawowych  
i  w  kategorii  gimnazjum. 
Dwie  równorzędne  nagrody 
w wysokości 400,00 zł otrzy-
mało: Gimnazjum w Łapszach 
Niżnych za walory artystyczne i humanistyczne przesłanie inscenizacji oraz Gimnazjum we Frydmanie za walory teatral-
ne, w szczególności komisja podkreśliła umiejętności aktorskie zespołu. Wyróżnienia i nagrodę pieniężną w wysokości 
250 złotych otrzymała:
Szkoła Podstawowa w Kacwinie, w Łapszance i w Łapszach Wyżnych. Nagrody pieniężne ufundowane zostały przez 
w Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy. 
red.
Przegląd Dorobku Artystycznego Gminy Łapsze Niżne
W
ydarzenia
 
kulturalne
 G
miny
 Ł
apsze
 n
iżne
Zespół „Awiśta”
Walka Wikingów