background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
16
Dożynki 2009
Niedziela 6. września 2009 roku dla mieszkańców Gmi-
ny Łapsze Niżne wiązała się z obchodami Gminnych Do-
żynek oraz z imprezą Pożegnanie Lata 2009. Te lokalne 
uroczystości zostały zorganizowane w Kacwinie przez pa-
nią Krystynę Milaniak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Niedzicy. Instytucjami wspomagającymi były Sto-
warzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy oraz Urząd Gminy 
Łapsze Niżne.
Dożynki  rozpoczęły  się  od  uroczystej  mszy  świętej 
w Kościele pw. Wszystkich Świetych pod przewodnictwem 
księdza  proboszcza Tadeusza  Majchera  oraz  emerytow-
anego proboszcza ze Sromowiec Niżnych księdza prałata 
Czesława Jakubczyka, który głosił Słowo Boże. W swojej 
homilii podkreślał rolę wdzięczności, o której nie zawsze 
pamiętamy ani wobec Pana Boga, ani bliźnich. W cytow-
anych słowach poety Jana Kochanowskiego: 
„Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary, 
czego  za  dobrodziejstwa,  którym  nie  masz  miary 
(…)”
ksiądz Jakubczyk zwracał uwagę na obfitość łask Bo-
żych, za które powinno się dziękować, a należą do nich także 
plony ze żniw. Zgromadzeni w kacwińskiej świątyni wierni 
mieli możliwość obejrzenia pięknych wieńców dożynko-
wych przyniesionych przed Boży Ołtarz przez reprezentan-
tów poszczególnych wiosek ubranych w stroje regionalne. 
W trakcie nabożeństwa dary ofiarne na ręce księży składali 
przedstawiciele dzieci, młodzieży oraz starościna i starosta 
dożynek, czyli pani Monika Tomasz i sołtys Kacwina pan 
Józef Szewczyk. Warto zaznaczyć, że uroczystość została 
wzbogacona również obecnością pocztów sztandarowych 
i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedzicy, Łapsz 
Niżnych, Łapsz Wyżnych oraz Kacwina. 
Po mszy świętej, w zorganizowanym pochodzie przy 
akompaniamencie  kacwińskiej  orkiestry  dętej  uczestni-
cy uroczystości przeszli lub przejechali bryczkami sprzed 
świątyni na boisko sportowe znajdujące się przy wjeździe 
do wsi Kacwin, gdzie odbyła się pozostała część obchodów 
dożynkowych. Wszystkich przybyłych powitali spiscy kon-
feransjerzy – pani Anna Strączek oraz pan Józef Kapołka. 
Następnie starosta i starościna przekazali na ręce pana wój-
ta Pawła Dziubana chleb z tegorocznych plonów zbóż oraz 
sól z prośbą, by nim sprawiedliwie obdarował wszystkich 
mieszkańców Gminy Łapsze Niżne. 
W ramach Gminnych Dożynek 2009 został rozstrzy-
gnięty konkurs na najpiękniejszy, wierny tradycji wiejskiej 
wieniec dożynkowy. Do konkursu zgłoszono ręcznie wy-
konane prace z Niedzicy, Łapsz Niżnych, Łapsz Wyżnych, 
Łapszanki, Trybsza oraz Kacwina. Wszystkie wieńce sku-
piały  uwagę  oceniającego  je  jury  pod  przewodnictwem 
pani Zofii Róż. Jedne zachwycały pomysłowością, inne 
niezwykłą starannością wykonania. Pierwszym miejscem  
wyróżniono wieniec dożynkowy wykonany przez zespół re-
gionalny „Czardasz” z Niedzicy, drugie miejsce przyznano 
sołectwu Trybsz, trzecie – sołectwu Łapsze Wyżne. 
W programie zorganizowanej imprezy znalazły się jeszc-
ze występy młodzieżowych orkiestr dętych pod kierunki-
em pana Malca i pana Wojtaszka, humorystyczno-taneczna 
scenka młodych kacwinianek przygotowana pod czujnym 
okiem pani Bogusławy Neupauer, występ członków niedz-
ickiego  regionalnego  zespołu  „Czardasz”  z  prezentacją 
spiskich zwyczajów i tańców. Imprezę zakończył koncert 
grupy Górzanie z Murzasichla. Muzycy na czele ze swą 
wokalistką rozgrzewali publiczność żywą muzyką i pro-
wokowali do tańca. 
Impreza dożynkowa podkreślała nawiązanie do trady-
cji regionu Spisza, tym bardziej że odbywała się plenerze. 
Podziwiając znajdujące się wokoło pola i łąki można było 
zanucić: 
„Za poszum lasu, kwiatów woń, zboża łan, co złotem lśni,
ku Tobie, Panie wznoszę dłoń, mój Boże, dzięki Ci (…)”
bm
fot. jk